Procesmodellen Eindexamen VO


Hieronder vindt u procesmodellen met betrekking tot Eindexamen VO:

Procesmodellen Eindexamen VO#Organiseren EindexamenProcesmodellen Eindexamen VO#Organiseren afname onderdeel SchoolexamenProcesmodellen Eindexamen VO#Uitvoeren afname en verwerken resultaten onderdeel SchoolexamenProcesmodellen Eindexamen VO#Afnemen onderdeel SchoolexamenProcesmodellen Eindexamen VO#Verwerken eindresultaten SchoolexamenProcesmodellen Eindexamen VO#SchoolexamenProcesmodellen Eindexamen VO#Organiseren Centraal examenProcesmodellen Eindexamen VO#Organiseren afname onderdeel Centraal examenProcesmodellen Eindexamen VO#Uitvoeren afname en verwerken resultaten onderdeel Centraal examenProcesmodellen Eindexamen VO#Afnemen onderdeel Centraal examenProcesmodellen Eindexamen VO#Verwerken eindresultaten Centraal examenProcesmodellen Eindexamen VO#Centraal examenProcesmodellen Eindexamen VO#Verwerken resultaten EindexamenProcesmodel navigatie Eindexamen.png

Eindexamen - Hoofdmodel

Grouping Organiseren Eindexamen Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoorbereiding Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot eindexamen voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen Eindexamen Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontwikkeling Het opstellen van het geheel an regels en bepalingen ten behoeve van het afnemen van het centraal examen (BusinessProcess) Opstellen reglement en programma examinering Eindexamen Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in de jaarplanning om te zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren Eindexamen Grouping Verwerken resultaten Eindexamen Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijsevaluatie Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een eindexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren uitslag Eindexamen Het geven van een advies met betrekking tot een passend niveau en schooltype aan leerlingen die de basisschool verlaten. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen. (BusinessFunction) Advies en diplomering Het uitreiken van officiële diploma's, certificaten of getuigschriften aan de leerlingen die succesvol hebben voldaan aan de vereisten voor het eindexamen. (BusinessProcess) Diplomeren en certificeren Eindexamen Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie Het op basis van de resultaten van de verschillende onderdelen bepalen van de definitieve uitslag van het eindexamen. (BusinessProcess) Bepalen eindcijfers Eindexamen Grouping Afnemen Schoolexamen Grouping Afnemen Centraal examen TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 21-05-2024 15:23:03 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 21-05-2024 15:23:03 CEST
   
   
   

   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

In dit procesmodel is de procesgang met betrekking tot het Eindexamen (waarvan het Schoolexamen en het Centraal examen deel uitmaken) in het Voortgezet Onderwijs als geheel weergegeven, die bestaat uit:

 • het voorbereiden / organiseren van het Eindexamen als geheel met daarbinnen het opstellen van het reglement en programma voor examinering en het plannen en roosteren van het Eindexamen (als invulling van de bedrijfsfuncties "Opleidingontwikkeling" en "Planning en roostering" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsvoorbereiding"),
 • het afnemen van het Schoolexamen,
 • het afnemen van het Centraal examen,
 • het verwerken en formaliseren van de resultaten van het Eindexamen waaronder het bepalen van de eindcijfers en uitslag op basis van de resultaten van het Schoolexamen en het Centraal examen en ook het diplomeren (als invulling van de bedrijfsfuncties "Resultatenregistratie" en "Advies en diplomering" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsevaluatie").

Ter voorbereiding op het eindexamen zijn er voor leerlingen diverse websites waar zij nadere informatie en trainingmateriaal kunnen vinden, zoals bij https://www.lerenvoorhetexamen.nl/, https://www.examenblad.nl/ en . Ook voor docenten zijn deze relevant, aangezien zij leerlingen een cruciale rol als vraagbaak, motivator en coach spelen.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Bepalen eindcijfers EindexamenHet op basis van de resultaten van de verschillende onderdelen bepalen van de definitieve uitslag van het eindexamen.
Diplomeren en certificeren EindexamenHet uitreiken van officiële diploma's, certificaten of getuigschriften aan de leerlingen die succesvol hebben voldaan aan de vereisten voor het eindexamen.
Formaliseren uitslag EindexamenDe activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een eindexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken.
Opstellen reglement en programma examinering EindexamenHet opstellen van het geheel an regels en bepalingen ten behoeve van het afnemen van het centraal examen
Plannen EindexamenHet treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot eindexamen voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld.
Roosteren EindexamenHet structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in de jaarplanning om te zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt.

Organiseren Eindexamen

Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters. (BusinessFunction) Formatieplanning en personeelroostering Het toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de evaluatie van het onderwijs of opleiding, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben in het evaluatieproces. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Eindexamen Het benoemen van leden van de examencommissie. (BusinessProcess) Benoemen examencommissie Het benoemen van examensecretaris(sen). (BusinessProcess) Benoemen examensecretaris(sen) Het benoemen van leden van de commissie van beroep. (BusinessProcess) Benoemen commissie van beroep Het inrichten van de interne organisatie met de juiste rollen, taken en commissies zodat het centraal examen afgenomen en beoordeeld kan worden (BusinessProcess) Inrichten organisatie Centraal examen Het benoemen van afnameleiders bij afname van onderdelen van het centraal examen. (BusinessProcess) Benoemen afnameleiders Het benoemen van correctoren voor het beoordelen van gemaakte toetsen die onderdeel zijn van het centraal examen. (BusinessProcess) Benoemen examinatoren Het inrichten van de organisatie met betrekking tot het schoolexamen voor wat betreft rollen en verantwoordelijkheden. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Schoolexamen BusinessRole Bevoegd gezag Medenzeggenschapsraad (wet medezeggenschap op scholen) (BusinessRole) Medezeggenschapsraad BusinessRole Examencommissie De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school. Handreiking positie examensecretaris (incl. taken): https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf Voor examensecretarissen is er PLEXS (https://www.plexs.info/): een platform vóór en dóór examensecretarissen. (BusinessRole) Examensecretaris Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontwikkeling Het opstellen van het geheel an regels en bepalingen ten behoeve van het afnemen van het centraal examen (BusinessProcess) Opstellen reglement en programma examinering Eindexamen De activiteiten voor het opstellen van het examenreglement met regels, procedures en richtlijnen met betrekking tot de organisatie, afname en beoordeling van examens in de betreffende onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Opstellen examenreglement De activiteiten voor het opstellen van het Programma van Toetsing en Afsluiting met gedetailleerde informatie over de toetsing en beoordeling van die vakken gedurende het schoolexamen in een specifiek schooljaar. (BusinessProcess) Opstellen Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) De activiteiten voor het opstellen van richtlijnen en aanwijzingen om te komen tot een beoordeling van het schoolexamen. (BusinessProcess) Opstellen beoordelingsrichtlijnen schoolexamen Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot eindexamen voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen Eindexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om examinering (een gestructureerde evaluatie van het onderwijs en/of opleiding) te plannen. (BusinessProcess) Plannen afname Schoolexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om examinering (een gestructureerde evaluatie van het onderwijs en/of opleiding) te plannen. (BusinessProcess) Plannen afname Centraal examen Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in de jaarplanning om te zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren Eindexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een examinering (doorstroomtoets, eindexamen), zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt worden gepland en georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. (BusinessProcess) Opstellen rooster Centraal examen De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een examinering (doorstroomtoets, eindexamen), zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt worden gepland en georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. (BusinessProcess) Opstellen rooster Schoolexamen BusinessRole Roostermaker Het faciliteren van communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessFunction) Facilitering leerlingcommunicatie Communicatie over onderwijs en resultaten richting een klas (BusinessFunction) Leerlingcommunicatie klasbreed Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan leerlingen. (BusinessProcess) Communiceren regels en planning leerlingen Eindexamen Het opzetten van effectieve communicatiekanalen, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld met leerlingen. Dit omvat activiteiten zoals: - identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieboekjes, websites, informatieavonden, communicatie-apps e.d. - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen - opstellen van een communicatieplan (BusinessProcess) Inrichten communicatiekanalen leerlingen Eindexamen Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan leerlingen. (BusinessProcess) Informeren leerlingen regels en planning Eindexamen Het faciliteren van communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs, preventie en zorg. (BusinessFunction) Facilitering oudercommunicatie Communicatie over klasoverstijgende schoolgerelateerde zaken. (BusinessFunction) Oudercommunicatie schoolbreed Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan de belanghebbenden. (BusinessProcess) Communiceren regels en planning ouders /verzorgers Eindexamen Het opzetten van effectieve communicatiekanalen, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld met ouders / verzorgers. Dit omvat activiteiten zoals: - identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieboekjes, websites, informatieavonden, communicatie-apps e.d. - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen - opstellen van een communicatieplan (BusinessProcess) Inrichten communicatiekanalen ouders / verzorgers Eindexamen Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan ouders/ verzorgers van leerlingen. (BusinessProcess) Informeren ouders / verzorgers regels en planning Eindexamen Uitwisseling van berichten en/of documenten met collega's binnen en buiten de eigen onderwijsorganisatie, leveranciers en andere interne en externe partijen. (BusinessFunction) Samenwerken en communiceren medewerkers en extern Communicatie over klasoverstijgende schoolgerelateerde zaken. (BusinessFunction) Medewerkercommunicatie schoolbreed Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan de belanghebbenden. (BusinessProcess) Communiceren regels en planning medewerkers Eindexamen Het opzetten van effectieve communicatiekanalen, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld met medewerkers. Dit omvat activiteiten zoals: - identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieboekjes, websites, informatieavonden, communicatie-apps e.d. - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen - opstellen van een communicatieplan (BusinessProcess) Inrichten communicatiekanalen medewerkers Eindexamen Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan medewerkers. (BusinessProcess) Informeren medewerkers regels en planning Eindexamen AssignmentRelationship A AssignmentRelationship C AssignmentRelationship C AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R TriggeringRelationship AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship R Deze svg is op 21-05-2024 15:23:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 21-05-2024 15:23:04 CEST
   
