Instroom personeel Hoofdmodel

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Instroom personeel Hoofdmodel
Instroom personeel Hoofdmodel
Instroom betreft de activiteiten die worden ontplooid op het gebied van werving en selectie, waaronder activiteiten gericht op het benaderen van potentiële kandidaten voor openstaande vacatures, het selecteren van de juiste kandidaat en het aanstellen van deze persoon. (BusinessFunction) Instroom personeel Het proces van aantrekken, identificeren, evalueren en selecteren van geschikte kandidaten voor openstaande functies binnen een organisatie. (BusinessProcess) Werving en selectie Het proces van het kiezen en identificeren van geschikte kandidaten uit de groep sollicitanten die aanvragen hebben ingediend voor een bepaalde functie. Dit omvat het beoordelen van de kwalificaties, ervaringen en andere relevante criteria om de meest geschikte kandidaten te selecteren voor verdere overweging of aanstelling. (BusinessProcess) Selecteren van kandidaten Het starten van een wervingscampagne gericht op het werven van een of meerdere nieuwe medewerkers. De campagnes kunnen o.a. gericht zijn op: - Interne werving - Externe werving - Zijinstroom werving - Stagair werving - Vrijwilligers werving (BusinessProcess) Starten wervingscampagne Het organiseren en beheren van het sollicitatieproces voor kandidaten die interesse hebben in een vacature met een internationaal karakter. (BusinessProcess) Coordineren internationale vacature Het voorbereiden van een contract voor een product of dienstverlening. Het voorbereiden en opstellen van de contracten wordt in samenwerking met inkoop uitgevoerd (BusinessProcess) Voorbereiden contracten Het vastleggen en documenteren van relevante informatie met betrekking tot een nieuwe medewerker, zoals persoonlijke gegevens, contactinformatie, functietitel, startdatum en andere relevante details, om een gestructureerd overzicht van het personeelsbestand te behouden. (BusinessProcess) Registreren medewerker Het uitvoeren van het proces waarin aanvragen voor benodigdheden worden ontvangen, gecontroleerd en verwerkt, met als doel ervoor te zorgen dat medewerkers over de nodige middelen en voorzieningen beschikken om hun taken effectief uit te voeren. (BusinessProcess) Verwerken aanvragen Het valideren en verwerken van de gegevens van een nieuwe medewerker (BusinessProcess) Verwerken personeelsgegevens Het monitoren of een personeelsdossier compleet is. Het personeelsdossier is compleet wanneer alle persoonsgegevens, documenten (VOG/Diploma's/Certificaten) ingevoerd en gevalideerd zijn. (BusinessProcess) Monitoren compleetheid personeelsdossier Het samenstellen en organiseren van alle relevante documentatie en informatie met betrekking tot het zij-instroomproces van een medewerker, met als doel een gestructureerd en toegankelijk dossier te creëren dat de stappen, beslissingen en benodigde documenten documenteert. Hierin zit o.a. het uitvoeren van het geschiktheidsonderzoek en het sluiten van een begeleidings en scholingsovereenkomst. (BusinessProcess) Inrichten zij-instroom dossier De voorbereidende fase waarin nieuwe medewerkers worden ge�ntroduceerd in de organisatiecultuur, procedures en relevante informatie voordat ze officieel aan boord gaan of hun dienstverband starten. (BusinessProcess) Pre-boarding Het faciliteren van hulp en begeleiding voor nieuw personeel dat afkomstig is uit internationale bronnen bij het begin van hun dienstverband. Hier zit o.a. de ondersteuning in de aanvraag/verwerking van het visum en de internationale VOG. (BusinessProcess) Ondersteunen internationale starter Tijdens dit proces worden de voorbereidingen getroffen voor het inwerk programma. Het inwerkprogramma kan generiek (schoolbestuur breed) of school specifiek zijn. Het is mogelijk dat er twee separate inwerkprogramma's opgesteld worden. In het inwerkprogramma komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod; - Opstellen introductie - (in)Plannen gesprekken - Toekennen buddy en/of begeleider - Voorbereiden werkplek specifieke handelingen (BusinessProcess) Voorbereiden inwerkprogramma Het verzorgen van de interne communicatie rondom het starten van een nieuwe medewerker. (BusinessProcess) Verzorgen communicatie Binnen dit proces wordt er aandacht besteed aan het welkom heten van de nieuwe medewerker. Dit kan door middel van het uitsturen van een welkomspakket en/of communicatie bericht naar de nieuwe medewerker. (BusinessProcess) Versturen welkomspakket en communicatie Het proces van integratie en oriëntatie van nieuwe medewerkers binnen een organisatie, waarbij aandacht wordt besteed aan het verstrekken van essentiële informatie, het introduceren van bedrijfscultuur en -waarden, en het bieden van ondersteuning om een vlotte en succesvolle start mogelijk te maken. (BusinessProcess) Onboarding Het creëren en opzetten van de noodzakelijke omstandigheden en vereisten die nodig zijn voor de effectieve uitvoering van een specifieke functie, inclusief het verstrekken van benodigde middelen, training, en het opzetten van de juiste infrastructuur. Binnen dit proces wordt o.a. de bedrijfsmiddelen uitgegeven en de werkplek ingesteld (BusinessProcess) Inrichten randvoorwaarden functie-uitvoering Het proces van introductie en oriëntatie voor een nieuwe medewerker, waarbij informatie wordt verstrekt over de organisatie, de bedrijfscultuur, procedures, verwachtingen en andere relevante aspecten om een vlotte integratie mogelijk te maken. (BusinessProcess) Introductie nieuwe medewerker Uitvoeren van het inwerkprogramma wat vanuit de organisatie of school beschikbaar gesteld wordt. (BusinessProcess) Uitvoeren inwerkprogramma BusinessEvent Negatief verschil tussen bezetting en formatie BusinessEvent Medewerker ingestroomd BusinessEvent Vastgestelde behoefte in vervullen formatie of functie Het aangaan van een formeel arbeidscontract met een individu, waarbij de medewerker voor een langere periode en op vaste basis wordt verbonden aan de organisatie. (BusinessProcess) Contracteren medewerker Het formaliseren van een contract voor een medewerker die een dienstverband heeft met de werkgever (intern) (BusinessProcess) Formaliseren contracten interne medewerker Het formaliseren van een contract met een medewerker die instroomt vanuit een ander land (BusinessProcess) Formaliseren contracten internationale instromer Het formaliseren van een contract voor een zij-instromer (BusinessProcess) Formaliseren contracten zij- instromer Het formaliseren van een contract voor personeel niet in loondienst (BusinessProcess) Formaliseren contracten PNIL Het voltooien van alle stappen en procedures binnen het instroomproces, inclusief het afhandelen van administratieve taken, het verstrekken van benodigde middelen en het zorgen voor een vlotte integratie van nieuwe medewerkers in de organisatie. (BusinessProcess) Afronden instroomproces Het proces van beoordelen en analyseren van het onboarding-programma voor nieuwe medewerkers om de effectiviteit ervan te meten en mogelijke verbeteringen te identificeren. (BusinessProcess) Evalueren inwerkprogramma Het voltooien van het instroomproces voor een internationale docent, inclusief het afronden van alle benodigde administratieve stappen, verificatie van bevoegdheden en het voorzien van alle nodige middelen voor een succesvolle integratie in de onderwijsinstelling. Binnen dit proces moet de DUO bepaling van het internationale diploma verwerkt worden. (BusinessProcess) Afronden instroom internationale docent Het toevoegen van een medewerker aan de flexpool om tijdelijk ingezet te kunnen worden bij het uitvallen van een leerkracht. (BusinessProcess) Verwerken flexpool Het verwerken van subsidie aanvragen die van toepassing zijn op het instroom