Procesmodellen Doorstroomtoets PO


Hieronder vindt u procesmodellen met betrekking tot de Doorstroomtoets PO:

Doorstroomtoets - Hoofdmodel

Grouping Afnemen toetsonderdelen (Doorstroomtoets) Grouping Organiseren Doorstroomtoets Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoorbereiding Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontwikkeling Het selecteren en aanmelden van de doorstroomtoets waar de onderwijsinstelling komend schooljaar gebruik van gaat maken. (BusinessProcess) Selecteren en aanmelden Doorstroomtoets Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot de doorstroomtoets in het po voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat de doorstroomtoets als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen Doorstroomtoets Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in de jaarplanning om te zorgen dat de doorstroomtoets als geheel succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren Doorstroomtoets Grouping Verwerken resultaten Doorstroomtoets Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijsevaluatie Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Het ontvangen van de resultaten voor de verschillende onderdelen van de doorstroomtoets. (BusinessProcess) Ontvangen resultaten Doorstroomtoets Het geven van een advies met betrekking tot een passend niveau en schooltype aan leerlingen die de basisschool verlaten. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen. (BusinessFunction) Advies en diplomering Het opstellen van het definitief schooladvies met betrekking tot een passend niveau en schooltype voor leerlingen die de basisschool verlaten. (BusinessProcess) Opstellen en verstrekken definitief Schooladvies Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van de doorstroomtoets en het definitief schooladvies bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren uitslag Doorstroomtoets en Schooladvies TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:56:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:02 CEST
   
   
   

   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

In dit procesmodel is de procesgang met betrekking tot de Doorstroomtoets in het Primair Onderwijs weergegeven, die bestaat uit:

 • het voorbereiden / organiseren van de Doorstroomtoets als geheel met daarbinnen het selecteren en aanmelden van de Doorstroomtoets en het plannen en roosteren van de Doorstroomtoets (als invulling van de bedrijfsfuncties "Opleidingontwikkeling" en "Planning en roostering" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsvoorbereiding"),
 • het afnemen van (de onderdelen van) de Doorstroomtoets,
 • het verwerken van de resultaten van de Doorstroomtoets in het definitief schooladvies en het formaliseren van de uitslag van de Doorstroomtoets en het schooladvies (als invulling van de bedrijfsfuncties "Beoordeling", "Advies en diplomering" en "Resultatenregistratie" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsevaluatie").

In het kader van het logistiek proces met betrekking tot de Doorstroomtoets vindt geautomatiseerde gegevensuitwisseling plaats tussen het leerlingadministratiesysteem (LAS) en het toetssysteem. Dit geschiedt volgens de afspraak zoals gepubliceerd op de website van Edustaard (zie https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/doorstroomtoets-po/).

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Formaliseren uitslag Doorstroomtoets en SchooladviesDe activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van de doorstroomtoets en het definitief schooladvies bij een officiële instantie te registreren en te verwerken.
Ontvangen resultaten DoorstroomtoetsHet ontvangen van de resultaten voor de verschillende onderdelen van de doorstroomtoets.
Opstellen en verstrekken definitief SchooladviesHet opstellen van het definitief schooladvies met betrekking tot een passend niveau en schooltype voor leerlingen die de basisschool verlaten.
Plannen DoorstroomtoetsHet treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot de doorstroomtoets in het po voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat de doorstroomtoets als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld.
Roosteren DoorstroomtoetsHet structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in de jaarplanning om te zorgen dat de doorstroomtoets als geheel succesvol verloopt.
Selecteren en aanmelden DoorstroomtoetsHet selecteren en aanmelden van de doorstroomtoets waar de onderwijsinstelling komend schooljaar gebruik van gaat maken.