   
   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Klik hier om de complete view met alle details op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Dit detailprocesmodel toont voor het voorbereiden / organiseren van het Eindexamen de betreffende processen. De voorbereiding van het Eindexamen start op enig moment met het opstellen van het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) zodat die op tijd (vóór 1 oktober) bij de Onderwijsinspectie kunnen worden geüpload. Hierna kunnen de activiteiten voor het Eindexamen, bestaande uit het Schoolexamen en het Centraal examen, worden verwerkt in de jaarplanning en in de roosters. Ook kan hierna de benodigde organisatie voor het Eindexamen, zoals commissies, examensecretaris(sen), afnameleiders en examinatoren, worden ingericht, en kunnen alle betrokkenen, zoals leerlingen, ouders en medewerkers, worden geïnformeerd via geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieavonden en websites.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Benoemen afnameleidersHet benoemen van afnameleiders bij afname van onderdelen van het centraal examen.
Benoemen commissie van beroepHet benoemen van leden van de commissie van beroep.
Benoemen examencommissieHet benoemen van leden van de examencommissie.
Benoemen examensecretaris(sen)Het benoemen van examensecretaris(sen).
Benoemen examinatorenHet benoemen van correctoren voor het beoordelen van gemaakte toetsen die onderdeel zijn van het centraal examen.
Communiceren regels en planning leerlingen EindexamenHet verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan leerlingen.
Communiceren regels en planning medewerkers EindexamenHet verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan de belanghebbenden.
Communiceren regels en planning ouders /verzorgers EindexamenHet verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan de belanghebbenden.
Informeren leerlingen regels en planning EindexamenHet verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan leerlingen.
Informeren medewerkers regels en planning EindexamenHet verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan medewerkers.
Informeren ouders / verzorgers regels en planning EindexamenHet verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan ouders/ verzorgers van leerlingen.
Inrichten communicatiekanalen leerlingen EindexamenHet opzetten van effectieve communicatiekanalen, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld met leerlingen. Dit omvat activiteiten zoals:

- identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieboekjes, websites, informatieavonden, communicatie-apps e.d. - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen

- opstellen van een communicatieplan
Inrichten communicatiekanalen medewerkers EindexamenHet opzetten van effectieve communicatiekanalen, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld met medewerkers. Dit omvat activiteiten zoals:

- identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieboekjes, websites, informatieavonden, communicatie-apps e.d. - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen

- opstellen van een communicatieplan
Inrichten communicatiekanalen ouders / verzorgers EindexamenHet opzetten van effectieve communicatiekanalen, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld met ouders / verzorgers. Dit omvat activiteiten zoals:

- identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieboekjes, websites, informatieavonden, communicatie-apps e.d. - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen

- opstellen van een communicatieplan
Inrichten organisatie Centraal examenHet inrichten van de interne organisatie met de juiste rollen, taken en commissies zodat het centraal examen afgenomen en beoordeeld kan worden
Inrichten organisatie EindexamenHet toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de evaluatie van het onderwijs of opleiding, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben in het evaluatieproces.
Inrichten organisatie SchoolexamenHet inrichten van de organisatie met betrekking tot het schoolexamen voor wat betreft rollen en verantwoordelijkheden.
Opstellen Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)De activiteiten voor het opstellen van het Programma van Toetsing en Afsluiting met gedetailleerde informatie over de toetsing en beoordeling van die vakken gedurende het schoolexamen in een specifiek schooljaar.De examencommissie stelt een voorstel op en het bevoegd gezag stelt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) vast met instemming van de Medezeggenschapsraad.
Opstellen beoordelingsrichtlijnen schoolexamenDe activiteiten voor het opstellen van richtlijnen en aanwijzingen om te komen tot een beoordeling van het schoolexamen.
Opstellen examenreglementDe activiteiten voor het opstellen van het examenreglement met regels, procedures en richtlijnen met betrekking tot de organisatie, afname en beoordeling van examens in de betreffende onderwijsinstelling.De examencommissie stelt een voorstel op en het bevoegd gezag stelt het examenreglement vast met instemming van de Medezeggenschapsraad.
Opstellen reglement en programma examinering EindexamenHet opstellen van het geheel an regels en bepalingen ten behoeve van het afnemen van het centraal examen
Opstellen rooster Centraal examenDe activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een examinering (doorstroomtoets, eindexamen), zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt worden gepland en georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht.
Opstellen rooster SchoolexamenDe activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een examinering (doorstroomtoets, eindexamen), zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt worden gepland en georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht.
Plannen EindexamenHet treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot eindexamen voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld.
Plannen afname Centraal examenDe activiteiten die worden uitgevoerd om examinering (een gestructureerde evaluatie van het onderwijs en/of opleiding) te plannen.
Plannen afname SchoolexamenDe activiteiten die worden uitgevoerd om examinering (een gestructureerde evaluatie van het onderwijs en/of opleiding) te plannen.
Roosteren EindexamenHet structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in de jaarplanning om te zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt.
InformatieobjectDefinitieToelichting
Beoordelingsrichtlijnen schoolexamen
Centraal examenAfsluitende onderdeel van het eindexamen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dat in opdracht van de overheid centraal wordt ontwikkeld en vastgesteld.Het vormt samen met het schoolexamen het eindexamen.
DocentIemand die onderwijs geeft.
EindexamenGeheel van toetsen dat leidt tot een eindbeoordeling met kwalificatie voor een vervolgstap naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.
ExamenprogrammaEen bij wet- en regelgeving vastgelegd curriculumdocument dat voor een vak beschrijft wat er aan het einde van het voortgezet onderwijs bereikt moet zijn in termen van beheersing en/of ervaring om het vak met succes af te ronden.De eisen van het examenprogramma zijn wettelijk beschreven in het Examenbesluit VO. (zie zie https://www.examenblad.nl/onderwerp/examenprogramma-s)
ExamenreglementDocument regels met betrekking tot de organisatie van het eindexamen en de gang van zaken tijdens het eindexamen.
ExamineringHet proces van beoordeling en evaluatie van de kennis, vaardigheden, competenties en prestaties van een onderwijsdeelnemer.
LeerlingbegeleiderEen begeleider is een medewerker die onderwijsdeelnemers begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn.
MedewerkerEen individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling.
OnderwijsactiviteitActiviteit die invulling geeft aan de onderwijstijd van een onderwijsprogramma.
OnderwijsplanningPlanning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera).
Programma van toetsing en afsluitingCurriculumdocument waarin het bevoegd gezag van een school de inrichting van het schoolexamen beschrijft.Het heeft twee functies: 1) kandidaten, ouders/verzorgers, docenten en directie informeren over de inrichting van het schoolexamen; 2) de inrichting van het schoolexamen verantwoorden aan de Onderwijsinspectie.
RoosterDetailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod.Rooster komt vooral voor op VO. Bij sommige onderwijsvormen in het PO hebben onderwijsdeelnemers wel een rooster (bijv. po-instellingen die zonder jaarklassysteem werken), of maken ze bijvoorbeeld hun eigen (week)planning.
SchoolexamenAfsluitend onderdeel van het eindexamen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dat wordt ingericht door de scholen en beschreven staat in het Programma van toetsing en afsluiting.
Toetsbeleid

Afnemen Schoolexamen

Grouping Verwerken eindresultaten Schoolexamen Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijsevaluatie Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een schoolexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren eindcijfers Schoolexamen Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de school over de mate waarin de school voldoet aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording (schoolniveau) Het op schoolniveau bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Monitoring kwaliteitszorg school Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessProcess) Monitoren en rapporteren onderwijskwaliteit school BusinessProcess Evalueren kwaliteit schoolexamen Grouping Afnemen examenonderdelen afnameperiode / tijdvak (Schoolexamen) Grouping Afnemen toets (Schoolexamen) TriggeringRelationship Deze svg is op 21-05-2024 15:23:05 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 21-05-2024 15:23:05 CEST
   
   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

In dit procesmodel is de procesgang met betrekking tot het Schoolexamen (als onderdeel van het Eindexamen) in het Voortgezet Onderwijs weergegeven. De voorbereiding (o.a. planning en roostering) voor het Schoolexamen is opgenomen in de voorbereiding voor het Eindexamen als geheel. Verder kunnen hier de volgende activiteiten worden onderscheiden:

 • het per afnameperiode / tijdvak afnemen van de onderdelen (toetsen) van het Schoolexamen,
 • het verwerken van de eindresultaten van het Schoolexamen waaronder het formaliseren van de eindcijfers van het Schoolexamen en het evalueren van de kwaliteit van het Schoolexamen (als invulling van de bedrijfsfunctie "Resultatenregistratie" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsevaluatie" en de bedrijfsfunctie "Monitoring kwaliteitszorg" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Verantwoording").

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Evalueren kwaliteit schoolexamen
Formaliseren eindcijfers SchoolexamenDe activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een schoolexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken.
Monitoren en rapporteren onderwijskwaliteit schoolHet bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg.