proces. Voorbeeld hiervan is de subsidie op zij instromers. (BusinessProcess) Verwerken subsidie aanvragen Het overnemen van een externe medewerker in een vast dienstverband (BusinessEvent) Overnemen externe medewerker Het proces van het plannen en organiseren van activiteiten die nodig zijn voor het aantrekken en selecteren van geschikte kandidaten voor een specifieke functie binnen een organisatie. Dit omvat onder andere het opstellen van vacatures, het bepalen van wervingskanalen en het vaststellen van criteria voor kandidaatselectie. (BusinessProcess) Voorbereiding werving nieuwe medewerker Het vaststellen van een gedetailleerd plan dat de strategieën, procedures en middelen beschrijft die zullen worden gebruikt om geschikte kandidaten aan te trekken en te selecteren voor openstaande functies binnen een organisatie. (BusinessProcess) Bepalen wervingsplan Het vaststellen van de meest geschikte en efficiënte personeelsformatie voor een organisatie, waarbij rekening wordt gehouden met factoren zoals werkbelasting, vereiste vaardigheden, en de doelstellingen en behoeften van de organisatie. (BusinessProcess) Bepalen optimale formatie Het toetsen wat de actuele kaders zijn rondom het starten van de werving van een nieuwe medewerkerr. (BusinessProcess) Toetsen HR wervingsbeleid ArchiMateNote PNIL = Personeel niet in loondienst BusinessEvent Instroom proces afgerond Het inkopen / verwerven van producten, goederen en diensten bij leveranciers waaronder het zorgen voor tijdige levering om het bedrijfsproces (inclusief het geven van onderwijs) van de onderwijsinstelling zeker te stellen. Dit omvat ook het uitvoeren van aanbestedingen. (BusinessFunction) Inkoop Het inkopen / verwerven van producten, goederen en diensten bij leveranciers waaronder het zorgen voor tijdige levering om het bedrijfsproces (inclusief het geven van onderwijs) van de onderwijsinstelling zeker te stellen. Dit omvat ook het uitvoeren van aanbestedingen. (BusinessProcess) Inkopen producten en diensten BusinessProcess Opstellen product/dienstverlening contract Het beheer van gegevens over contracten, waaronder het bewaken van afspraken met leveranciers. (BusinessFunction) Contractbeheer Het beheer van gegevens over contracten, waaronder het bewaken van afspraken met leveranciers. (BusinessProcess) Beheren contracten BusinessEvent Dienstverleningsco- ntract opgesteld BusinessEvent Werving via externe partner BusinessEvent Instroom personeel via uitzendbureau TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:54:58 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:54:58 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Instroom personeel Hoofdmodel
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-f4540847-a608-48f9a-a9a9-bc115d32f76
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Instroom personeel Hoofdmodel
Documentatie  : Het procesmodel voor de instroom van personeel in de onderwijssector omvat cruciale fasen zoals voorbereiding, werving en selectie, contractafsluiting, registratie van medewerkers, pre-boarding en onboarding. Vanaf de initiële behoeftenanalyse en strategische planning in de voorbereidingsfase tot de daadwerkelijke integratie van nieuwe medewerkers in het onderwijsproces, zorgt dit model voor een gestructureerde aanpak. Het beheert zorgvuldig wervingsprocessen, formaliseert arbeidsvoorwaarden, registreert relevante gegevens en vergemakkelijkt een naadloze overgang van nieuw personeel. Door deze gestructureerde benadering draagt het procesmodel bij aan een effectieve en succesvolle instroom van personeel in de onderwijsinstelling.
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Bedrijfsvoering
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : f4540847-a608-48f9a-a9a9-bc115d32f76
Original ID  : id-f4540847a60848f9aa9a9bc115d32f76
Semanticsearch  : instroom personeel hoofdmodel
Elementen  : 
Relaties  :