Organiseren Doorstroomtoets

Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeel en organisatie Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters. (BusinessFunction) Formatieplanning en personeelroostering Het toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de doorstroomtoets, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Doorstroomtoets Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontwikkeling Het selecteren en aanmelden van de doorstroomtoets waar de onderwijsinstelling komend schooljaar gebruik van gaat maken. (BusinessProcess) Selecteren en aanmelden Doorstroomtoets De activiteiten voor het selecteren van de doorstroomtoets en bijbehorende toetsaanbieder waarvan de onderwijsinstelling voor het komende jaar gebruik gaat maken. Bij de keuze voor een digitale doorstroomtoets moet rekening worden gehouden met de eisen die de verschillende aanbieders van deze doorstroomtoetsen stellen aan de ict-inrichting. Voor meer informatie zie https://www.kennisnet.nl/artikel/20323/kiezen-voor-een-doorstroomtoets-vergelijk-de-ict-criteria-en-randvoorwaarden/. (BusinessProcess) Selecteren Doorstroomtoets Het na aanmelding bij de toetsaanbieder ontvangen van het toetsreglement (handleiding) waarin de regels en de wijze van afnemen van de doorstroomtoets zijn beschreven. (BusinessProcess) Ontvangen toetsreglement Doorstroomtoets Het aanmelden / bestellen bij de toetsaanbieder van de doorstroomtoets waarvan de onderwijsinstelling gebruik gaat maken. (BusinessProcess) Aanmelden school bij Toetsaanbieder Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot de doorstroomtoets in het po voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat de doorstroomtoets als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen Doorstroomtoets De activiteiten die worden uitgevoerd om de afname van de doorstroomtoets te plannen en te verwerken in de onderwijsplanning (jaarplanning). (BusinessProcess) Verwerken afname Doorstroomtoets in onderwijsplanning Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in de jaarplanning om te zorgen dat de doorstroomtoets als geheel succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren Doorstroomtoets De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een de doorstroomtoets, zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt kunnen worden georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. (BusinessProcess) Verwerken afname Doorstroomtoets in rooster Het faciliteren van communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessFunction) Facilitering leerlingcommunicatie Communicatie over onderwijs en resultaten richting een klas (BusinessFunction) Leerlingcommunicatie klasbreed Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de doorstroomtoets aan de belanghebbenden. (BusinessProcess) Communiceren regels en planning leerlingen Doorstroomtoets Het opzetten van effectieve communicatiekanalen, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld met leerlingen. Dit omvat activiteiten zoals: - identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieboekjes, websites, informatieavonden, communicatie-apps e.d. - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen - opstellen van een communicatieplan (BusinessProcess) Inrichten communicatiekanalen leerlingen Doorstroomtoets Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de Doorstroomtoets aan leerlingen. (BusinessProcess) Informeren leerlingen regels en planning Doorstroomtoets Het faciliteren van communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs, preventie en zorg. (BusinessFunction) Facilitering oudercommunicatie Communicatie over klasoverstijgende schoolgerelateerde zaken. (BusinessFunction) Oudercommunicatie schoolbreed Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de doorstroomtoets aan de belanghebbenden. (BusinessProcess) Communiceren regels en planning ouders /verzorgers Doorstroomtoets Het opzetten van effectieve communicatiekanalen, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld met ouders / verzorgers. Dit omvat activiteiten zoals: - identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieboekjes, websites, informatieavonden, communicatie-apps e.d. - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen - opstellen van een communicatieplan (BusinessProcess) Inrichten communicatiekanalen ouders / verzorgers Doorstroomtoets Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de Doorstroomtoets aan ouders/ verzorgers van leerlingen. (BusinessProcess) Informeren ouders / verzorgers regels en planning Doorstroomtoets Uitwisseling van berichten en/of documenten met collega's binnen en buiten de eigen onderwijsorganisatie, leveranciers en andere interne en externe partijen. (BusinessFunction) Samenwerken en communiceren medewerkers en extern Communicatie over klasoverstijgende schoolgerelateerde zaken. (BusinessFunction) Medewerkercommunicatie schoolbreed Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de doorstroomtoets aan de belanghebbenden. (BusinessProcess) Communiceren regels en planning medewerkers Doorstroomtoets Het opzetten van effectieve communicatiekanalen, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld met medewerkers. Dit omvat activiteiten zoals: - identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieboekjes, websites, informatieavonden, communicatie-apps e.d. - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen - opstellen van een communicatieplan (BusinessProcess) Inrichten communicatiekanalen medewerkers Doorstroomtoets Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de Doorstroomtoets aan medewerkers. (BusinessProcess) Informeren medewerkers regels en planning Doorstroomtoets AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:56:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:03 CEST
   
   
   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Klik hier om de complete view met alle details op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Dit detailprocesmodel toont voor het voorbereiden / organiseren van de Doorstroomtoets de betreffende processen. De voorbereiding van de Doorstroomtoets start op enig moment met het selecteren (vóór 1 oktober) van een Doorstroomtoets uit het beschikbare aanbod en het aanmelden (vóór 15 november) van de school bij de toetsaanbieder. Bij de keuze voor een digitale doorstroomtoets moet rekening worden gehouden met de eisen die de verschillende aanbieders van deze doorstroomtoetsen stellen aan de ict-inrichting. Voor meer informatie zie https://www.kennisnet.nl/artikel/20323/kiezen-voor-een-doorstroomtoets-vergelijk-de-ict-criteria-en-randvoorwaarden/.

Hierna kunnen de activiteiten voor de Doorstroomtoets worden verwerkt in de jaarplanning en in de roosters. Ook kan hierna de benodigde organisatie worden ingericht, en kunnen alle betrokkenen, zoals leerlingen, ouders en medewerkers, worden geïnformeerd via geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieavonden en websites.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Aanmelden school bij ToetsaanbiederHet aanmelden / bestellen bij de toetsaanbieder van de doorstroomtoets waarvan de onderwijsinstelling gebruik gaat maken.Dit omvat ook het aangeven van: * een indicatie van het aantal toetsdeelnemers; * de extra keuzeonderdelen, indien beschikbaar, waarvan de onderwijsinstelling gebruik wil maken; * gebruik van de papieren of digitale doorstroomtoets, indien die optie beschikbaar is.
Communiceren regels en planning leerlingen DoorstroomtoetsHet verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de doorstroomtoets aan de belanghebbenden.
Communiceren regels en planning medewerkers DoorstroomtoetsHet verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de doorstroomtoets aan de belanghebbenden.
Communiceren regels en planning ouders /verzorgers DoorstroomtoetsHet verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de doorstroomtoets aan de belanghebbenden.
Informeren leerlingen regels en planning DoorstroomtoetsHet verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de Doorstroomtoets aan leerlingen.
Informeren medewerkers regels en planning DoorstroomtoetsHet verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de Doorstroomtoets aan medewerkers.
Informeren ouders / verzorgers regels en planning DoorstroomtoetsHet verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van de Doorstroomtoets aan ouders/ verzorgers van leerlingen.
Inrichten communicatiekanalen leerlingen DoorstroomtoetsHet opzetten van effectieve communicatiekanalen, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld met leerlingen. Dit omvat activiteiten zoals:

- identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieboekjes, websites, informatieavonden, communicatie-apps e.d. - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen

- opstellen van een communicatieplan
Inrichten communicatiekanalen medewerkers DoorstroomtoetsHet opzetten van effectieve communicatiekanalen, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld met medewerkers. Dit omvat activiteiten zoals:

- identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieboekjes, websites, informatieavonden, communicatie-apps e.d. - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen

- opstellen van een communicatieplan
Inrichten communicatiekanalen ouders / verzorgers DoorstroomtoetsHet opzetten van effectieve communicatiekanalen, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld met ouders / verzorgers. Dit omvat activiteiten zoals:

- identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieboekjes, websites, informatieavonden, communicatie-apps e.d. - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen

- opstellen van een communicatieplan
Inrichten organisatie DoorstroomtoetsHet toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de doorstroomtoets, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben.
Ontvangen toetsreglement DoorstroomtoetsHet na aanmelding bij de toetsaanbieder ontvangen van het toetsreglement (handleiding) waarin de regels en de wijze van afnemen van de doorstroomtoets zijn beschreven.Bij elke doorstroomtoets wordt door de betreffende toetsaanbieder een toetsreglement vastgesteld, waarin de wijze van afnemen wordt geregeld. Daarbij worden ten minste geregeld: a) de wijze waarop de directeur de leerlingen aanmeldt voor de doorstroomtoets, b) welke hulpmiddelen de leerlingen kunnen gebruiken, c) de wijze waarop de doorstroomtoets kan worden afgelegd door leerlingen voor wie een afwijkende wijze van toetsing noodzakelijk is, d) de wijze waarop de toetsopgaven aan de directeur ter beschikking worden gesteld, e) de wijze waarop de geheimhouding van de toetsopgaven wordt geregeld en de wijze en het moment waarop de toetsopgaven openbaar worden gemaakt, en f) de wijze waarop door de directeur toezicht wordt gehouden op leerlingen die de doorstroomtoets afleggen.
Plannen DoorstroomtoetsHet treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot de doorstroomtoets in het po voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat de doorstroomtoets als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld.
Roosteren DoorstroomtoetsHet structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in de jaarplanning om te zorgen dat de doorstroomtoets als geheel succesvol verloopt.
Selecteren DoorstroomtoetsDe activiteiten voor het selecteren van de doorstroomtoets en bijbehorende toetsaanbieder waarvan de onderwijsinstelling voor het komende jaar gebruik gaat maken. Bij de keuze voor een digitale doorstroomtoets moet rekening worden gehouden met de eisen die de verschillende aanbieders van deze doorstroomtoetsen stellen aan de ict-inrichting. Voor meer informatie zie https://www.kennisnet.nl/artikel/20323/kiezen-voor-een-doorstroomtoets-vergelijk-de-ict-criteria-en-randvoorwaarden/.Er moet een keuze worden gemaakt tussen een papieren of digitale versie van de doorstroomtoets. Bij de keuze spelen ook andere zaken een rol, zoals de aansluiting op LVS-toetsen. De onderwijsinstelling kan dezelfde doorstroomtoets en toetsaanbieder als het voorgaande jaar, maar kan ook overstappen naar een andere doorstroomtoets en toetsaanbieder.
Selecteren en aanmelden DoorstroomtoetsHet selecteren en aanmelden van de doorstroomtoets waar de onderwijsinstelling komend schooljaar gebruik van gaat maken.
Verwerken afname Doorstroomtoets in onderwijsplanningDe activiteiten die worden uitgevoerd om de afname van de doorstroomtoets te plannen en te verwerken in de onderwijsplanning (jaarplanning).
Verwerken afname Doorstroomtoets in roosterDe activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een de doorstroomtoets, zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt kunnen worden georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht.
InformatieobjectDefinitieToelichting
DocentIemand die onderwijs geeft.
DoorstroomtoetsEen erkende en gestandaardiseerde toets die wordt afgenomen bij onderwijsdeelnemers aan het einde van de basisschoolperiode met als doel kennis en vaardigheden van de onderwijsdeelnemers te meten op het terrein van Nederlandse taal en rekenen voor het vaststellen van het niveau van de onderwijsdeelnemers voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.
Geselecteerde DoorstroomtoetsEen erkende en gestandaardiseerde toets die wordt afgenomen bij onderwijsdeelnemers aan het einde van de basisschoolperiode met als doel kennis en vaardigheden van de onderwijsdeelnemers te meten op het terrein van Nederlandse taal en rekenen voor het vaststellen van het niveau van de onderwijsdeelnemers voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.
LeerlingbegeleiderEen begeleider is een medewerker die onderwijsdeelnemers begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn.
MedewerkerEen individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling.
OnderwijsactiviteitActiviteit die invulling geeft aan de onderwijstijd van een onderwijsprogramma.
OnderwijsplanningPlanning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera).
RoosterDetailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod.Rooster komt vooral voor op VO. Bij sommige onderwijsvormen in het PO hebben onderwijsdeelnemers wel een rooster (bijv. po-instellingen die zonder jaarklassysteem werken), of maken ze bijvoorbeeld hun eigen (week)planning.
Toetsreglement DoorstroomtoetsEen reglement dat de regels en procedures beschrijft die van toepassing zijn op afname van de doorstroomtoets binnen een onderwijsinstelling in net primair onderwijs.Het reglement biedt richtlijnen en voorschriften met betrekking tot de organisatie, uitvoering en beoordeling van de doorstroomtoets. Het doel van een toetsreglement is om consistentie, eerlijkheid en transparantie te waarborgen bij het afnemen van de doorstroomtoets en het evalueren van de prestaties van onderwijsdeelnemers.

