Id-ccea3ff0b8ba46a0bff9267de23e8a8c

ArchiMate-modellen > FORA > AccessRelationships > Id-ccea3ff0b8ba46a0bff9267de23e8a8c
ArchiMate-relatie Id-ccea3ff0b8ba46a0bff9267de23e8a8c
ArchiMate_AccessRelationship.png
Relatietype  : AccessRelationship
Relatie-id  : FORA/id-ccea3ff0-b8ba-46a0b-ff92-67de23e8a8c
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Aanvragen subsidie (BusinessProcess)
Naar  : Subsidie aanvraag (BusinessObject)
Relatietoevoeging  : Write
Object ID  : ccea3ff0-b8ba-46a0b-ff92-67de23e8a8c
Original ID  : id-ccea3ff0b8ba46a0bff9267de23e8a8c
Semanticsearch  : id-ccea3ff0b8ba46a0bff9267de23e8a8c
ArchiMate-views  :