Procesmodel Verwerken resultaten Doorstroomtoets - Details (alleen processen)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Verwerken resultaten Doorstroomtoets - Details (alleen processen)
Procesmodel Verwerken resultaten Doorstroomtoets - Details (alleen processen)
Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider Het behandelen van klachten en bezwaren van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Klachten en bezwaren Het afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. (BusinessFunction) Klachtbehandeling De activiteiten voor het afhandelen van een bezwaar dat is ingediend tegen het schooladvies. (BusinessProcess) Afhandelen bezwaar Schooladvies Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Het ontvangen van de resultaten voor de verschillende onderdelen van de doorstroomtoets. (BusinessProcess) Ontvangen resultaten Doorstroomtoets Het ontvangen en ophalen (downloaden) van de resultaten en de diverse rapportages voor de verschillende onderdelen van de doorstroomtoets. (BusinessProcess) Ontvangen en ophalen resultaten Doorstroomtoets Het uitvoeren van een controle op de ontvangen resultaten van de doorstroomtoets. (BusinessProcess) Controleren resultaten Doorstroomtoets Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van de doorstroomtoets en het definitief schooladvies bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren uitslag Doorstroomtoets en Schooladvies Het registreren van het resultaat van de Doorstroomtoets en het definitief Schooladvies in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO. (BusinessProcess) Rapporteren uitslag Doorstroomtoets en Schooladvies Het geven van een advies met betrekking tot een passend niveau en schooltype aan leerlingen die de basisschool verlaten. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen. (BusinessFunction) Advies en diplomering Het opstellen van het voorlopig schooladvies met betrekking tot een passend niveau en schooltype voor leerlingen die de basisschool verlaten. (BusinessProcess) Opstellen en verstrekken voorlopig Schooladvies Het voorafgaand aan de afname van de doorstroomtoets voor een leerling in het laatste leerjaar van het basisonderwijs opstellen van een schooladvies voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessProcess) Opstellen voorlopig Schooladvies Het verstrekken / delen van het voorlopig schooladvies aan de leerlingen. (BusinessProcess) Verstrekken voorlopig Schooladvies Het opstellen van het definitief schooladvies met betrekking tot een passend niveau en schooltype voor leerlingen die de basisschool verlaten. (BusinessProcess) Opstellen en verstrekken definitief Schooladvies Het op basis van de door een leerling afgelegde doorstroomtoets eventueel in overleg met de ouders bijstellen van het schooladvies resulterend in een definitief schooladvies voor die leerling voor het volgen van aansluitend voortgezet onderwijs of voortgezet speciaal onderwijs. (BusinessProcess) Opstellen definitief Schooladvies Het verstrekken / delen van het resultaat van de Doorstroomtoets en van het definitief schooladvies aan de leerlingen. (BusinessProcess) Verstrekken resultaat Doorstroomtoets en definitief Schooladvies De activiteiten die worden uitgevoerd om inzage te bieden in de onderbouwing van het definitief schooladvies. (BusinessProcess) Bieden inzage onderbouwing Schooladvies AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship AssignmentRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:56:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:05 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Verwerken resultaten Doorstroomtoets - Details (alleen processen)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-4578b7aa-2317-46f7b-490c-b4da3f4d090
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Verwerken resultaten Doorstroomtoets - Details (alleen processen)
Documentatie  : Dit detailprocesmodel toont voor het verwerken van de resultaten van de Doorstroomtoets de betreffende processen. Nadat de Doorstroomtoets is afgenomen, kunnen, zodra de toetsaanbieder de resultaten van de Doorstroomtoets beschikbaar heeft gesteld, deze worden ontvangen, opgehaald en gecontroleerd. Op basis van de uitslag van de Doorstroomtoets kan het definitief schooladvies worden opgesteld, waarbij eventueel ten opzichte van het voorlopig schooladvies een bijstelling plaatsvindt. Hierna kunnen het resultaat van de Doorstroomtoets en het definitief schooladvies aan de leerlingen worden verstrekt, en kunnen deze ook worden geregisteerd bij DUO (in het ROD).
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 4578b7aa-2317-46f7b-490c-b4da3f4d090
Original ID  : id-4578b7aa231746f7b490cb4da3f4d090
Semanticsearch  : procesmodel verwerken resultaten doorstroomtoets - details (alleen processen)
Elementen  : 
Relaties  :