Afnemen onderdeel Doorstroomtoets - Hoofdmodel

Grouping Organiseren toetsafname (Doorstroomtoets) Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoorbereiding Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van de Doorstroomtoets succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren toetsafname (Doorstroomtoets) Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken (BusinessProcess) Verzorgen toetsmaterialen toetsafname (Doorstroomtoets) Grouping Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Doorstroomtoets) Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessFunction) Toetsafname De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. (BusinessProcess) Uitvoeren toetsafname (Doorstroomtoets) Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijsevaluatie Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen. (BusinessProcess) Beoordelen toets Doorstroomtoets TriggeringRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:56:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:04 CEST
   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

In dit procesmodel is de procesgang met betrekking tot het afnemen van een onderdeel (toets) in het kader van de Doorstroomtoets in het Primair Onderwijs weergegeven, die bestaat uit:

 • het voorbereiden / organiseren van de afname van het onderdeel (toets), waaronder het in detail roosteren van activiteiten, taken, mensen en middelen en het verzorgen van toetsmaterialen (als invulling van de bedrijfsfunctie "Planning en roostering" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsvoorbereiding" en de bedrijfsfunctie "(Toegang tot) aanbod leermateriaal" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsuitvoering"),
 • het uitvoeren van de afname van het onderdeel (toets) en het verwerken van de resultaten van de afname (als invulling van de bedrijfsfunctie "Toetsafname" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsuitvoering" en de bedrijfsfunctie "Beoordeling" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsevaluatie").

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Beoordelen toets DoorstroomtoetsHet nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen.
Roosteren toetsafname (Doorstroomtoets)Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van de Doorstroomtoets succesvol verloopt.
Uitvoeren toetsafname (Doorstroomtoets)De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen.
Verzorgen toetsmaterialen toetsafname (Doorstroomtoets)Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken

Organiseren afname onderdeel Doorstroomtoets

Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie. (BusinessFunction) Ict-ondersteuning Het proces om - de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit (Begrippenlijst ROSA) (BusinessFunction) Authenticatie en autorisatie Het toegang geven aan gebruikers (leerlingen en docenten) tot het toetssysteem. (BusinessProcess) Autoriseren gebruikers toetssysteem Het beheer van diverse soorten ict-middelen (hard- en softwarecomponenten), zoals: - servers - netwerken - PC's, en daarop draaiende software - devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. - werkplekken - storage- en backupsystemen - print- / kopieersystemen - telefonienetwerk - applicaties Dit omvat ook monitoring en signalering van de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit, het gebruik en de performance van de ict-middelen. (BusinessFunction) Beheer ict-middelen Het inrichten van de technische infrastructuur, d.w.z. alle hardware, software, netwerken en andere technische middelen die nodig zijn voor het afnemen van een toets. Dit omvat activiteiten zoals: - Voorbereiden hardware - Installeren software - Regelen van licenties - Mandateren van de toetsaanbieder - Testen systeem/controle uitvoeren - Autoriseren gebruikers (BusinessProcess) Inrichten technische infrastructuur ArchiMateNote Alleen voor digitale toetsen Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair beheer Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare facilitaire middelen, gebouwen en ruimten in (meer)jarenplanningen en roosters, en het matchen van benodigde versus beschikbare middelen. (BusinessFunction) Planning en roostering faciliteiten Het reserveren van benodigde ruimtes voor het afnemen een toets. (BusinessProcess) Reserveren toetsruimtes Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van de Doorstroomtoets succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren toetsafname (Doorstroomtoets) Het roosteren van medewerkers die een rol vervullen in het (ondersteunen van) het afnemen van een doorstroomtoets (BusinessProcess) Roosteren toetsmedewerkers Doorstroomtoets Het registreren in het LAS en het inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie. (BusinessProcess) Registreren toetsdeelnemers Doorstroomtoets Het bepalen van de speciale ondersteuningsbehoeften die leerlingen nodig hebben bij het maken de doorstroomtoets. (BusinessProcess) Bepalen leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften Doorstroomtoets Het vaststellen van welke leerlingen een ontheffing hebben voor het maken van delen van de doorstroomtoets en daardoor vrijgesteld zijn van deelname aan onderdelen van de doorstroomtoets (BusinessProcess) Bepalen ontheffingen Doorstroomtoets Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken (BusinessProcess) Verzorgen toetsmaterialen toetsafname (Doorstroomtoets) Het zorgen dat de benodigde materialen en (hulp)middelen, zoals bijvoorbeeldschrijfmaterialen, tekenmaterialen, devices en/of software, om de toets af te nemen beschikbaar zijn op de toetslocatie. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsmaterialen en hulpmiddelen Het inrichten van de toetslocatie met de benodigde materialen en (hulp)middelen om de toets af te nemen. (BusinessProcess) Inrichten toetslocatie Het ontvangen en (tot aan de daadwerkelijke toetsafname) veilig opbergen (in een beveiligde ruimte) van fysieke (papieren) opgavenboekjes met de toetsopgaven. (BusinessProcess) Ontvangen en opbergen toetsopgaven TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:52:35 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:52:35 CEST
   
   
   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Klik hier om de complete view met alle details op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Dit detailprocesmodel toont voor het voorbereiden / organiseren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van de Doorstroomtoets. Het organiseren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van de Doorstroomtoets omvat:

 • het registreren van de deelnemers bij de aanbieder van de Doorstroomtoets, waarbij ook wordt bepaald of er leerlingen zijn met speciale ondersteuningsbehoeften en of er leerlingen met ontheffing zijn,
 • het roosteren van bij de toetsafname betrokken medewerkers,
 • het reserveren van benodigde toetsruimtes.

Ingeval van een digitale toets moet de technische infrastructuur worden ingericht en moeten gebruikers van het toetssysteem worden geautoriseerd. Ingeval van een papieren toets moeten toetsopgaven na ontvangst worden opgeborgen.

Tenslotte moeten als onderdeel van de voorbereiding benodigde toetsmaterialen en hulpmiddelen op de toetslocatie beschikbaar worden gesteld.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Autoriseren gebruikers toetssysteemHet toegang geven aan gebruikers (leerlingen en docenten) tot het toetssysteem.
Bepalen leerlingen met speciale ondersteuningsbehoeften DoorstroomtoetsHet bepalen van de speciale ondersteuningsbehoeften die leerlingen nodig hebben bij het maken de doorstroomtoets.Special ondersteuningsbehoeften van leerlingen: * Personal Needs & Preferences * Dyslexie - vergroot papier, verklankt / auditieve ondersteuning * Taalontwikkelingsstoornis - auditieve ondersteuning * Visuele beperking - vergroot papier, zwart-wit papier * Cognitief zwakke leerling - regulier digitaal
Bepalen ontheffingen DoorstroomtoetsHet vaststellen van welke leerlingen een ontheffing hebben voor het maken van delen van de doorstroomtoets en daardoor vrijgesteld zijn van deelname aan onderdelen van de doorstroomtoets
Beschikbaar stellen toetsmaterialen en hulpmiddelenHet zorgen dat de benodigde materialen en (hulp)middelen, zoals bijvoorbeeldschrijfmaterialen, tekenmaterialen, devices en/of software, om de toets af te nemen beschikbaar zijn op de toetslocatie.
Inrichten technische infrastructuurHet inrichten van de technische infrastructuur, d.w.z. alle hardware, software, netwerken en andere technische middelen die nodig zijn voor het afnemen van een toets.

Dit omvat activiteiten zoals: - Voorbereiden hardware - Installeren software - Regelen van licenties - Mandateren van de toetsaanbieder - Testen systeem/controle uitvoeren

