Bepalen toelating leerling

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Bepalen toelating leerling
Beschrijving
Het bepalen of een leerling toegelaten wordt op een onderwijsinstelling. Op basis van diverse bronnen wordt er een toetsing uitgevoerd.


Contextdiagram
FORA
Het bepalen of een leerling toegelaten wordt op een onderwijsinstelling. Op basis van diverse bronnen wordt er een toetsing uitgevoerd. (BusinessProcess) Bepalen toelating leerling Het inwinnen van extra informatie die gebruikt worden om de aanmelding te verreiken qua informatie. (BusinessProcess) Inwinnen aanvullende gegevens Het ondersteuning in de overdracht van een leerling naar een andere onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Zorgdragen toelating op andere school Het beslissen over de toelating van een leerling. (BusinessFunction) Toelating BusinessEvent Toelatingsbesl- uit genomen De beslissing om een leerling al dan niet toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Toelatingsbesl- uit BusinessEvent Toelatingsbele- id vastgesteld Het schriftelijke verzoek om een leerling toe te laten tot een school en/of een specifieke opleiding op een bepaald niveau. (BusinessObject) Aanmelding BusinessObject Onderwijscap- aciteit Ondersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren. (BusinessObject) Ondersteunin- gsbehoefte Een Gemeenschappelijk rapport is een rapport opgesteld door een Commissie van onderzoek met daarin de bevindingen naar aanleiding van het onderzoek om te beoordelen of een kind gezien zijn handicap voor het onderwijs op de instelling in aanmerking komt, dan wel in aanmerking komt voor begeleiding door de instelling. (BusinessObject) Gemeenschap- pelijk rapport In het schoolondersteuningsprofiel staat een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven, d.w.z. een beschrijving van de mogelijkheden die de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft of extern kan organiseren. Voorgedefinieerde set profielen; school kan kiezen In regio moet goede spreiding zijn van profielen bijv als leerling doof is check Scholen op de kaart / Vensters (filteren op onderwijsconcepten / kenmerken) (BusinessObject) Schoolonderst- euningsprofiel Een toelaatbaarheidsverklaring is een verklaring waarmee de leerling toelaatbaarheid wordt verklaard tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring. (BusinessObject) Toelaatbaarhe- idsverklaring BusinessEvent Onderwijsaan- bod en capaciteit vastgesteld BusinessEvent Aanvullende gegevens ingewonnen Het Onderwijskundig rapport wordt samengesteld op basis van informatie in leerlingdossier en administratieve gegevens in het kader van overdracht van leerling. (BusinessObject) Onderwijskund- ig rapport Het nemen van het besluit of een leerling kan worden toegelaten op de school. (BusinessProcess) Nemen besluit toelating Het communiceren over het besluit wat is genomen rondom de toelating of weigering van een leerling op een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Communicere- n besluit toelating Het inschrijven van een natuurlijk persoon bij een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Inschrijven leerling TriggeringRelationship Aanvullende gegevens ingewonnen AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship Toelatingsbesluit genomen Deze svg is op 07-04-2024 10:52:36 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 10:52:36 CEST


Details ArchiMate-element Bepalen toelating leerling
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-d2236f50-3252-4a578-b6e0-ca0c1590046
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-d2236f50-3252-4a578-b6e0-ca0c1590046
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Bepalen toelating leerling
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : d2236f50-3252-4a578-b6e0-ca0c1590046
Object ID_nl  : d2236f50-3252-4a578-b6e0-ca0c1590046
Original ID  : id-d2236f5032524a578b6e0ca0c1590046
Semanticsearch  : bepalen toelating leerling