Instroom personeel - Werving en selectie

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Instroom personeel - Werving en selectie
Instroom personeel - Werving en selectie
Het proces van aantrekken, identificeren, evalueren en selecteren van geschikte kandidaten voor openstaande functies binnen een organisatie. (BusinessProcess) Werving en selectie Het proces van het kiezen en identificeren van geschikte kandidaten uit de groep sollicitanten die aanvragen hebben ingediend voor een bepaalde functie. Dit omvat het beoordelen van de kwalificaties, ervaringen en andere relevante criteria om de meest geschikte kandidaten te selecteren voor verdere overweging of aanstelling. (BusinessProcess) Selecteren van kandidaten Het selecteren en identificeren van geschikte individuen die in aanmerking komen voor een specifieke functie of positie binnen een organisatie. (BusinessProcess) Bepalen kandidaten Het proces van daadwerkelijk afnemen van sollicitatiegesprekken met kandidaten die hebben gesolliciteerd voor een bepaalde functie, waarbij de beoordeling van vaardigheden, ervaring en geschiktheid voor de positie centraal staat. (BusinessProcess) Uitvoeren sollicitatiegesprekken Het proces van het evalueren en analyseren van de ontvangen sollicitaties en cv's van kandidaten, met als doel het bepalen van hun geschiktheid voor een specifieke functie. Dit omvat vaak het vergelijken van de ervaring, kwalificaties en vaardigheden van sollicitanten met de vereisten van de functie. (BusinessProcess) Beoordelen sollicitanten In het kader van een breder beeld van een kandidaat te krijgen kan het zijn dat er additionele testen afgenomen worden. Dit kan in de vorm van een capaciteitentesten, meeloopdag of andere toetsingsvorm zijn. Voor management en/of bestuurs functies kan er ook nog een additionele screening plaatsvinden (naast de VOG). (BusinessProcess) Afnemen additionele testen Het organiseren en beheren van het sollicitatieproces voor kandidaten die interesse hebben in een vacature met een internationaal karakter. (BusinessProcess) Coordineren internationale vacature Het organiseren en beheren van het sollicitatiegesprekproces voor een internationale kandidaat, inclusief het co�rdineren van planningen, communicatie en logistiek om een soepel verloop van het sollicitatieproces te waarborgen. (BusinessProcess) coordineren sollicitatiegesprek internationale kandidaat Het starten van een wervingscampagne gericht op het werven van een of meerdere nieuwe medewerkers. De campagnes kunnen o.a. gericht zijn op: - Interne werving - Externe werving - Zijinstroom werving - Stagair werving - Vrijwilligers werving (BusinessProcess) Starten wervingscampagne Het openbaar maken en verspreiden van informatie over een openstaande functie binnen een organisatie, met als doel potentiële kandidaten aan te trekken. Dit kan gebeuren via verschillende kanalen, zoals vacaturewebsites, sociale media en interne communicatiekanalen. (BusinessProcess) Publiceren vacature Het formuleren van een gedetailleerde en aantrekkelijke beschrijving van een openstaande positie binnen een organisatie, inclusief informatie over de functie-eisen, verantwoordelijkheden, kwalificaties en andere relevante details. (BusinessProcess) Opstellen vacature Het voorbereiden van een contract voor een product of dienstverlening. Het voorbereiden en opstellen van de contracten wordt in samenwerking met inkoop uitgevoerd (BusinessProcess) Voorbereiden contracten Het opstellen van de arbeitsvoorwaarden die vastgelegd worden in de arbeitsovereenkomst. De arbeitsovereenkomsten worden opgebouwd vanuit de functie eigenschappen. (BusinessProcess) Opstellen arbeidsvoorwaarden BusinessEvent Geselecteerde kandidaat De opdrachtomschrijving die gebruikt wordt voor het werven van een externe medewerker (BusinessObject) Opdrachtomschrijving PNIL Het resultaat van een instroom personeelstest is een evaluatie van de bekwaamheden, kennis en geschiktheid van een sollicitant voor een specifieke functie. Het testresultaat kan kwantitatieve en kwalitatieve gegevens bevatten, waardoor werkgevers een weloverwogen beslissing kunnen nemen over de geschiktheid van de kandidaat voor de betreffende positie. (BusinessObject) Instroom personeel test resultaat Een geselecteerde sollicitant die verder het proces in gaat wordt verwerkt als een kandidaat (BusinessObject) Kandidaat Beoordelingscriteria voor een sollicitant zijn meetbare en objectieve standaarden waarmee werkgevers sollicitaties evalueren. Deze criteria omvatten vaak opleidingsniveau, relevante werkervaring, specifieke vaardigheden en persoonlijke eigenschappen die belangrijk zijn voor de functie. Ze helpen werkgevers de geschiktheid van sollicitanten voor een bepaalde positie objectief te beoordelen. (BusinessObject) Beoordelingscriteria sollicitant Afdeling die belast is met uitvoeren van het personeelsbeleid, zoals werving en selectie, (bij) scholing, enzovoort (BusinessRole) Afdeling HR / Personeelszaken Administratiekantoren en dienstverlenede bedrijven, b.v. schoonmaak, onderhoud gebouwen, HRM administratie e.v.a. (BusinessRole) Externe dienstverleners (fac, hrm, fin, etc.) Een ervaringscertificaat is een officieel document dat de werkervaring van een individu bevestigt. Het geeft details over de functies die de persoon heeft vervuld, de periode van tewerkstelling en de prestaties. Dit certificaat wordt vaak verstrekt door vorige werkgevers en kan dienen als referentie bij