Afnemen onderdeel Schoolexamen

Grouping Organiseren toetsafname (Schoolexamen) Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoorbereiding Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van het Schoolexamen succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren toetsafname (Schoolexamen) Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken (BusinessProcess) Verzorgen toetsmaterialen toetsafname (Schoolexamen) Grouping Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Schoolexamen) Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessFunction) Toetsafname De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. (BusinessProcess) Uitvoeren toetsafname Schoolexamen Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijsevaluatie Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren toetsresultaat Schoolexamen Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen. (BusinessProcess) Beoordelen toets Schoolexamen TriggeringRelationship Deze svg is op 21-05-2024 15:13:32 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 21-05-2024 15:13:32 CEST
   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

In dit procesmodel is de procesgang met betrekking tot het afnemen van een onderdeel (toets) in het kader van het Schoolexamen in het Voortgezet Onderwijs weergegeven, die bestaat uit:

 • het voorbereiden / organiseren van de afname van het onderdeel (toets), waaronder het in detail roosteren van activiteiten, taken, mensen en middelen (als invulling van de bedrijfsfunctie "Planning en roostering" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsvoorbereiding" en de bedrijfsfunctie "(Toegang tot) aanbod leermateriaal" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsuitvoering"),
 • het uitvoeren van de afname van het onderdeel (toets) en het beoordelen en formaliseren van de resultaten van de afname (als invulling van de bedrijfsfunctie "Toetsafname" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsuitvoering" en de bedrijfsfuncties "Beoordeling" en "Resultatenregistratie" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsevaluatie").

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Beoordelen toets SchoolexamenHet nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen.
Formaliseren toetsresultaat SchoolexamenDe activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken.
Roosteren toetsafname (Schoolexamen)Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van het Schoolexamen succesvol verloopt.
Uitvoeren toetsafname SchoolexamenDe activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen.
Verzorgen toetsmaterialen toetsafname (Schoolexamen)Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken

Organiseren afname onderdeel Schoolexamen

Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie. (BusinessFunction) Ict-ondersteuning Het proces om - de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit (Begrippenlijst ROSA) (BusinessFunction) Authenticatie en autorisatie Het toegang geven aan gebruikers (leerlingen en docenten) tot het toetssysteem. (BusinessProcess) Autoriseren gebruikers toetssysteem Het beheer van diverse soorten ict-middelen (hard- en softwarecomponenten), zoals: - servers - netwerken - PC's, en daarop draaiende software - devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. - werkplekken - storage- en backupsystemen - print- / kopieersystemen - telefonienetwerk - applicaties Dit omvat ook monitoring en signalering van de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit, het gebruik en de performance van de ict-middelen. (BusinessFunction) Beheer ict-middelen Het inrichten van de technische infrastructuur, d.w.z. alle hardware, software, netwerken en andere technische middelen die nodig zijn voor het afnemen van een toets. Dit omvat activiteiten zoals: - Voorbereiden hardware - Installeren software - Regelen van licenties - Mandateren van de toetsaanbieder - Testen systeem/controle uitvoeren - Autoriseren gebruikers (BusinessProcess) Inrichten technische infrastructuur ArchiMateNote Alleen voor digitale toetsen Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair beheer Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare facilitaire middelen, gebouwen en ruimten in (meer)jarenplanningen en roosters, en het matchen van benodigde versus beschikbare middelen. (BusinessFunction) Planning en roostering faciliteiten Het reserveren van benodigde ruimtes voor het afnemen een toets. (BusinessProcess) Reserveren toetsruimtes Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van het Schoolexamen succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren toetsafname (Schoolexamen) Het inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie. (BusinessProcess) Registreren toetsdeelnemers Schoolexamen Het roosteren van medewerkers die een rol vervullen in het (ondersteunen van) het afnemen van een toets (BusinessProcess) Roosteren toetsmedewerkers Schoolexamen De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school. Handreiking positie examensecretaris (incl. taken): https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf Voor examensecretarissen is er PLEXS (https://www.plexs.info/): een platform vóór en dóór examensecretarissen. (BusinessRole) Examensecretaris BusinessRole Roostermaker Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken (BusinessProcess) Verzorgen toetsmaterialen toetsafname (Schoolexamen) Het zorgen dat de benodigde materialen en (hulp)middelen, zoals bijvoorbeeldschrijfmaterialen, tekenmaterialen, devices en/of software, om de toets af te nemen beschikbaar zijn op de toetslocatie. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsmaterialen en hulpmiddelen Schoolexamen Het ontvangen en (tot aan de daadwerkelijke toetsafname) veilig opbergen (in een beveiligde ruimte) van fysieke (papieren) opgavenboekjes met de toetsopgaven. (BusinessProcess) Ontvangen en opbergen toetsopgaven Schoolexamen Het begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen. Dit valt onder de basisondersteuning die een school biedt. (BusinessFunction) Leerlingbegeleiding Het (aanvullend) begeleiden van groepen leerlingen of individuen met specifieke behoeften. Worden ook aparte programma's voor ingezet. (BusinessFunction) Onderwijsbegeleiding Het (aanvullend) begeleiden van individuen met specifieke behoeften. (BusinessProcess) Begeleiden individuele leerlingen BusinessProcess Bepalen afwijkende wijze examineren Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R Deze svg is op 21-05-2024 15:23:06 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 21-05-2024 15:23:06 CEST
   
   
   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Klik hier om de complete view met alle details op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Dit detailprocesmodel toont voor het voorbereiden / organiseren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van het Schoolexamen de betreffende processen. Het organiseren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van het Schoolexamen omvat:

 • het registreren van de deelnemers aan de toetsafname, waarbij rekening wordt gehouden met speciale ondersteuningsbehoeften (afwijkende wijze van examineren) van leerlingen,
 • het roosteren van bij de afname van het onderdeel (toets) betrokken medewerkers,
 • het reserveren van benodigde toetsruimtes,
 • het inrichten van de technische infrastructuur (bij digitale toets),
 • het autoriseren van gebruikers van het toetssyteem (bij digitale toets),
 • het beschikbaar stellen van benodigde toetsmaterialen en hulpmiddelen op de toetslocatie.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Autoriseren gebruikers toetssysteemHet toegang geven aan gebruikers (leerlingen en docenten) tot het toetssysteem.
Begeleiden individuele leerlingenHet (aanvullend) begeleiden van individuen met specifieke behoeften.
Bepalen afwijkende wijze examineren
Beschikbaar stellen toetsmaterialen en hulpmiddelen SchoolexamenHet zorgen dat de benodigde materialen en (hulp)middelen, zoals bijvoorbeeldschrijfmaterialen, tekenmaterialen, devices en/of software, om de toets af te nemen beschikbaar zijn op de toetslocatie.
Inrichten technische infrastructuurHet inrichten van de technische infrastructuur, d.w.z. alle hardware, software, netwerken en andere technische middelen die nodig zijn voor het afnemen van een toets.

Dit omvat activiteiten zoals: - Voorbereiden hardware - Installeren software - Regelen van licenties - Mandateren van de toetsaanbieder - Testen systeem/controle uitvoeren

- Autoriseren gebruikers
Ontvangen en opbergen toetsopgaven SchoolexamenHet ontvangen en (tot aan de daadwerkelijke toetsafname) veilig opbergen (in een beveiligde ruimte) van fysieke (papieren) opgavenboekjes met de toetsopgaven.
Registreren toetsdeelnemers SchoolexamenHet inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie.
Reserveren toetsruimtesHet reserveren van benodigde ruimtes voor het afnemen een toets.
Roosteren toetsafname (Schoolexamen)Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van het Schoolexamen succesvol verloopt.
Roosteren toetsmedewerkers SchoolexamenHet roosteren van medewerkers die een rol vervullen in het (ondersteunen van) het afnemen van een toets
Verzorgen toetsmaterialen toetsafname (Schoolexamen)Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een toetsafname mogelijk te maken
InformatieobjectDefinitieToelichting
ApparaatEen fysiek rekenmiddel waar artefacten op ge�nstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd.
ApplicatieEen systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces.
AutorisatieDe toestemming voor een individu om een bepaalde applicatie of een bepaald gegeven te benaderen.
Digitale identiteitEen uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt
MedewerkerEen individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling.
OndersteuningsbehoefteOndersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren.
RoosterDetailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod.Rooster komt vooral voor op VO. Bij sommige onderwijsvormen in het PO hebben onderwijsdeelnemers wel een rooster (bijv. po-instellingen die zonder jaarklassysteem werken), of maken ze bijvoorbeeld hun eigen (week)planning.
RuimteEen onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden.
ToetsEen instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven.Een toets heeft schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktische opdracht,
ToetsdeelnemerIncl. Kandidaat met ondersteuningsbehoefte
VoorwerpEen object dat door individuen kan worden gebruikt.