- Autoriseren gebruikers
Inrichten toetslocatieHet inrichten van de toetslocatie met de benodigde materialen en (hulp)middelen om de toets af te nemen.
Ontvangen en opbergen toetsopgavenHet ontvangen en (tot aan de daadwerkelijke toetsafname) veilig opbergen (in een beveiligde ruimte) van fysieke (papieren) opgavenboekjes met de toetsopgaven.
Registreren toetsdeelnemers DoorstroomtoetsHet registreren in het LAS en het inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie.
Reserveren toetsruimtesHet reserveren van benodigde ruimtes voor het afnemen een toets.
Roosteren toetsafname (Doorstroomtoets)Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van de Doorstroomtoets succesvol verloopt.
Roosteren toetsmedewerkers DoorstroomtoetsHet roosteren van medewerkers die een rol vervullen in het (ondersteunen van) het afnemen van een doorstroomtoets
Verzorgen toetsmaterialen toetsafname (Doorstroomtoets)Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken
InformatieobjectDefinitieToelichting
ApparaatEen fysiek rekenmiddel waar artefacten op ge�nstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd.
ApplicatieEen systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces.
AutorisatieDe toestemming voor een individu om een bepaalde applicatie of een bepaald gegeven te benaderen.
Digitale identiteitEen uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt
DoorstroomtoetsEen erkende en gestandaardiseerde toets die wordt afgenomen bij onderwijsdeelnemers aan het einde van de basisschoolperiode met als doel kennis en vaardigheden van de onderwijsdeelnemers te meten op het terrein van Nederlandse taal en rekenen voor het vaststellen van het niveau van de onderwijsdeelnemers voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.
MedewerkerEen individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling.
OndersteuningsbehoefteOndersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren.
RoosterDetailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod.Rooster komt vooral voor op VO. Bij sommige onderwijsvormen in het PO hebben onderwijsdeelnemers wel een rooster (bijv. po-instellingen die zonder jaarklassysteem werken), of maken ze bijvoorbeeld hun eigen (week)planning.
RuimteEen onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden.
ToetsEen instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven.Een toets heeft schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktische opdracht,
ToetsdeelnemerIncl. Kandidaat met ondersteuningsbehoefte
Toetsreglement DoorstroomtoetsEen reglement dat de regels en procedures beschrijft die van toepassing zijn op afname van de doorstroomtoets binnen een onderwijsinstelling in net primair onderwijs.Het reglement biedt richtlijnen en voorschriften met betrekking tot de organisatie, uitvoering en beoordeling van de doorstroomtoets. Het doel van een toetsreglement is om consistentie, eerlijkheid en transparantie te waarborgen bij het afnemen van de doorstroomtoets en het evalueren van de prestaties van onderwijsdeelnemers.
VoorwerpEen object dat door individuen kan worden gebruikt.

Uitvoeren afname en verwerken resultaten onderdeel Doorstroomtoets

Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessFunction) Toetsafname De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. (BusinessProcess) Uitvoeren toetsafname (Doorstroomtoets) Het van de toetsdeelnemers ontvangen / verzamelen en het veilig opbergen en het gedurende een bepaalde periode bewaren van het gemaakte toetswerk waaronder fysieke (papieren) toetsopgaven. (BusinessProcess) Verzamelen en bewaren gemaakt toetswerk Het zorgen dat de toetsdeelnemers zich aan de regels en voorschriften houden bij het maken van de toets, het maken van een presentielijst, en het nemen van acties bij gebeurtenissen, incidenten en onregelmatigheden die zich voordoen tijdens het afnemen van de toets. (BusinessProcess) Begeleiden en toezicht houden toets Het uitdelen / zorgdragen dat de toetsdeelnemers de beschikking hebben over de toetsopgaven. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsopgaven Het voorzien van de deelnemers aan de toets met alle relevante informatie en richtlijnen die ze nodig hebben om de toets te maken. (BusinessProcess) Instrueren toetsdeelnemers Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen. (BusinessProcess) Beoordelen toets Doorstroomtoets Het zorgdragen dat de beoordelaar (hier: de toetsaanbieder) het gemaakte toetswerk per koerier ontvangt. (BusinessProcess) Overdragen gemaakt toetswerk aan toetsaanbieder Onderwijzend personeel (BusinessRole) Docent TriggeringRelationship AssignmentRelationship R Deze svg is op 14-05-2024 18:56:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:04 CEST
   
   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Klik hier om de complete view met alle details op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Dit detailprocesmodel toont voor het uitvoeren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van de Doorstroomtoets en het verwerken van de resultaten daarvan de betreffende processen. Het uitvoeren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van de Doorstroomtoets omvat:

 • het instrueren van de toetsdeelnemers,
 • het beschikbaar stellen van de toetsopgaven,
 • het begeleiden en toezicht houden,
 • het verzamelen en bewaren van het gemaakt toetswerk (bij papieren toets).

