Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Schoolexamen) - Details (alleen processen)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Schoolexamen) - Details (alleen processen)
Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Schoolexamen) - Details (alleen processen)
BusinessRole Bevoegd gezag Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessFunction) Toetsafname De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. (BusinessProcess) Uitvoeren toetsafname Schoolexamen Het van de toetsdeelnemers ontvangen / verzamelen en het veilig opbergen en het gedurende een bepaalde periode bewaren van het gemaakte toetswerk waaronder fysieke (papieren) toetsopgaven. (BusinessProcess) Verzamelen en bewaren gemaakt toetswerk Schoolexamen Het zorgen dat de toetsdeelnemers zich aan de regels en voorschriften houden bij het maken van de toets, het maken van een presentielijst, en het nemen van acties bij gebeurtenissen, incidenten en onregelmatigheden die zich voordoen tijdens het afnemen van de toets. (BusinessProcess) Begeleiden en toezicht houden toets Schoolexamen Het voorzien van de deelnemers aan de toets met alle relevante informatie en richtlijnen die ze nodig hebben om de toets te maken. (BusinessProcess) Instrueren toetsdeelnemers Schoolexamen Het uitdelen / zorgdragen dat de toetsdeelnemers de beschikking hebben over de toetsopgaven. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsopgaven Schoolexamen Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen. (BusinessProcess) Beoordelen toets Schoolexamen Het zorgdragen dat beoordelaars (eerst examinator en daarna gecommitteerde) het gemaakte toetswerk ontvangen. (BusinessProcess) Overdragen gemaakt examenwerk Schoolexamen aan beoordelaars Het evalueren en beoordelen van de antwoorden en prestaties van de toetsdeelnemers aan de hand van vooraf bepaalde beoordelingscriteria om tot een nauwkeurige en betekenisvolle toetsscore te komen. (BusinessProcess) Nakijken en bepalen toetsscore Schoolexamen Het bepaling van een normering voor omzetten van toetsscores naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende toetsen te waarborgen. (BusinessProcess) Bepalen normering schoolexamen Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren toetsresultaat Schoolexamen Het registreren van definitieve toetsresultaten, bijvoorbeeld in een Leerlingvolgsysteem (LVS). (BusinessProcess) Vastleggen toetsresultaten Schoolexamen Het omzetten van toetsscores naar een gestandaardiseerde schaal om de vergelijkbaarheid van scores tussen verschillende toetsen te waarborgen. (BusinessProcess) Vaststellen cijfer Schoolexamen Het overdragen van het definitieve toetsresultaat (beoordeling / cijfer) aan leerlingen. (BusinessProcess) Verstrekken resultaten toets Schoolexamen Het aanbieden van een mogelijkheid om de uitwerking en beoordeling van een toets in te zien (BusinessProcess) Bieden toetsinzage Schoolexamen Dit detailprocesmodel toont voor het uitvoeren van de toetsafname en het verwerken van de resultaten van het Schoolexamen de betreffende processen met daarbij: * de informatie die door de processen wordt gebruikt en geproduceerd * de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot processen en informatie * de partijen die bij de processen betrokken zijn voor de uitvoering dan wel verantwoordelijk zijn Het uitvoeren van de toetsafname in het kader van het Schoolexamen omvat: - Instrueren van de toetsdeelnemers - Beschikbaar stellen van de toetsopgaven - Begeleiden en toezicht houden - Verzamelen en bewaren van het gemaakt toetswerk (bij papieren toets) Het verwerken van de resulaten van een toetsafname in het kader van het Schoolexamen omvat: - Overdragen van het gemaakte toetswerk aan de beoordelaars - Nakijken en bepalen van de toetsscores - Bepalen van de normering - Vaststellen, vastleggen en verstrekken van toetsresultaten (cijfers) - Bieden van toetsinzage - Indien nodig, afhandelen van bezwaren tegen het toetsresultaat - Bepalen van eventuele herkansing - Archiveren van het gemaakte toetswerk (BusinessProcess) Bepalen herkansing Schoolexamen BusinessRole Afnameleider BusinessRole Examinator Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school. Handreiking positie examensecretaris (incl. taken): https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf Voor examensecretarissen is er PLEXS (https://www.plexs.info/): een platform vóór en dóór examensecretarissen. (BusinessRole) Examensecretaris BusinessRole Vakafdeling Het behandelen van klachten en bezwaren van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Klachten en bezwaren Het afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. (BusinessFunction) Klachtbehandeling Het in behandeling nemen van een bezwaar om deze vervolgens te verwerken en te voorzien van een conclusie (BusinessProcess) Afhandelen bezwaar toetsresultaat Schoolexamen Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair beheer De archivering van documenten. (BusinessFunction) Archivering Het veilig en georganiseerd opslaan van gemaakte toetsen of andere beoordelingsmaterialen voor toekomstige referentie, verificatie en bewaartermijnen. (BusinessProcess) Archiveren gemaakt toetswerk Schoolexamen AssignmentRelationship A TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R TriggeringRelationship Deze svg is op 21-05-2024 15:23:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 21-05-2024 15:23:07 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Schoolexamen) - Details (alleen processen)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-5cbb8afc-ae34-4041a-4915-beb73842cff
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Schoolexamen) - Details (alleen processen)
Documentatie  : Dit detailprocesmodel toont voor het uitvoeren van de afname van een onderdeel (toets) en het verwerken van de resultaten daarvan in het kader van het Schoolexamen de betreffende processen.

Het uitvoeren van de afname van het onderdeel (toets) in het kader van het Schoolexamen omvat:

 • het instrueren van de toetsdeelnemers,
 • het beschikbaar stellen van de toetsopgaven,
 • het begeleiden en toezicht houden,
 • het verzamelen en bewaren van het gemaakt toetswerk (bij papieren toets).

Het verwerken van de resultaten van een afname van een onderdeel (toets) in het kader van het Schoolexamen omvat:

 • het overdragen van het gemaakte toetswerk aan de beoordelaars,
 • het nakijken en bepalen van de toetsscores,
 • het bepalen van de normering,
 • het vaststellen, vastleggen en verstrekken van toetsresultaten (cijfers),
 • het bieden van toetsinzage,
 • indien nodig, afhandelen van bezwaren tegen het toetsresultaat,
 • het bepalen van een eventuele herkansing,
 • het archiveren van het gemaakte toetswerk.
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 5cbb8afc-ae34-4041a-4915-beb73842cff
Original ID  : id-5cbb8afcae344041a4915beb73842cff
Semanticsearch  : procesmodel uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (schoolexamen) - details (alleen processen)
Elementen  : 
Relaties  :