Uitvoeren afname en verwerken resultaten onderdeel Schoolexamen

BusinessRole Bevoegd gezag Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessFunction) Toetsafname De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. (BusinessProcess) Uitvoeren toetsafname Schoolexamen Het van de toetsdeelnemers ontvangen / verzamelen en het veilig opbergen en het gedurende een bepaalde periode bewaren van het gemaakte toetswerk waaronder fysieke (papieren) toetsopgaven. (BusinessProcess) Verzamelen en bewaren gemaakt toetswerk Schoolexamen Het zorgen dat de toetsdeelnemers zich aan de regels en voorschriften houden bij het maken van de toets, het maken van een presentielijst, en het nemen van acties bij gebeurtenissen, incidenten en onregelmatigheden die zich voordoen tijdens het afnemen van de toets. (BusinessProcess) Begeleiden en toezicht houden toets Schoolexamen Het voorzien van de deelnemers aan de toets met alle relevante informatie en richtlijnen die ze nodig hebben om de toets te maken. (BusinessProcess) Instrueren toetsdeelnemers Schoolexamen Het uitdelen / zorgdragen dat de toetsdeelnemers de beschikking hebben over de toetsopgaven. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsopgaven Schoolexamen Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen. (BusinessProcess) Beoordelen toets Schoolexamen Het zorgdragen dat beoordelaars (eerst examinator en daarna gecommitteerde) het gemaakte toetswerk ontvangen. (BusinessProcess) Overdragen gemaakt examenwerk Schoolexamen aan beoordelaars Het evalueren en beoordelen van de antwoorden en prestaties van de toetsdeelnemers aan de hand van vooraf bepaalde beoordelingscriteria om tot een nauwkeurige en betekenisvolle toetsscore te komen. (BusinessProcess) Nakijken en bepalen toetsscore Schoolexamen Het bepaling van een normering voor omzetten van toetsscores naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende toetsen te waarborgen. (BusinessProcess) Bepalen normering schoolexamen Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren toetsresultaat Schoolexamen Het registreren van definitieve toetsresultaten, bijvoorbeeld in een Leerlingvolgsysteem (LVS). (BusinessProcess) Vastleggen toetsresultaten Schoolexamen Het omzetten van toetsscores naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende toetsen te waarborgen. (BusinessProcess) Vaststellen cijfer Schoolexamen Het overdragen van het definitieve toetsresultaat (beoordeling / cijfer) aan leerlingen. (BusinessProcess) Verstrekken resultaten toets Schoolexamen Het aanbieden van een mogelijkheid om de uitwerking en beoordeling van een toets in te zien (BusinessProcess) Bieden toetsinzage Schoolexamen Dit detailprocesmodel toont voor het uitvoeren van de toetsafname en het verwerken van de resultaten van het Schoolexamen de betreffende processen met daarbij: * de informatie die door de processen wordt gebruikt en geproduceerd * de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot processen en informatie * de partijen die bij de processen betrokken zijn voor de uitvoering dan wel verantwoordelijk zijn Het uitvoeren van de toetsafname in het kader van het Schoolexamen omvat: - Instrueren van de toetsdeelnemers - Beschikbaar stellen van de toetsopgaven - Begeleiden en toezicht houden - Verzamelen en bewaren van het gemaakt toetswerk (bij papieren toets) Het verwerken van de resulaten van een toetsafname in het kader van het Schoolexamen omvat: - Overdragen van het gemaakte toetswerk aan de beoordelaars - Nakijken en bepalen van de toetsscores - Bepalen van de normering - Vaststellen, vastleggen en verstrekken van toetsresultaten (cijfers) - Bieden van toetsinzage - Indien nodig, afhandelen van bezwaren tegen het toetsresultaat - Bepalen van eventuele herkansing - Archiveren van het gemaakte toetswerk (BusinessProcess) Bepalen herkansing Schoolexamen BusinessRole Afnameleider BusinessRole Examinator Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school. Handreiking positie examensecretaris (incl. taken): https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf Voor examensecretarissen is er PLEXS (https://www.plexs.info/): een platform vóór en dóór examensecretarissen. (BusinessRole) Examensecretaris BusinessRole Vakafdeling Het behandelen van klachten en bezwaren van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Klachten en bezwaren Het afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. (BusinessFunction) Klachtbehandeling Het in behandeling nemen van een bezwaar om deze vervolgens te verwerken en te voorzien van een conclusie (BusinessProcess) Afhandelen bezwaar toetsresultaat Schoolexamen Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair beheer De archivering van documenten. (BusinessFunction) Archivering Het veilig en georganiseerd opslaan van gemaakte toetsen of andere beoordelingsmaterialen voor toekomstige referentie, verificatie en bewaartermijnen. (BusinessProcess) Archiveren gemaakt toetswerk Schoolexamen AssignmentRelationship A TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R TriggeringRelationship Deze svg is op 21-05-2024 15:23:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 21-05-2024 15:23:07 CEST
   
   
   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Klik hier om de complete view met alle details op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Dit detailprocesmodel toont voor het uitvoeren van de afname van een onderdeel (toets) en het verwerken van de resultaten daarvan in het kader van het Schoolexamen de betreffende processen.

Het uitvoeren van de afname van het onderdeel (toets) in het kader van het Schoolexamen omvat:

 • het instrueren van de toetsdeelnemers,
 • het beschikbaar stellen van de toetsopgaven,
 • het begeleiden en toezicht houden,
 • het verzamelen en bewaren van het gemaakt toetswerk (bij papieren toets).

Het verwerken van de resultaten van een afname van een onderdeel (toets) in het kader van het Schoolexamen omvat:

 • het overdragen van het gemaakte toetswerk aan de beoordelaars,
 • het nakijken en bepalen van de toetsscores,
 • het bepalen van de normering,
 • het vaststellen, vastleggen en verstrekken van toetsresultaten (cijfers),
 • het bieden van toetsinzage,
 • indien nodig, afhandelen van bezwaren tegen het toetsresultaat,
 • het bepalen van een eventuele herkansing,
 • het archiveren van het gemaakte toetswerk.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Afhandelen bezwaar toetsresultaat SchoolexamenHet in behandeling nemen van een bezwaar om deze vervolgens te verwerken en te voorzien van een conclusie
Archiveren gemaakt toetswerk SchoolexamenHet veilig en georganiseerd opslaan van gemaakte toetsen of andere beoordelingsmaterialen voor toekomstige referentie, verificatie en bewaartermijnen.
Begeleiden en toezicht houden toets SchoolexamenHet zorgen dat de toetsdeelnemers zich aan de regels en voorschriften houden bij het maken van de toets, het maken van een presentielijst, en het nemen van acties bij gebeurtenissen, incidenten en onregelmatigheden die zich voordoen tijdens het afnemen van de toets.
Beoordelen toets SchoolexamenHet nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen.
Bepalen herkansing SchoolexamenDit detailprocesmodel toont voor het uitvoeren van de toetsafname en het verwerken van de resultaten van het Schoolexamen de betreffende processen met daarbij:
 • de informatie die door de processen wordt gebruikt en geproduceerd
 • de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot processen en informatie
 • de partijen die bij de processen betrokken zijn voor de uitvoering dan wel verantwoordelijk zijn

Het uitvoeren van de toetsafname in het kader van het Schoolexamen omvat:

 - Instrueren van de toetsdeelnemers
 - Beschikbaar stellen van de toetsopgaven
 - Begeleiden en toezicht houden
 - Verzamelen en bewaren van het gemaakt toetswerk (bij papieren toets)

Het verwerken van de resulaten van een toetsafname in het kader van het Schoolexamen omvat:

 - Overdragen van het gemaakte toetswerk aan de beoordelaars
 - Nakijken en bepalen van de toetsscores
 - Bepalen van de normering
 - Vaststellen, vastleggen en verstrekken van toetsresultaten (cijfers)
 - Bieden van toetsinzage
 - Indien nodig, afhandelen van bezwaren tegen het toetsresultaat
 - Bepalen van eventuele herkansing
- Archiveren van het gemaakte toetswerk
Bepalen normering schoolexamenHet bepaling van een normering voor omzetten van toetsscores naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende toetsen te waarborgen.
Beschikbaar stellen toetsopgaven SchoolexamenHet uitdelen / zorgdragen dat de toetsdeelnemers de beschikking hebben over de toetsopgaven.
Bieden toetsinzage SchoolexamenHet aanbieden van een mogelijkheid om de uitwerking en beoordeling van een toets in te zien
Formaliseren toetsresultaat SchoolexamenDe activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken.
Instrueren toetsdeelnemers SchoolexamenHet voorzien van de deelnemers aan de toets met alle relevante informatie en richtlijnen die ze nodig hebben om de toets te maken.
Nakijken en bepalen toetsscore SchoolexamenHet evalueren en beoordelen van de antwoorden en prestaties van de toetsdeelnemers aan de hand van vooraf bepaalde beoordelingscriteria om tot een nauwkeurige en betekenisvolle toetsscore te komen.
Overdragen gemaakt examenwerk Schoolexamen aan beoordelaarsHet zorgdragen dat beoordelaars (eerst examinator en daarna gecommitteerde) het gemaakte toetswerk ontvangen.
Uitvoeren toetsafname SchoolexamenDe activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen.
Vastleggen toetsresultaten SchoolexamenHet registreren van definitieve toetsresultaten, bijvoorbeeld in een Leerlingvolgsysteem (LVS).
Vaststellen cijfer SchoolexamenHet omzetten van toetsscores naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende toetsen te waarborgen.
Verstrekken resultaten toets SchoolexamenHet overdragen van het definitieve toetsresultaat (beoordeling / cijfer) aan leerlingen.
Verzamelen en bewaren gemaakt toetswerk SchoolexamenHet van de toetsdeelnemers ontvangen / verzamelen en het veilig opbergen en het gedurende een bepaalde periode bewaren van het gemaakte toetswerk waaronder fysieke (papieren) toetsopgaven.
InformatieobjectDefinitieToelichting
Beoordelingsrichtlijnen schoolexamen
Besluit bezwaar toetsresultaat SchoolexamenEen beslissing (definitieve uitspraak) met betrekking tot een bezwaar tegen het resultaat van een toets van het Schoolexamen.
BezwaarEen protest tegen iets (bijvoorbeeld een beslissing), een tegenkanting. Wanneer iemand ergens niet mee akkoord gaat, heeft diegene bezwaren. De bezwaren zijn de redenen of argumenten die worden gebruikt om ergens tegen te verzetten. Iemand probeert er anderen mee te overtuigen om iets niet te doen.
Bezwaar toetsresultaat SchoolexamenEen protest tegen het resultaat van een toets van het Schoolexamen.
CijferEen cijfer is een getal dat een cijfermatige uitdrukking geeft aan het behaalde resultaat.Volgens de in het Nederlandse onderwijs gangbare cijferschaal is het hoogste cijfer dat behaald kan worden 10,0 en het laagste 1,0 met eventueel daartussen gelegen decimalen. Een rapportcijfer is meestal het al dan niet gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers voor een vak.
Gemaakte toetsEen door een leerling gemaakte toets.Een toets heeft schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktische opdracht.
Normering
PresentielijstEen lijst met een overzicht van aanwezigen bij een evenement, zoals een toets of examen.
Proces verbaalEen gedetailleerd verslag van het verloop van de afname van een formele evaluatie, zoals een examenafname.Het wordt opgesteld door de examencommissie, toezichthouders of andere bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de formele evaluatie, en kan de volgende elementen bevatten: * aanwezigheid toezichthouders * instructies en regels * gebruikte toetsmaterialen * tijdregistratie * incidenten en bijzondere gebeurtenissen
ResultaatResultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit
ScoreEen numerieke representatie van de prestaties van een leerling op een bepaalde test of opdracht.
ToetsEen instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven.Een toets heeft schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktische opdracht,
ToetsafnameHet afnemen van een toets en waar nodig uitvoeren van supervisie over de afname.
ToetsresultaatEen meetbaar en kwantificeerbare uitkomst, bijvoorbeeld in de vorm van een cijfer, score of kwalificatie, van een toets waarin de prestaties, vaardigheden, kennis of andere relevante aspecten van een leerling worden geëvalueerd en beoordeeld.
ToetsscoreDe punten of het aantal correct beantwoorde vragen dat een leerling behaalt op een toets.