Nadat de toetsafname van de Doorstroomtoets is gedaan, moet (ingeval van een papieren toets) het gemaakte toetswerk ter beoordeling worden overgedragen aan de toetsaanbieder.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Begeleiden en toezicht houden toetsHet zorgen dat de toetsdeelnemers zich aan de regels en voorschriften houden bij het maken van de toets, het maken van een presentielijst, en het nemen van acties bij gebeurtenissen, incidenten en onregelmatigheden die zich voordoen tijdens het afnemen van de toets.
Beoordelen toets DoorstroomtoetsHet nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen.
Beschikbaar stellen toetsopgavenHet uitdelen / zorgdragen dat de toetsdeelnemers de beschikking hebben over de toetsopgaven.
Instrueren toetsdeelnemersHet voorzien van de deelnemers aan de toets met alle relevante informatie en richtlijnen die ze nodig hebben om de toets te maken.
Overdragen gemaakt toetswerk aan toetsaanbiederHet zorgdragen dat de beoordelaar (hier: de toetsaanbieder) het gemaakte toetswerk per koerier ontvangt.
Uitvoeren toetsafname (Doorstroomtoets)De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen.
Verzamelen en bewaren gemaakt toetswerkHet van de toetsdeelnemers ontvangen / verzamelen en het veilig opbergen en het gedurende een bepaalde periode bewaren van het gemaakte toetswerk waaronder fysieke (papieren) toetsopgaven.
InformatieobjectDefinitieToelichting
DoorstroomtoetsEen erkende en gestandaardiseerde toets die wordt afgenomen bij onderwijsdeelnemers aan het einde van de basisschoolperiode met als doel kennis en vaardigheden van de onderwijsdeelnemers te meten op het terrein van Nederlandse taal en rekenen voor het vaststellen van het niveau van de onderwijsdeelnemers voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.
Gemaakte toetsEen door een leerling gemaakte toets.Een toets heeft schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktische opdracht.
Geselecteerde DoorstroomtoetsEen erkende en gestandaardiseerde toets die wordt afgenomen bij onderwijsdeelnemers aan het einde van de basisschoolperiode met als doel kennis en vaardigheden van de onderwijsdeelnemers te meten op het terrein van Nederlandse taal en rekenen voor het vaststellen van het niveau van de onderwijsdeelnemers voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.
PresentielijstEen lijst met een overzicht van aanwezigen bij een evenement, zoals een toets of examen.
ToetsEen instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven.Een toets heeft schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktische opdracht,
ToetsafnameHet afnemen van een toets en waar nodig uitvoeren van supervisie over de afname.

Verwerken resultaten Doorstroomtoets

Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider Het behandelen van klachten en bezwaren van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Klachten en bezwaren Het afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. (BusinessFunction) Klachtbehandeling De activiteiten voor het afhandelen van een bezwaar dat is ingediend tegen het schooladvies. (BusinessProcess) Afhandelen bezwaar Schooladvies Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Het ontvangen van de resultaten voor de verschillende onderdelen van de doorstroomtoets. (BusinessProcess) Ontvangen resultaten Doorstroomtoets Het ontvangen en ophalen (downloaden) van de resultaten en de diverse rapportages voor de verschillende onderdelen van de doorstroomtoets. (BusinessProcess) Ontvangen en ophalen resultaten Doorstroomtoets Het uitvoeren van een controle op de ontvangen resultaten van de doorstroomtoets. (BusinessProcess) Controleren resultaten Doorstroomtoets Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van de doorstroomtoets en het definitief schooladvies bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren uitslag Doorstroomtoets en Schooladvies Het registreren van het resultaat van de Doorstroomtoets en het definitief Schooladvies in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO. (BusinessProcess) Rapporteren uitslag Doorstroomtoets en Schooladvies Het geven van een advies met betrekking tot een passend niveau en schooltype aan leerlingen die de basisschool verlaten. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen. (BusinessFunction) Advies en diplomering Het opstellen van het voorlopig schooladvies met betrekking tot een passend niveau en schooltype voor leerlingen die de basisschool verlaten. (BusinessProcess) Opstellen en verstrekken voorlopig Schooladvies Het voorafgaand aan de afname van de doorstroomtoets voor een leerling in het laatste leerjaar van het basisonderwijs opstellen van een schooladvies voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessProcess) Opstellen voorlopig Schooladvies Het verstrekken / delen van het voorlopig schooladvies aan de leerlingen. (BusinessProcess) Verstrekken voorlopig Schooladvies Het opstellen van het definitief schooladvies met betrekking tot een passend niveau en schooltype voor leerlingen die de basisschool verlaten. (BusinessProcess) Opstellen en verstrekken definitief Schooladvies Het op basis van de door een leerling afgelegde doorstroomtoets eventueel in overleg met de ouders bijstellen van het schooladvies resulterend in een definitief schooladvies voor die leerling voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessProcess) Opstellen definitief Schooladvies Het verstrekken / delen van het resultaat van de Doorstroomtoets en van het definitief schooladvies aan de leerlingen. (BusinessProcess) Verstrekken resultaat Doorstroomtoets en definitief Schooladvies De activiteiten die worden uitgevoerd om inzage te bieden in de onderbouwing van het definitief schooladvies. (BusinessProcess) Bieden inzage onderbouwing Schooladvies AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:56:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:05 CEST
   
   
   

   
   
   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Klik hier om de complete view met alle op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Dit detailprocesmodel toont voor het verwerken van de resultaten van de Doorstroomtoets de betreffende processen. Nadat de Doorstroomtoets is afgenomen, kunnen, zodra de toetsaanbieder de resultaten van de Doorstroomtoets beschikbaar heeft gesteld, deze worden ontvangen, opgehaald en gecontroleerd. Op basis van de uitslag van de Doorstroomtoets kan het definitief schooladvies worden opgesteld, waarbij eventueel ten opzichte van het voorlopig schooladvies een bijstelling plaatsvindt. Hierna kunnen het resultaat van de Doorstroomtoets en het definitief schooladvies aan de leerlingen worden verstrekt, en kunnen deze ook worden geregisteerd bij DUO (in het ROD).

