Procesmodel Doorstroomtoets - Hoofdmodel

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Doorstroomtoets - Hoofdmodel
Procesmodel Doorstroomtoets - Hoofdmodel
Grouping Afnemen toetsonderdelen (Doorstroomtoets) Grouping Organiseren Doorstroomtoets Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoorbereiding Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontwikkeling Het selecteren en aanmelden van de doorstroomtoets waar de onderwijsinstelling komend schooljaar gebruik van gaat maken. (BusinessProcess) Selecteren en aanmelden Doorstroomtoets Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot de doorstroomtoets in het po voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat de doorstroomtoets als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen Doorstroomtoets Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in de jaarplanning om te zorgen dat de doorstroomtoets als geheel succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren Doorstroomtoets Grouping Verwerken resultaten Doorstroomtoets Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijsevaluatie Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Het ontvangen van de resultaten voor de verschillende onderdelen van de doorstroomtoets. (BusinessProcess) Ontvangen resultaten Doorstroomtoets Het geven van een advies met betrekking tot een passend niveau en schooltype aan leerlingen die de basisschool verlaten. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen. (BusinessFunction) Advies en diplomering Het opstellen van het definitief schooladvies met betrekking tot een passend niveau en schooltype voor leerlingen die de basisschool verlaten. (BusinessProcess) Opstellen definitief Schooladvies Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van de doorstroomtoets en het definitief schooladvies bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren uitslag Doorstroomtoets en Schooladvies TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 07-04-2024 12:43:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 12:43:18 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Doorstroomtoets - Hoofdmodel
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-b061730e-9e3b-4ed2a-deca-a40ce248fbf
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Doorstroomtoets - Hoofdmodel
Documentatie  : In dit procesmodel is de procesgang met betrekking tot de Doorstroomtoets in het Primair Onderwijs weergegeven, die bestaat uit:
  • het voorbereiden / organiseren van de Doorstroomtoets als geheel met daarbinnen het selecteren en aanmelden van de Doorstroomtoets en het plannen en roosteren van de Doorstroomtoets (als invulling van de bedrijfsfuncties "Opleidingontwikkeling" en "Planning en roostering" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsvoorbereiding"),
  • het afnemen van (de onderdelen van) de Doorstroomtoets,
  • het verwerken van de resultaten van de Doorstroomtoets in het definitief schooladvies en het formaliseren van de uitslag van de Doorstroomtoets en het schooladvies (als invulling van de bedrijfsfuncties "Beoordeling", "Advies en diplomering" en "Resultatenregistratie" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsevaluatie").
In het kader van het logistiek proces met betrekking tot de Doorstroomtoets vindt geautomatiseerde gegevensuitwisseling plaats tussen het leerlingadministratiesysteem (LAS) en het toetssysteem. Dit geschiedt volgens de afspraak zoals gepubliceerd op de website van Edustaard (zie https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/doorstroomtoets-po/).
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : b061730e-9e3b-4ed2a-deca-a40ce248fbf
Object ID_nl  : b061730e-9e3b-4ed2a-deca-a40ce248fbf
Original ID  : id-b061730e9e3b4ed2adecaa40ce248fbf
Semanticsearch  : procesmodel doorstroomtoets - hoofdmodel
Elementen  : 
Relaties  :