Verwerken eindresultaten Schoolexamen

Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school. Handreiking positie examensecretaris (incl. taken): https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf Voor examensecretarissen is er PLEXS (https://www.plexs.info/): een platform vóór en dóór examensecretarissen. (BusinessRole) Examensecretaris Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een schoolexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren eindcijfers Schoolexamen Het omzetten van de school examen scores naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende centraal examens te waarborgen. (BusinessProcess) Vaststellen eindcijfer schoolexamen Het tekenen, overdragen aan leerlingen en door leerlingen laten ondertekenen van het definitieve eindresultaat van het schoolexamen (beoordeling / cijfer). (BusinessProcess) Tekenen en uitreiken resultaten Schoolexamen Het registreren van eindcijfers en uitslagen van de examinering in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO. (BusinessProcess) Rapporteren eindcijfers Schoolexamen Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de school over de mate waarin de school voldoet aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording (schoolniveau) Het op schoolniveau bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Monitoring kwaliteitszorg school Het bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessProcess) Monitoren en rapporteren onderwijskwaliteit school BusinessProcess Evalueren kwaliteit schoolexamen BusinessRole Examencommissie AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R TriggeringRelationship AssignmentRelationship R Deze svg is op 21-05-2024 15:23:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 21-05-2024 15:23:07 CEST
   
   
   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Klik hier om de complete view met alle details op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Dit detailprocesmodel toont voor het verwerken van de eindresultaten van het Schoolexamen de betreffende processen. Nadat de onderdelen van het Schoolexamen zijn afgenomen, kunnen op basis van de cijfers van de onderdelen van het Schoolexamen de eindcijfers voor de vakken waarin examen is gedaan, worden vastgesteld. Vervolgens kunnen de eindresultaten van het Schoolexamen worden ondertekend en ná akkoordverklaring verstrekt aan de leerlingen. Hierna kunnen de eindcijfers van het Schoolexamen worden geregisteerd bij DUO (in het ROD). Na afloop van het Schoolexamen wordt de gang van zaken met betrekking tot de kwaliteit van het Schoolexamen geëvalueerd.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Evalueren kwaliteit schoolexamen
Formaliseren eindcijfers SchoolexamenDe activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een schoolexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken.
Monitoren en rapporteren onderwijskwaliteit schoolHet bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg.
Rapporteren eindcijfers SchoolexamenHet registreren van eindcijfers en uitslagen van de examinering in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO.
Tekenen en uitreiken resultaten SchoolexamenHet tekenen, overdragen aan leerlingen en door leerlingen laten ondertekenen van het definitieve eindresultaat van het schoolexamen (beoordeling / cijfer).
Vaststellen eindcijfer schoolexamenHet omzetten van de school examen scores naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende centraal examens te waarborgen.
InformatieobjectDefinitieToelichting
Akkoordverklaring resultaten schoolexamen
EindcijferCumulatieve numerieke beoordeling of score die wordt toegekend aan onderwijsdeelnemers op basis van hun prestaties in een reeks toetsen, opdrachten, examens of andere beoordelingen.
Kwaliteitsrapportage schoolexamenJaarlijkse rapportage over de kwaliteit van het schoolexamen.
ToetsresultaatEen meetbaar en kwantificeerbare uitkomst, bijvoorbeeld in de vorm van een cijfer, score of kwalificatie, van een toets waarin de prestaties, vaardigheden, kennis of andere relevante aspecten van een leerling worden geëvalueerd en beoordeeld.

Afnemen Centraal examen

Grouping Verwerken eindresultaten Centraal examen Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijsevaluatie Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren eindcijfer Centraal examen Grouping Afnemen examenonderdelen afnameperiode / tijdvak (Centraal examen) Grouping Afnemen toets (Centraal examen) Grouping Organiseren Centraal examen Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie. (BusinessFunction) Ict-ondersteuning Het beheer van diverse soorten ict-middelen (hard- en softwarecomponenten), zoals: - servers - netwerken - PC's, en daarop draaiende software - devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. - werkplekken - storage- en backupsystemen - print- / kopieersystemen - telefonienetwerk - applicaties Dit omvat ook monitoring en signalering van de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit, het gebruik en de performance van de ict-middelen. (BusinessFunction) Beheer ict-middelen Het inrichten van de technische infrastructuur, d.w.z. alle hardware, software, netwerken en andere technische middelen die nodig zijn voor het Centraal examen. Dit omvat activiteiten zoals: - uitvoeren van een systeemcheck van Facet (DUO) - uitvoeren van een systeemcheck van Wolf (Cito) (BusinessProcess) Inrichten technische infrastructuur Centraal examen TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 21-05-2024 15:23:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 21-05-2024 15:23:08 CEST
   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

In dit procesmodel is de procesgang met betrekking tot het Centraal examen (als onderdeel van het Eindexamen) in het Voortgezet Onderwijs weergegeven. Een groot deel van de voorbereiding (o.a. planning en roostering) voor het Centraal examen is opgenomen in de voorbereiding voor het Eindexamen als geheel. Verder kunnen hier de volgende activiteiten worden onderscheiden:

 • het organiseren van specifieke zaken, waaronder het inrichten van de technische infrastructuur, voor het Centraal examen
 • het per afnameperiode / tijdvak afnemen van de onderdelen (toetsen) van het Centrale examen
 • het verwerken van de eindresultaten van het Eindexamen, en wel het formaliseren van eindcijfers van het Centraal examen (als invulling van de bedrijfsfunctie "Resultatenregistratie" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsevaluatie")

Ter ondersteuning van de centrale examens in het kader van de eindexamens in het VO vindt geautomatiseerde gegevensuitwisseling plaats tussen het leerlingadministratiesysteem (LAS) en het centrale examensysteem van CvTE (Facet). Dit geschiedt volgens de afspraak zoals gepubliceerd op de website van Edustaard (zie https://www.edustandaard.nl/standaard_afspraken/cevo/). Het inrichten (o.a. uitvoeren van een systeemcheck van) Facet is omvat in de activiteit voor het inrichten van de technische infrastructuur voor het Centraal examen.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Formaliseren eindcijfer Centraal examenDe activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken.
Inrichten technische infrastructuur Centraal examenHet inrichten van de technische infrastructuur, d.w.z. alle hardware, software, netwerken en andere technische middelen die nodig zijn voor het Centraal examen.

Dit omvat activiteiten zoals: - uitvoeren van een systeemcheck van Facet (DUO)

- uitvoeren van een systeemcheck van Wolf (Cito)

Organiseren Centraal examen

   
   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Klik hier om de complete view met alle details op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Dit detailprocesmodel toont voor het organiseren van het Centraal examen het betreffende proces. Voor het Centraal examen als geheel dient de technische infrastructuur die daarvoor nodig is te worden ingericht.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Inrichten technische infrastructuur Centraal examenHet inrichten van de technische infrastructuur, d.w.z. alle hardware, software, netwerken en andere technische middelen die nodig zijn voor het Centraal examen.

Dit omvat activiteiten zoals: - uitvoeren van een systeemcheck van Facet (DUO)

- uitvoeren van een systeemcheck van Wolf (Cito)
InformatieobjectDefinitieToelichting
ApparaatEen fysiek rekenmiddel waar artefacten op ge�nstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd.
ApplicatieEen systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces.

Afnemen onderdeel Centraal examen

Grouping Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Centraal examen) Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessFunction) Toetsafname De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht in het kader van het centraal examen om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. (BusinessProcess) Uitvoeren toetsafname (Centraal examen) BusinessProcess Bepalen maatregel onregelmatigheid Centraal Examen Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijsevaluatie Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren toetsresultaat Centraal examen Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen in het kader van het centraal examen. (BusinessProcess) Beoordelen toets Centraal examen Grouping Organiseren toetsafname (Centraal examen) Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoorbereiding Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van het Centraal examen succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren toetsafname (Centraal examen) Het uitvoeren van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. Omvat ook voorschoolse opleiding en tienercolleges. (BusinessFunction) Onderwijsuitvoering Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een centraal examen mogelijk te maken (BusinessProcess) Verzorgen leermaterialen toetsafname (Centraal examen) TriggeringRelationship Deze svg is op 21-05-2024 15:23:08 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 21-05-2024 15:23:08 CEST
   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

In dit procesmodel is de procesgang met betrekking tot het afnemen van een onderdeel (toets) in het kader van het Centraal examen in het Voortgezet Onderwijs weergegeven, die bestaat uit:

 • het voorbereiden / organiseren van de afname van het onderdeel (toets), waaronder het in detail roosteren van activiteiten, taken, mensen en middelen (als invulling van de bedrijfsfunctie "Planning en roostering" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsvoorbereiding" en de bedrijfsfunctie "(Toegang tot) aanbod leermateriaal" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsuitvoering"),
 • het uitvoeren van de afname van het onderdeel (toets) en het beoordelen en formaliseren van de resultaten van de afname (als invulling van de bedrijfsfunctie "Toetsafname" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsuitvoering" en de bedrijfsfuncties "Beoordeling" en "Resultatenregistratie" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsevaluatie").