sollicitaties. (BusinessObject) Ervaringscertificaat (EVC) Een getuigschrift is een schriftelijke verklaring die door een werkgever wordt verstrekt aan een werknemer om zijn of haar prestaties en werkervaring te bevestigen. Het bevat doorgaans informatie over de duur van de dienstverband, de uitgevoerde taken en andere relevante details, en kan worden gebruikt als referentie bij toekomstige sollicitaties. (BusinessObject) Getuigschrift Een arbeidsovereenkomst is een juridisch bindend document tussen een werkgever en een werknemer waarin de voorwaarden van de werkrelatie worden vastgelegd. Het omvat details zoals functiebeschrijving, salaris, arbeidsuren, vakantie, opzegtermijn en andere bepalingen die de rechten en plichten van beide partijen regelen tijdens de duur van het dienstverband. (BusinessObject) Arbeidsovereenkomst Een functie verwijst naar de specifieke rol, verantwoordelijkheden en taken die een persoon binnen een organisatie vervult. Het beschrijft wat er van een werknemer wordt verwacht en welke bijdrage deze levert aan het bereiken van de doelstellingen van de organisatie. Functies zijn vaak gedefinieerd door titels zoals manager, accountant, of programmeur. (BusinessObject) Functie Een vacature is een openstaande positie binnen een organisatie waarvoor sollicitanten worden gezocht. Het bevat informatie over de functie, vereisten en hoe men kan solliciteren, met als doel geschikte kandidaten aan te trekken voor de betreffende functie. (BusinessObject) Vacature Een cv, of curriculum vitae, is een overzicht van iemands professionele achtergrond, opleiding, werkervaring en vaardigheden. Het wordt gebruikt bij sollicitaties om potentiële werkgevers een beknopt beeld te geven van de kwalificaties en geschiktheid van de sollicitant voor een specifieke functie. (BusinessObject) CV/motivatie BusinessEvent Wervingsplan opgesteld BusinessEvent Werving via externe partner Een bewijs van bekwaamheid is een document dat aantoont dat een individu over de vereiste vaardigheden, kennis en capaciteiten beschikt om een bepaalde taak, functie of activiteit uit te voeren. Dit bewijs kan variëren, zoals diploma's, certificaten, getuigschriften of andere officiële documenten die de competenties van de persoon bevestigen. (BusinessObject) Bewijs van bekwaamheid Driver Art. 193j WPO - Onderwijspersoneel Driver Art. 9.3k WVO 2020 - Onderwijspersoneel Driver Art. 34a WPO - Afschriften bewijsstukken Driver Art. 7.37a WVO 2020 - Afschriften bewijsstukken Driver Art. 3.1 CAO po - Arbeidsovereenkomst Driver Art. 9 CAO vo - Arbeidsovereenkomst Driver Art. 7.30 WVO 2020 - Scholings- en begeleidingsovereenkomst zij-instroom Driver Art. 7.17 WVO 2020 - Tijdelijke benoembaarheid van de leraar in opleiding Driver Art. 5.2 CAO po - Benoeming in een functie Driver Art. 32 WPO - Vereisten benoeming of tewerkstelling personeel Driver Art. 5 CAO vo - Functies en functiewaardering Driver Art. 34 WPO - Benoeming in algemene dienst Driver Art. 3 BZI - Aanvraag geschiktheidsonderzoek en vaststelling geschiktheidsoordeel Driver Art. 7.27 WVO 2020 - Geschiktheidsonderzoek Driver Art. 7.28 WVO 2020 - Geschiktheidsverklaring Driver Art. 172 WPO - Geschiktheidsonderzoek Driver Art. 174 WPO - Uitvoeren geschiktheidsonderzoek Driver Art. 152 WEC - Geschiktheidsonderzoek Driver Art. 3.2 CAO po - Bezit onderwijsbevoegdheid Driver Art. 7.11 WVO 2020 - Bevoegdheid Driver Art. 9 BZI - Inrichting van bekwaamheidsonderzoek Driver Art. 155 WEC - Bekwaamheidsonderzoek Driver Art. 175 WPO - Bekwaamheidsonderzoek Driver Art. 7.31 WVO 2020 - Bekwaamheidsonderzoek Driver Art. 32a WPO - Bekwaamheidseisen Driver Art. 32b WPO - Bekwaamheidsdossier Driver Art. 7.10 WVO 2020 - Bekwaamheidseisen voor leraren Driver Art. 176 WPO - Uitvoeren scholing, begeleiding en bekwaamheidsonderzoek Driver Art. 7.9 WVO 2020 - Algemene vereisten voor leraren Driver Art. 5 BZI - Criteria assessment Een geschiktheidsverklaring is een document dat bevestigt dat een persoon geschikt is bevonden voor een specifieke functie, opleiding of activiteit. Het kan uitgegeven worden door bijvoorbeeld een medische instantie, een opleidingsinstituut of een werkgever, en dient als bewijs van de bekwaamheid van de betreffende persoon voor de desbetreffende situatie. (BusinessObject) Geschiktheidsverklaring Een persoon die actief heeft gereageerd op een vacature door zijn of haar interesse in een bepaalde functie binnen een organisatie kenbaar te maken. Sollicitanten dienen vaak een sollicitatiebrief en cv in en nemen deel aan selectieprocedures om in aanmerking te komen voor de positie. (BusinessObject) Sollicitant TriggeringRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W InfluenceRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship ServingRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:55:20 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:55:20 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Instroom personeel - Werving en selectie
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-9f0324df-605b-492a9-aeef-786eb5d1f39
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Instroom personeel - Werving en selectie
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Bedrijfsvoering
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 9f0324df-605b-492a9-aeef-786eb5d1f39
Original ID  : id-9f0324df605b492a9aeef786eb5d1f39
Semanticsearch  : instroom personeel - werving en selectie
Elementen  : 
Relaties  :