Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Centraal examen) - Details (alleen processen)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Centraal examen) - Details (alleen processen)
Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Centraal examen) - Details (alleen processen)
Het behandelen van klachten en bezwaren van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Klachten en bezwaren Het afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. (BusinessFunction) Klachtbehandeling Het in behandeling nemen van een bezwaar m.b.t. een toetsresultaat Centraal Examen om deze vervolgens te verwerken en te voorzien van een conclusie (BusinessProcess) Afhandelen bezwaar toetsresultaat Centraal Examen Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair beheer De archivering van documenten. (BusinessFunction) Archivering Het veilig en georganiseerd opslaan van gemaakte toetsen of andere beoordelingsmaterialen voor toekomstige referentie, verificatie en bewaartermijnen. (BusinessProcess) Archiveren gemaakt toetswerk Centraal examen BusinessRole Bevoegd gezag BusinessRole Examinator BusinessRole Gecommitteerde Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider BusinessRole Afnameleider Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessFunction) Toetsafname De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht in het kader van het centraal examen om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. (BusinessProcess) Uitvoeren toetsafname (Centraal examen) Het voorzien van de deelnemers aan de toets met alle relevante informatie en richtlijnen die ze nodig hebben om de toets te maken. (BusinessProcess) Instrueren toetsdeelnemers Centraal examen Het zorgen dat de toetsdeelnemers zich aan de regels en voorschriften houden bij het maken van de toets, en het nemen van acties bij gebeurtenissen, incidenten en onregelmatigheden die zich voordoen tijdens het afnemen van de toets. (BusinessProcess) Begeleiden en toezicht houden toets Centraal examen Het uitdelen / zorgdragen dat de toetsdeelnemers de beschikking hebben over de toetsopgaven. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsopgaven Centraal examen Het van de toetsdeelnemers ontvangen / verzamelen en het veilig opbergen en het gedurende een bepaalde periode bewaren van het gemaakte toetswerk waaronder fysieke (papieren) toetsopgaven. (BusinessProcess) Verzamelen en bewaren gemaakt toetswerk Centraal examen BusinessProcess Bepalen maatregel onregelmatigheid Centraal Examen Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen in het kader van het centraal examen. (BusinessProcess) Beoordelen toets Centraal examen Het overhandigen van het gemaakte examen werk aan de beoordelaars (BusinessProcess) Overdragen examenwerk Centraal examen aan beoordelaars Het vaststellen van de correcte en foutieve antwoorden op een gemaakte toets ten opzichte van de correcte antwoorden. Vervolgens het bepalen van de toetsscore. (BusinessProcess) Nakijken en bepalen toetsscore Centraal examen Het aanleveren van afnamegegevens en toetsscores aan Cito via WOLF. (BusinessProcess) Aanleveren toetsscore aan Cito Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren toetsresultaat Centraal examen Het registreren van definitieve toetsresultaten, bijvoorbeeld in een Leerlingvolgsysteem (LVS). (BusinessProcess) Vastleggen toetsresultaten Centraal examen Het (formeel) vaststellen van het cijfer van een centraal examen. Het cijfer wordt vastgelegd in de vorm van een cijfer inclusief 1 cijfer achter de comma. (BusinessProcess) Vaststellen cijfer Centraal examen Het communiceren van het definitieve toetsresultaat (beoordeling / cijfer) aan leerlingen. (BusinessProcess) Verstrekken resultaten toets Centraal examen Het vaststellen van een procedure zodat leerlingen de mogelijkheid hebben om de gemaakte examen in te zien. (BusinessProcess) Bieden toetsinzage Centraal examen De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school. Handreiking positie examensecretaris (incl. taken): https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf Voor examensecretarissen is er PLEXS (https://www.plexs.info/): een platform vóór en dóór examensecretarissen. (BusinessRole) Examensecretaris Het behandelen van klachten en bezwaren van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Klachten en bezwaren Het afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. (BusinessFunction) Klachtbehandeling Het in behandeling nemen van een bezwaar tegen een (naar aanleiding van een onregelmatigheid) genomen maatregel bij het Centraal Examen om deze vervolgens te verwerken en te voorzien van een conclusie (BusinessProcess) Afhandelen bezwaar maatregel Centraal Examen BusinessRole Commissie van beroep BusinessRole Examencommissie TriggeringRelationship AssignmentRelationship A AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship AssignmentRelationship R Deze svg is op 21-05-2024 15:23:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 21-05-2024 15:23:10 CEST
Legenda
   
   
   
   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Centraal examen) - Details (alleen processen)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-d677e093-fae3-4691b-813d-37c8322a891
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Centraal examen) - Details (alleen processen)
Documentatie  : Dit detailprocesmodel toont voor het uitvoeren van de afname van een onderdeel (toets) en het verwerken van de resultaten daarvan in het kader van het Centraal examen de betreffende processen.

Het uitvoeren van de afname van het onderdeel (toets) in het kader van het Centraal examen omvat:

 • het instrueren van de toetsdeelnemers,
 • het beschikbaar stellen van de toetsopgaven,
 • het begeleiden en toezicht houden,
 • het verzamelen en bewaren van het gemaakt toetswerk (bij papieren toets),
 • het bepalen van maatregelen ingeval van voorgevallen onregelmatigheden, en het eventueel afhandelen van bezwaren tegen een maatregel.

Het verwerken van de resultaten van een afname van een onderdeel (toets) in het kader van het Centraal examen omvat:

 • het overdragen van het gemaakte toetswerk aan de beoordelaars,
 • het nakijken en bepalen van de toetsscores,
 • het aanleveren van toetsscores aan Cito,
 • het vaststellen, vastleggen en verstrekken van toetsresultaten (cijfers),
 • het bieden van toetsinzage,
 • indien nodig, afhandelen van bezwaren tegen het toetsresultaat,
 • het archiveren van het gemaakte toetswerk.
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : d677e093-fae3-4691b-813d-37c8322a891
Original ID  : id-d677e093fae34691b813d37c8322a891
Semanticsearch  : procesmodel uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (centraal examen) - details (alleen processen)
Elementen  : 
Relaties  :