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Beoordelen toets Centraal examenHet nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen in het kader van het centraal examen.
Bepalen maatregel onregelmatigheid Centraal Examen
Formaliseren toetsresultaat Centraal examenDe activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken.
Roosteren toetsafname (Centraal examen)Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van het Centraal examen succesvol verloopt.
Uitvoeren toetsafname (Centraal examen)De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht in het kader van het centraal examen om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen.
Verzorgen leermaterialen toetsafname (Centraal examen)Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een centraal examen mogelijk te maken

Organiseren afname onderdeel Centraal examen

ArchiMateNote Alleen voor digitale toetsen Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie. (BusinessFunction) Ict-ondersteuning Het proces om - de geclaimde identiteit van een gebruiker te controleren aan de hand van een authenticatiemiddel, - een recht toe te kennen aan een geauthentiseerde identiteit (Begrippenlijst ROSA) (BusinessFunction) Authenticatie en autorisatie Het toegang geven aan gebruikers (leerlingen en docenten) tot het toetssysteem. (BusinessProcess) Autoriseren gebruikers toetssysteem Het beheer van diverse soorten ict-middelen (hard- en softwarecomponenten), zoals: - servers - netwerken - PC's, en daarop draaiende software - devices / apparatuur, zoals laptops, smartphones, tablets e.d. - werkplekken - storage- en backupsystemen - print- / kopieersystemen - telefonienetwerk - applicaties Dit omvat ook monitoring en signalering van de juiste werking, de beschikbaarheid, de veiligheid, de capaciteit, het gebruik en de performance van de ict-middelen. (BusinessFunction) Beheer ict-middelen Het inrichten van de technische infrastructuur, d.w.z. alle hardware, software, netwerken en andere technische middelen die nodig zijn voor het afnemen van een toets. Dit omvat activiteiten zoals: - Voorbereiden hardware - Installeren software - Regelen van licenties - Mandateren van de toetsaanbieder - Testen systeem/controle uitvoeren - Autoriseren gebruikers (BusinessProcess) Inrichten technische infrastructuur Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair beheer Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare facilitaire middelen, gebouwen en ruimten in (meer)jarenplanningen en roosters, en het matchen van benodigde versus beschikbare middelen. (BusinessFunction) Planning en roostering faciliteiten Het reserveren van benodigde ruimtes voor het afnemen een toets. (BusinessProcess) Reserveren toetsruimtes Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van het Centraal examen succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren toetsafname (Centraal examen) Het inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie. (BusinessProcess) Registreren toetsdeelnemers Centraal examen Het roosteren van medewerkers die een rol vervullen in het (ondersteunen van) het afnemen van een centraal examen (BusinessProcess) Roosteren toetsmedewerkers Centraal examen Het bij DUO (in Facet) registreren van afnameleiders voor afname van een examenonderdeel van het centraal examen (BusinessProcess) Registreren afnameleiders Centraal examen Er is één digitale verzamelplek waar de leerlingen naartoe kunnen, vanaf waar ze worden verwezen naar al het digitaal leermateriaal voor hun lessen. Leerlingen kunnen overal met hun schoolaccount bij en hoeven niet opnieuw in te loggen wanneer ze naar de site van een andere partij gaan. Toegang tot individueel leermateriaal (maatwerk). Arrangementen en op maat samengestelde pakketten leermateriaal kan voor individuele leerlingen of groepen worden klaargezet. (BusinessFunction) (Toegang tot) aanbod leermateriaal Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een centraal examen mogelijk te maken (BusinessProcess) Verzorgen leermaterialen toetsafname (Centraal examen) Het zorgen dat de benodigde materialen en (hulp)middelen om de toets af te nemen beschikbaar zijn op de toetslocatie. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsmaterialen en hulpmiddelen Centraal examen Het ontvangen en (tot aan de daadwerkelijke toetsafname) veilig opbergen van fysieke (papieren) toetsopgaven. (BusinessProcess) Ontvangen en opbergen toetsopgaven Centraal examen Het bestellen de toetsopgaven voor een vak van het Centraal examen. (BusinessProcess) Bestellen opgaven Centraal examen De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school. Handreiking positie examensecretaris (incl. taken): https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf Voor examensecretarissen is er PLEXS (https://www.plexs.info/): een platform vóór en dóór examensecretarissen. (BusinessRole) Examensecretaris BusinessRole Roostermaker Het begeleiden van de ontwikkeling van leerlingen. Dit valt onder de basisondersteuning die een school biedt. (BusinessFunction) Leerlingbegeleiding Het (aanvullend) begeleiden van groepen leerlingen of individuen met specifieke behoeften. Worden ook aparte programma's voor ingezet. (BusinessFunction) Onderwijsbegeleiding Het (aanvullend) begeleiden van individuen met specifieke behoeften. (BusinessProcess) Begeleiden individuele leerlingen BusinessProcess Bepalen afwijkende wijze examineren Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R Deze svg is op 21-05-2024 15:23:09 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 21-05-2024 15:23:09 CEST
   
   
   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Klik hier om de complete view met alle details op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Dit detailprocesmodel toont voor het voorbereiden / organiseren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van het Centraal examen de betreffende processen. Het organiseren van de afname van een onderdeel (toets) in het kader van het Centraal examen omvat:

 • het registreren van de deelnemers aan het onderdeel (toets), waarbij rekening wordt gehouden met speciale ondersteuningsbehoeften (afwijkende wijze van examineren) van leerlingen,
 • het roosteren van bij de afname betrokken medewerkers,
 • het reserveren van benodigde toetsruimtes,
 • het inrichten van de technische infrastructuur (bij digitale toets),
 • het autoriseren van gebruikers van het toetssyteem (bij digitale toets),
 • het bestellen, ontvangen en opbergen van de toetsopgaven,
 • het beschikbaar stellen van benodigde toetsmaterialen en hulpmiddelen op de toetslocatie.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Autoriseren gebruikers toetssysteemHet toegang geven aan gebruikers (leerlingen en docenten) tot het toetssysteem.
Begeleiden individuele leerlingenHet (aanvullend) begeleiden van individuen met specifieke behoeften.
Bepalen afwijkende wijze examineren
Beschikbaar stellen toetsmaterialen en hulpmiddelen Centraal examenHet zorgen dat de benodigde materialen en (hulp)middelen om de toets af te nemen beschikbaar zijn op de toetslocatie.
Bestellen opgaven Centraal examenHet bestellen de toetsopgaven voor een vak van het Centraal examen.
Inrichten technische infrastructuurHet inrichten van de technische infrastructuur, d.w.z. alle hardware, software, netwerken en andere technische middelen die nodig zijn voor het afnemen van een toets.

Dit omvat activiteiten zoals: - Voorbereiden hardware - Installeren software - Regelen van licenties - Mandateren van de toetsaanbieder - Testen systeem/controle uitvoeren

- Autoriseren gebruikers
Ontvangen en opbergen toetsopgaven Centraal examenHet ontvangen en (tot aan de daadwerkelijke toetsafname) veilig opbergen van fysieke (papieren) toetsopgaven.
Registreren afnameleiders Centraal examenHet bij DUO (in Facet) registreren van afnameleiders voor afname van een examenonderdeel van het centraal examen
Registreren toetsdeelnemers Centraal examenHet inschrijven van de deelnemers aan de onderwijsevaluatie bij de betreffende instantie.
Reserveren toetsruimtesHet reserveren van benodigde ruimtes voor het afnemen een toets.
Roosteren toetsafname (Centraal examen)Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in detail om te zorgen dat de afname van een enkel onderdeel (toets) van het Centraal examen succesvol verloopt.
Roosteren toetsmedewerkers Centraal examenHet roosteren van medewerkers die een rol vervullen in het (ondersteunen van) het afnemen van een centraal examen
Verzorgen leermaterialen toetsafname (Centraal examen)Het verzorgen van de leermaterialenen die nodig zijn om een centraal examen mogelijk te maken
InformatieobjectDefinitieToelichting
AfnamegroepDe groep deelnemers die op hetzelfde moment en onder dezelfde voorwaarden een bepaalde toets of examen aflegt.
AfnameplanningEen gestructureerd plan dat aangeeft wanneer en hoe toetsen of examens zullen worden afgenomen.
ApparaatEen fysiek rekenmiddel waar artefacten op ge�nstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd.
ApplicatieEen systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces.
AutorisatieDe toestemming voor een individu om een bepaalde applicatie of een bepaald gegeven te benaderen.
Digitale identiteitEen uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt
MedewerkerEen individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling.
OndersteuningsbehoefteOndersteuningsbehoeften verwijzen naar dat wat de betrokken opvoeders (leraren en ouders) en andere professionals (zoals een pedagogisch medewerker of een intern begeleider) nodig hebben om de onderwijs- en opvoedingsbehoeften te kunnen realiseren.
RoosterDetailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod.Rooster komt vooral voor op VO. Bij sommige onderwijsvormen in het PO hebben onderwijsdeelnemers wel een rooster (bijv. po-instellingen die zonder jaarklassysteem werken), of maken ze bijvoorbeeld hun eigen (week)planning.
RuimteEen onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden.
ToetsEen instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven.Een toets heeft schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktische opdracht,
ToetscatalogusEen lijst met informatie over beschikbare toetsen.
ToetsdeelnemerIncl. Kandidaat met ondersteuningsbehoefte
VoorwerpEen object dat door individuen kan worden gebruikt.