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Afhandelen bezwaar SchooladviesDe activiteiten voor het afhandelen van een bezwaar dat is ingediend tegen het schooladvies.
Bieden inzage onderbouwing SchooladviesDe activiteiten die worden uitgevoerd om inzage te bieden in de onderbouwing van het definitief schooladvies.
Controleren resultaten DoorstroomtoetsHet uitvoeren van een controle op de ontvangen resultaten van de doorstroomtoets.
Formaliseren uitslag Doorstroomtoets en SchooladviesDe activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van de doorstroomtoets en het definitief schooladvies bij een officiële instantie te registreren en te verwerken.
Ontvangen en ophalen resultaten DoorstroomtoetsHet ontvangen en ophalen (downloaden) van de resultaten en de diverse rapportages voor de verschillende onderdelen van de doorstroomtoets.
Ontvangen resultaten DoorstroomtoetsHet ontvangen van de resultaten voor de verschillende onderdelen van de doorstroomtoets.
Opstellen definitief SchooladviesHet op basis van de door een leerling afgelegde doorstroomtoets eventueel in overleg met de ouders bijstellen van het schooladvies resulterend in een definitief schooladvies voor die leerling voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.
Opstellen en verstrekken definitief SchooladviesHet opstellen van het definitief schooladvies met betrekking tot een passend niveau en schooltype voor leerlingen die de basisschool verlaten.
Opstellen en verstrekken voorlopig SchooladviesHet opstellen van het voorlopig schooladvies met betrekking tot een passend niveau en schooltype voor leerlingen die de basisschool verlaten.
Opstellen voorlopig SchooladviesHet voorafgaand aan de afname van de doorstroomtoets voor een leerling in het laatste leerjaar van het basisonderwijs opstellen van een schooladvies voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs.
Rapporteren uitslag Doorstroomtoets en SchooladviesHet registreren van het resultaat van de Doorstroomtoets en het definitief Schooladvies in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO.
Verstrekken resultaat Doorstroomtoets en definitief SchooladviesHet verstrekken / delen van het resultaat van de Doorstroomtoets en van het definitief schooladvies aan de leerlingen.
Verstrekken voorlopig SchooladviesHet verstrekken / delen van het voorlopig schooladvies aan de leerlingen.
InformatieobjectDefinitieToelichting
BeoordelingBeoordeling is het oordeel van de professional over het functioneren van een leerling.Een actieve en subjectieve weging
Definitief schooladviesDe definitieve, bindende beoordeling of aanbeveling die onderwijsaanbieders in het (speciaal) basisonderwijs geven aan onderwijsdeelnemers in leerjaar 8 van het basisonderwijs.Het definitieve schooladvies is bepalend voor de plaatsing van de onderwijsdeelnemer op een specifiek niveau van het voortgezet onderwijs.
GroeprapportageEen rapportage met de scores en toetsadviezen van de doorstroomtoets op groepsniveau.
LeerlingrapportEen rapportage voor een individuele onderwijsdeelnemer met de resultaten van de doorstroomtoets met voor elk toetsonderdeel de score en het behaalde referentieniveau en tenslotte een eindscore met een bijpassend toetsadvies.
OntwikkelingOntwikkeling is de verandering (vaardigheidsgroei) die een leerling doormaakt op verschillende ontwikkelingsgebieden.Voorbeelden van verschillende ontwikkelingsgebieden zijn: taal, cognitie, sociaal- emotioneel, motorische ontwikkeling en digitale geletterdheid.
ResultaatResultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit
SchooladviesAdvies met betrekking tot doorstroom naar een bepaald niveau van voortgezet onderwijs voor een onderwijsdeelnemer in leerjaar 8 van het (speciaal) basisonderwijs.Het advies heeft betrekking op het niveau van het voortgezet onderwijs dat de onderwijsdeelnemer naar verwachting aankan, en is bepalend voor de plaatsing van de onderwijsdeelnemer op een specifiek niveau van het voortgezet onderwijs.
SchoolrapportageEen rapportage met de scores en toetsadviezen van de doorstroomtoets op schoolniveau.
StichtingrapportageEen rapportage met de scores en toetsadviezen van de doorstroomtoets op stichting- / bovenschools niveau.
UitslagHet resultaat of de uitkomst van een afgeronde evaluatie, waarbij de prestaties van een onderwijsdeelnemer worden beoordeeld en geëvalueerd volgens de vastgestelde beoordelingscriteria.
Uitslag doorstroomtoetsHet resultaat van een afgeronde doorstroomtoets, waarbij de prestaties van een onderwijsdeelnemer worden beoordeeld en geëvalueerd volgens de vastgestelde beoordelingscriteria.
Voorlopig schooladviesEen voorlopig beoordeling of aanbeveling die onderwijsaanbieders in het (speciaal) basisonderwijs geven aan onderwijsdeelnemers in de laatste jaren van het basisonderwijs (meestal groep 7 of 8).