Instroom personeel - Voorbereiden werving nieuwe medewerker

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Instroom personeel - Voorbereiden werving nieuwe medewerker
Instroom personeel - Voorbereiden werving nieuwe medewerker
BusinessEvent Negatief verschil tussen bezetting en formatie BusinessEvent Vastgestelde behoefte in vervullen formatie of functie BusinessEvent Negatieve formatie zijinstromers Het proces van het plannen en organiseren van activiteiten die nodig zijn voor het aantrekken en selecteren van geschikte kandidaten voor een specifieke functie binnen een organisatie. Dit omvat onder andere het opstellen van vacatures, het bepalen van wervingskanalen en het vaststellen van criteria voor kandidaatselectie. (BusinessProcess) Voorbereiding werving nieuwe medewerker Het vaststellen van een gedetailleerd plan dat de strategieën, procedures en middelen beschrijft die zullen worden gebruikt om geschikte kandidaten aan te trekken en te selecteren voor openstaande functies binnen een organisatie. (BusinessProcess) Bepalen wervingsplan Het evalueren en beoordelen van het wervingsbeleid van een organisatie om de effectiviteit ervan te meten, mogelijke knelpunten te identificeren en te bepalen of het beleid voldoet aan de behoeften en doelstellingen van de organisatie. (BusinessProcess) Toetsen wervingsbeleid Het opstellen van een plan ten behoeve van het werven van een functie (BusinessProcess) Bepalen wervingplan Het vaststellen van de meest geschikte en efficiënte personeelsformatie voor een organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals werkbelasting, vereiste vaardigheden, en de doelstellingen en behoeften van de organisatie. (BusinessProcess) Bepalen optimale formatie Het bepalen of een formatie plek ingevuld moet worden. Dit gebeurt aan de hand van strategische richting en/of inzicht in het leerlingen aantal voor de komende periode(n). (BusinessProcess) Vaststellen formatie invulling Het toetsen wat de actuele kaders zijn rondom het starten van de werving van een nieuwe medewerkerr. (BusinessProcess) Toetsen HR wervingsbeleid Het bepalen op welke wijze er invulling gegeven wordt aan het HR beleid bij het werven van een nieuwe medewerker (BusinessProcess) Bepalen toepassing HR wervingsbeleid BusinessEvent Wervingsplan opgesteld Het maken en samenstellen van het strategisch beleidsplan. Het strategisch beleidsplan is een document dat de strategische koers van de organisatie voor de (middel)langetermijn bevat. (BusinessFunction) Vervaardiging strategisch beleidsplan Beleid omtrent het aannemen, inzetten en uitstromen van personeel. (BusinessObject) Personeelsbeleid In het bestuursformatieplan moet het bevoegd gezag aangeven welke functies van welke omvang, aard en niveau op korte en lange termijn noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de onderwijsdoelstellingen. Uit het bestuursformatieplan moet kunnen worden afgeleid welke functies boventallig zijn, voor welke omvang en waarom. Het bestuursformatieplan bevat vervolgens in ieder geval de volgende overzichten: • Het meerjarenformatiebeleid en de prognoses; • Een overzicht van de te besteden middelen en de lumpsumbekostiging; • Een overzicht van de formatieopbouw en andere bestedingsdoelen; • Een overzicht van de besteding van middelen, de vorming van reserves en voorzieningen en de overdracht van formatie. (BusinessObject) Bestuursformatieplan In het wervingsplan is opgenomen op welke wijze een bepaalde functie geworven gaat worden. Hierin zijn onder andere de kanalen, arbeitsreikwijdte en andere richtinggevende elementen opgenomen. (BusinessObject) Wervingsplan Afdeling die belast is met uitvoeren van het personeelsbeleid, zoals werving en selectie, (bij) scholing, enzovoort (BusinessRole) Afdeling HR / Personeelszaken TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R ServingRelationship ServingRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:55:04 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:55:04 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Instroom personeel - Voorbereiden werving nieuwe medewerker
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-daefc269-c450-41b78-b68e-b05261194c4
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Instroom personeel - Voorbereiden werving nieuwe medewerker
Documentatie  : Het voorbereidingsproces voor de werving van een nieuwe medewerker in de onderwijssector is cruciaal. Binnen deze fase wordt het beleid zorgvuldig getoetst om te bepalen of er noodzaak is voor het vervullen van een bepaalde formatie. Het doel is om de behoeften van de onderwijsinstelling af te stemmen op strategische doelstellingen, zodat de wervingsinspanningen gericht en effectief zijn. Een doordachte voorbereiding legt de basis voor een succesvolle wervingscampagne en draagt bij aan een optimaal personeelsbestand in het onderwijs.
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Bedrijfsvoering
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : daefc269-c450-41b78-b68e-b05261194c4
Original ID  : id-daefc269c45041b78b68eb05261194c4
Semanticsearch  : instroom personeel - voorbereiden werving nieuwe medewerker
Elementen  : 
Relaties  :