Uitvoeren afname en verwerken resultaten onderdeel Centraal examen

Het behandelen van klachten en bezwaren van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Klachten en bezwaren Het afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. (BusinessFunction) Klachtbehandeling Het in behandeling nemen van een bezwaar m.b.t. een toetsresultaat Centraal Examen om deze vervolgens te verwerken en te voorzien van een conclusie (BusinessProcess) Afhandelen bezwaar toetsresultaat Centraal Examen Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair beheer De archivering van documenten. (BusinessFunction) Archivering Het veilig en georganiseerd opslaan van gemaakte toetsen of andere beoordelingsmaterialen voor toekomstige referentie, verificatie en bewaartermijnen. (BusinessProcess) Archiveren gemaakt toetswerk Centraal examen BusinessRole Bevoegd gezag BusinessRole Examinator BusinessRole Gecommitteerde Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider BusinessRole Afnameleider Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessFunction) Toetsafname De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht in het kader van het centraal examen om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. (BusinessProcess) Uitvoeren toetsafname (Centraal examen) Het voorzien van de deelnemers aan de toets met alle relevante informatie en richtlijnen die ze nodig hebben om de toets te maken. (BusinessProcess) Instrueren toetsdeelnemers Centraal examen Het zorgen dat de toetsdeelnemers zich aan de regels en voorschriften houden bij het maken van de toets, en het nemen van acties bij gebeurtenissen, incidenten en onregelmatigheden die zich voordoen tijdens het afnemen van de toets. (BusinessProcess) Begeleiden en toezicht houden toets Centraal examen Het uitdelen / zorgdragen dat de toetsdeelnemers de beschikking hebben over de toetsopgaven. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsopgaven Centraal examen Het van de toetsdeelnemers ontvangen / verzamelen en het veilig opbergen en het gedurende een bepaalde periode bewaren van het gemaakte toetswerk waaronder fysieke (papieren) toetsopgaven. (BusinessProcess) Verzamelen en bewaren gemaakt toetswerk Centraal examen BusinessProcess Bepalen maatregel onregelmatigheid Centraal Examen Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen in het kader van het centraal examen. (BusinessProcess) Beoordelen toets Centraal examen Het overhandigen van het gemaakte examen werk aan de beoordelaars (BusinessProcess) Overdragen examenwerk Centraal examen aan beoordelaars Het vaststellen van de correcte en foutieve antwoorden op een gemaakte toets ten opzichte van de correcte antwoorden. Vervolgens het bepalen van de toetsscore. (BusinessProcess) Nakijken en bepalen toetsscore Centraal examen Het aanleveren van afnamegegevens en toetsscores aan Cito via WOLF. (BusinessProcess) Aanleveren toetsscore aan Cito Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren toetsresultaat Centraal examen Het registreren van definitieve toetsresultaten, bijvoorbeeld in een Leerlingvolgsysteem (LVS). (BusinessProcess) Vastleggen toetsresultaten Centraal examen Het (formeel) vaststellen van het cijfer van een centraal examen. Het cijfer wordt vastgelegd in de vorm van een cijfer inclusief 1 cijfer achter de comma. (BusinessProcess) Vaststellen cijfer Centraal examen Het communiceren van het definitieve toetsresultaat (beoordeling / cijfer) aan leerlingen. (BusinessProcess) Verstrekken resultaten toets Centraal examen Het vaststellen van een procedure zodat leerlingen de mogelijkheid hebben om de gemaakte examen in te zien. (BusinessProcess) Bieden toetsinzage Centraal examen De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school. Handreiking positie examensecretaris (incl. taken): https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf Voor examensecretarissen is er PLEXS (https://www.plexs.info/): een platform vóór en dóór examensecretarissen. (BusinessRole) Examensecretaris Het behandelen van klachten en bezwaren van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Klachten en bezwaren Het afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. (BusinessFunction) Klachtbehandeling Het in behandeling nemen van een bezwaar tegen een (naar aanleiding van een onregelmatigheid) genomen maatregel bij het Centraal Examen om deze vervolgens te verwerken en te voorzien van een conclusie (BusinessProcess) Afhandelen bezwaar maatregel Centraal Examen BusinessRole Commissie van beroep BusinessRole Examencommissie TriggeringRelationship AssignmentRelationship A AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship AssignmentRelationship R Deze svg is op 21-05-2024 15:23:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 21-05-2024 15:23:10 CEST
   
   
   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Klik hier om dez complete view met alle details op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Dit detailprocesmodel toont voor het uitvoeren van de afname van een onderdeel (toets) en het verwerken van de resultaten daarvan in het kader van het Centraal examen de betreffende processen. Het uitvoeren van de afname van het onderdeel (toets) in het kader van het Centraal examen omvat:

 • het instrueren van de toetsdeelnemers,
 • het beschikbaar stellen van de toetsopgaven,
 • het begeleiden en toezicht houden,
 • het verzamelen en bewaren van het gemaakt toetswerk (bij papieren toets),
 • het bepalen van maatregelen ingeval van voorgevallen onregelmatigheden, en het eventueel afhandelen van bezwaren tegen een maatregel.

Het verwerken van de resultaten van een afname van een onderdeel (toets) in het kader van het Centraal examen omvat:

 • het overdragen van het gemaakte toetswerk aan de beoordelaars,
 • het nakijken en bepalen van de toetsscores,
 • het aanleveren van toetsscores aan Cito,
 • het vaststellen, vastleggen en verstrekken van toetsresultaten (cijfers),
 • het bieden van toetsinzage,
 • indien nodig, afhandelen van bezwaren tegen het toetsresultaat,
 • het archiveren van het gemaakte toetswerk.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Aanleveren toetsscore aan CitoHet aanleveren van afnamegegevens en toetsscores aan Cito via WOLF.
Afhandelen bezwaar maatregel Centraal ExamenHet in behandeling nemen van een bezwaar tegen een (naar aanleiding van een onregelmatigheid) genomen maatregel bij het Centraal Examen om deze vervolgens te verwerken en te voorzien van een conclusie
Afhandelen bezwaar toetsresultaat Centraal ExamenHet in behandeling nemen van een bezwaar m.b.t. een toetsresultaat Centraal Examen om deze vervolgens te verwerken en te voorzien van een conclusie
Archiveren gemaakt toetswerk Centraal examenHet veilig en georganiseerd opslaan van gemaakte toetsen of andere beoordelingsmaterialen voor toekomstige referentie, verificatie en bewaartermijnen.
Begeleiden en toezicht houden toets Centraal examenHet zorgen dat de toetsdeelnemers zich aan de regels en voorschriften houden bij het maken van de toets, en het nemen van acties bij gebeurtenissen, incidenten en onregelmatigheden die zich voordoen tijdens het afnemen van de toets.
Beoordelen toets Centraal examenHet nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen in het kader van het centraal examen.
Bepalen maatregel onregelmatigheid Centraal Examen
Beschikbaar stellen toetsopgaven Centraal examenHet uitdelen / zorgdragen dat de toetsdeelnemers de beschikking hebben over de toetsopgaven.
Bieden toetsinzage Centraal examenHet vaststellen van een procedure zodat leerlingen de mogelijkheid hebben om de gemaakte examen in te zien.
Formaliseren toetsresultaat Centraal examenDe activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken.
Instrueren toetsdeelnemers Centraal examenHet voorzien van de deelnemers aan de toets met alle relevante informatie en richtlijnen die ze nodig hebben om de toets te maken.
Nakijken en bepalen toetsscore Centraal examenHet vaststellen van de correcte en foutieve antwoorden op een gemaakte toets ten opzichte van de correcte antwoorden. Vervolgens het bepalen van de toetsscore.
Overdragen examenwerk Centraal examen aan beoordelaarsHet overhandigen van het gemaakte examen werk aan de beoordelaars
Uitvoeren toetsafname (Centraal examen)De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht in het kader van het centraal examen om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen.
Vastleggen toetsresultaten Centraal examenHet registreren van definitieve toetsresultaten, bijvoorbeeld in een Leerlingvolgsysteem (LVS).
Vaststellen cijfer Centraal examenHet (formeel) vaststellen van het cijfer van een centraal examen. Het cijfer wordt vastgelegd in de vorm van een cijfer inclusief 1 cijfer achter de comma.
Verstrekken resultaten toets Centraal examenHet communiceren van het definitieve toetsresultaat (beoordeling / cijfer) aan leerlingen.
Verzamelen en bewaren gemaakt toetswerk Centraal examenHet van de toetsdeelnemers ontvangen / verzamelen en het veilig opbergen en het gedurende een bepaalde periode bewaren van het gemaakte toetswerk waaronder fysieke (papieren) toetsopgaven.
InformatieobjectDefinitieToelichting
Beslissing bezwaar maatregel Centraal Examen
Besluit bezwaar toetsresultaat Centraal examenEen beslissing (definitieve uitspraak) met betrekking tot een bezwaar tegen het resultaat van een toets van het Centraal examen.
BezwaarEen protest tegen iets (bijvoorbeeld een beslissing), een tegenkanting. Wanneer iemand ergens niet mee akkoord gaat, heeft diegene bezwaren. De bezwaren zijn de redenen of argumenten die worden gebruikt om ergens tegen te verzetten. Iemand probeert er anderen mee te overtuigen om iets niet te doen.
Bezwaar maatregel Centraal Examen
Bezwaar toetsresultaat Centraal examenEen protest tegen het resultaat van een toets van het Centraal examen.
CijferEen cijfer is een getal dat een cijfermatige uitdrukking geeft aan het behaalde resultaat.Volgens de in het Nederlandse onderwijs gangbare cijferschaal is het hoogste cijfer dat behaald kan worden 10,0 en het laagste 1,0 met eventueel daartussen gelegen decimalen. Een rapportcijfer is meestal het al dan niet gewogen gemiddelde van de behaalde cijfers voor een vak.
Gemaakt examenwerkDoor een leerling gemaakt werk in het kader van een examen.
Gemaakt werkEen door een leerling gemaakt werk.
Gemaakte toetsEen door een leerling gemaakte toets.Een toets heeft schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktische opdracht.
Maatregel n.a.v. onregelmatigheid Centraal examen
Normering
Onregelmatigheid Centraal examen
PresentielijstEen lijst met een overzicht van aanwezigen bij een evenement, zoals een toets of examen.
Proces verbaalEen gedetailleerd verslag van het verloop van de afname van een formele evaluatie, zoals een examenafname.Het wordt opgesteld door de examencommissie, toezichthouders of andere bevoegde autoriteiten die verantwoordelijk zijn voor het beheer van de formele evaluatie, en kan de volgende elementen bevatten: * aanwezigheid toezichthouders * instructies en regels * gebruikte toetsmaterialen * tijdregistratie * incidenten en bijzondere gebeurtenissen
ResultaatResultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit
ScoreEen numerieke representatie van de prestaties van een leerling op een bepaalde test of opdracht.
ToetsEen instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven.Een toets heeft schriftelijke of mondelinge vragen en opdrachten, of een praktische opdracht,
ToetsafnameHet afnemen van een toets en waar nodig uitvoeren van supervisie over de afname.
ToetsresultaatEen meetbaar en kwantificeerbare uitkomst, bijvoorbeeld in de vorm van een cijfer, score of kwalificatie, van een toets waarin de prestaties, vaardigheden, kennis of andere relevante aspecten van een leerling worden geëvalueerd en beoordeeld.
ToetsscoreDe punten of het aantal correct beantwoorde vragen dat een leerling behaalt op een toets.

