Procesmodel Eindexamen - Hoofdmodel

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Eindexamen - Hoofdmodel
Procesmodel Eindexamen - Hoofdmodel
Grouping Organiseren Eindexamen Het voorbereiden van alle direct aan het onderwijs gerelateerde activiteiten. (BusinessFunction) Onderwijsvoorbereiding Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot eindexamen voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen Eindexamen Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontwikkeling Het opstellen van het geheel an regels en bepalingen ten behoeve van het afnemen van het centraal examen (BusinessProcess) Opstellen reglement en programma examinering Eindexamen Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in de jaarplanning om te zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren Eindexamen Grouping Verwerken resultaten Eindexamen Het bepalen van behaalde resultaten en opbrengsten en de onderwijskundige betekenis daarvan voor de leerling (incl. mogelijkheid voor zelfevaluatie) en/of het onderwijs zelf. (BusinessFunction) Onderwijsevaluatie Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de uitslag van een eindexamen en de behaalde kwalificaties bij een officiële instantie te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren uitslag Eindexamen Het geven van een advies met betrekking tot een passend niveau en schooltype aan leerlingen die de basisschool verlaten. In het voortgezet onderwijs reikt de school een diploma uit aan de geslaagde leerlingen. (BusinessFunction) Advies en diplomering Het uitreiken van officiële diploma's, certificaten of getuigschriften aan de leerlingen die succesvol hebben voldaan aan de vereisten voor het eindexamen. (BusinessProcess) Diplomeren en certificeren Eindexamen Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie Het op basis van de resultaten van de verschillende onderdelen bepalen van de definitieve uitslag van het eindexamen. (BusinessProcess) Bepalen eindcijfers Eindexamen Grouping Afnemen Schoolexamen Grouping Afnemen Centraal examen TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 07-04-2024 12:42:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 07-04-2024 12:42:12 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Eindexamen - Hoofdmodel
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-7cce7dc1-57f7-462b8-8751-6d96383be23
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Eindexamen - Hoofdmodel
Documentatie  : In dit procesmodel is de procesgang met betrekking tot het Eindexamen (waarvan het Schoolexamen en het Centraal examen deel uitmaken) in het Voortgezet Onderwijs als geheel weergegeven, die bestaat uit:
  • het voorbereiden / organiseren van het Eindexamen als geheel met daarbinnen het opstellen van het reglement en programma voor examinering en het plannen en roosteren van het Eindexamen (als invulling van de bedrijfsfuncties "Opleidingontwikkeling" en "Planning en roostering" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsvoorbereiding"),
  • het afnemen van het Schoolexamen,
  • het afnemen van het Centraal examen,
  • het verwerken en formaliseren van de resultaten van het Eindexamen waaronder het bepalen van de eindcijfers en uitslag op basis van de resultaten van het Schoolexamen en het Centraal examen en ook het diplomeren (als invulling van de bedrijfsfuncties "Resultatenregistratie" en "Advies en diplomering" binnen de hoofdbedrijfsfunctie "Onderwijsevaluatie").
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 7cce7dc1-57f7-462b8-8751-6d96383be23
Object ID_nl  : 7cce7dc1-57f7-462b8-8751-6d96383be23
Original ID  : id-7cce7dc157f7462b887516d96383be23
Semanticsearch  : procesmodel eindexamen - hoofdmodel
Elementen  : 
Relaties  :