Id-1d2e8f07cd8743f2bc4269eb11e4e4a0

ArchiMate-modellen > FORA > TriggeringRelationships > Id-1d2e8f07cd8743f2bc4269eb11e4e4a0
ArchiMate-relatie Id-1d2e8f07cd8743f2bc4269eb11e4e4a0
ArchiMate_TriggeringRelationship.png
Relatietype  : TriggeringRelationship
Relatie-id  : FORA/id-1d2e8f07-cd87-43f2b-c426-9eb11e4e4a0
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Aanmelding geregistreerd (BusinessEvent)
Naar  : Inwinnen aanvullende gegevens (BusinessProcess)
Object ID  : 1d2e8f07-cd87-43f2b-c426-9eb11e4e4a0
Original ID  : id-1d2e8f07cd8743f2bc4269eb11e4e4a0
Semanticsearch  : id-1d2e8f07cd8743f2bc4269eb11e4e4a0
ArchiMate-views  :