Verwerken eindresultaten Centraal examen

Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school. Handreiking positie examensecretaris (incl. taken): https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf Voor examensecretarissen is er PLEXS (https://www.plexs.info/): een platform vóór en dóór examensecretarissen. (BusinessRole) Examensecretaris Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren eindcijfer Centraal examen Het omzetten van de scores van de centrale examens naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende centrale examens te waarborgen. (BusinessProcess) Vaststellen cijfers Centraal examen AssignmentRelationship A AssignmentRelationship R Deze svg is op 21-05-2024 15:23:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 21-05-2024 15:23:11 CEST
   
   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Klik hier om de complete view met alle details op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Dit detailprocesmodel toont voor het verwerken van de eindresultaten van het Eindexamen de betreffende processen. Nadat de onderdelen van het Centraal examen zijn afgenomen, kunnen op basis van de toetsresultaten (scores) van de onderdelen van het Centraal examen met inachtneming van de normering de eindcijfers voor de vakken waarin het Eindexamen examen is gedaan, worden vastgesteld.

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Formaliseren eindcijfer Centraal examenDe activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken.
Vaststellen cijfers Centraal examenHet omzetten van de scores van de centrale examens naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende centrale examens te waarborgen.
InformatieobjectDefinitieToelichting
EindcijferCumulatieve numerieke beoordeling of score die wordt toegekend aan onderwijsdeelnemers op basis van hun prestaties in een reeks toetsen, opdrachten, examens of andere beoordelingen.
Normering
ToetsresultaatEen meetbaar en kwantificeerbare uitkomst, bijvoorbeeld in de vorm van een cijfer, score of kwalificatie, van een toets waarin de prestaties, vaardigheden, kennis of andere relevante aspecten van een leerling worden geëvalueerd en beoordeeld.

Verwerken resultaten Eindexamen

Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Het op basis van de resultaten van de verschillende onderdelen bepalen van de definitieve uitslag van het eindexamen. (BusinessProcess) Bepalen eindcijfers Eindexamen Het omzetten van de eindexamen scores naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende eindexamens te waarborgen. (BusinessProcess) Vaststellen eindcijfer eindexamen Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school. Handreiking positie examensecretaris (incl. taken): https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf Voor examensecretarissen is er PLEXS (https://www.plexs.info/): een platform vóór en dóór examensecretarissen. (BusinessRole) Examensecretaris Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een eindexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren uitslag Eindexamen Het registreren van eindcijfers en uitslagen van de examinering in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO. (BusinessProcess) Rapporteren eindcijfers en uitslag Eindexamen Het geven van een advies met betrekking tot een passend niveau en schooltype aan leerlingen die de basisschool verlaten. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen. (BusinessFunction) Advies en diplomering Het uitreiken van officiële diploma's, certificaten of getuigschriften aan de leerlingen die succesvol hebben voldaan aan de vereisten voor het eindexamen. (BusinessProcess) Diplomeren en certificeren Eindexamen Het formaliseren en definitief vaststellen van de uitslag van een eindexamen. De uitslag wordt gecommuniceerd in de vorm van 'geslaagd' of 'Afgewezen'. Wanneer een examenkandidaat 'afgewezen' is heeft deze nog wel recht op de uitreiking van een cijferlijst. (BusinessProcess) Vaststellen uitslag eindexamen Het verstrekken van de uitslag van de examinering aan de leerlingen. (BusinessProcess) Verstrekken uitslag Eindexamen Het vaststellen van een procedure zodat leerlingen de mogelijkheid hebben om de uitslag van het eindexamen in te zien. (BusinessProcess) Bieden inzage uitslag Eindexamen Het tekenen en uitreiken van officiële diploma's, certificaten en cijferlijsten aan leerlingen die hebben deelgenomen aan de examinering, als bewijs van hun behaalde resultaten en prestaties in het onderwijs. (BusinessProcess) Tekenen en uitreiken diploma en cijferlijst Eindexamen TriggeringRelationship AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R TriggeringRelationship Deze svg is op 21-05-2024 15:23:11 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 21-05-2024 15:23:11 CEST
   
   

   
   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.
Klik hier om de complete view met alle details op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Dit detailprocesmodel toont voor het verwerken van de resultaten van het Eindexamen de betreffende processen. Nadat de onderdelen van het Centraal examen zijn afgenomen, kunnen op basis van de eindcijfers van het Schoolexamen en van het Centraal, de eindcijfers voor de vakken waarin het Eindexamen wordt afgelegd, worden vastgesteld. Vervolgens kan de uitslag van het Eindexamen worden vastgesteld en verstrekt aan leerlingen die aan het Eindexamen hebben deelgenomen. Voor leerlingen die niet zijn geslaagd, kan worden bekeken of die in aanmerking komen voor een herkansing in een vak van het Centraal examen. Hierna worden aan de geslaagden diploma's en en bijbehorende cijferlijsten uitgereikt. Na het bepalen van de uitslag kunnen de eindcijfers en uitslag van het Eindexamen worden geregisteerd bij DUO (in het ROD).

Definities

ProcesDefinitieToelichting
Bepalen eindcijfers EindexamenHet op basis van de resultaten van de verschillende onderdelen bepalen van de definitieve uitslag van het eindexamen.
Bieden inzage uitslag EindexamenHet vaststellen van een procedure zodat leerlingen de mogelijkheid hebben om de uitslag van het eindexamen in te zien.
Diplomeren en certificeren EindexamenHet uitreiken van officiële diploma's, certificaten of getuigschriften aan de leerlingen die succesvol hebben voldaan aan de vereisten voor het eindexamen.
Formaliseren uitslag EindexamenDe activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een eindexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken.
Rapporteren eindcijfers en uitslag EindexamenHet registreren van eindcijfers en uitslagen van de examinering in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) bij DUO.
Tekenen en uitreiken diploma en cijferlijst EindexamenHet tekenen en uitreiken van officiële diploma's, certificaten en cijferlijsten aan leerlingen die hebben deelgenomen aan de examinering, als bewijs van hun behaalde resultaten en prestaties in het onderwijs.
Vaststellen eindcijfer eindexamenHet omzetten van de eindexamen scores naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende eindexamens te waarborgen.
Vaststellen uitslag eindexamenHet formaliseren en definitief vaststellen van de uitslag van een eindexamen. De uitslag wordt gecommuniceerd in de vorm van 'geslaagd' of 'Afgewezen'. Wanneer een examenkandidaat 'afgewezen' is heeft deze nog wel recht op de uitreiking van een cijferlijst.
Verstrekken uitslag EindexamenHet verstrekken van de uitslag van de examinering aan de leerlingen.
InformatieobjectDefinitieToelichting
Cijferlijst eindexamenEen lijst met de door een onderwijsdeelnemer behaalde eindcijfers bij het eindexamen.
DiplomaWaardedocument dat op basis van nauw omschreven richtlijnen qua vorm en inhoud getuigt van de afronding met voldoende resultaat van een opleiding door een onderwijsdeelnemer.
Diploma-uitreikingFeestelijke gebeurtenis waarbij een onderwijsdeelnemer die succesvol een opleiding heeft afgerond een diploma krijgt.De gebeurtenis is de feestelijke omlijsting. De kern is de formele handeling met handtekeningen.
EindcijferCumulatieve numerieke beoordeling of score die wordt toegekend aan onderwijsdeelnemers op basis van hun prestaties in een reeks toetsen, opdrachten, examens of andere beoordelingen.
EindexamenGeheel van toetsen dat leidt tot een eindbeoordeling met kwalificatie voor een vervolgstap naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt.
ExamenuitslagFormeel resultaat van de eindbeoordeling van een afgenomen examen.De examenuitslag is in het geval van een eindexamen het vaststellen of de kandidaat al dan niet is geslaagd.
Herkansing
Herkansingsregeling
Slaag-zakregelingDe slaag-zakregeling is het geheel van regels, door de wetgever opgesteld, op grond waarvan wordt bepaald of de kandidaat al dan niet is geslaagd voor het eindexamen.
WaardedocumentFormeel bewijs van het met succes afgerond hebben van een opleidingseenheid.