Instroom personeel - Registreren medewerker

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Instroom personeel - Registreren medewerker
Instroom personeel - Registreren medewerker
Het vastleggen en documenteren van relevante informatie met betrekking tot een nieuwe medewerker, zoals persoonlijke gegevens, contactinformatie, functietitel, startdatum en andere relevante details, om een gestructureerd overzicht van het personeelsbestand te behouden. (BusinessProcess) Registreren medewerker Het uitvoeren van het proces waarin aanvragen voor benodigdheden worden ontvangen, gecontroleerd en verwerkt, met als doel ervoor te zorgen dat medewerkers over de nodige middelen en voorzieningen beschikken om hun taken effectief uit te voeren. (BusinessProcess) Verwerken aanvragen Het aanvragen en verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor een individu, waarbij wordt gecontroleerd of er geen strafbare feiten op zijn of haar naam staan die relevant kunnen zijn voor de functie of positie binnen een organisatie. (BusinessProcess) Opvragen VOG Het indienen van verzoeken voor de benodigde faciliteiten en hulpmiddelen die nodig zijn om een geschikte werkplek te creëren voor een medewerker, inclusief kantoorbenodigdheden, apparatuur en andere werkgerelateerde voorzieningen. (BusinessProcess) Aanvragen werkplekbenodigdheden Het indienen van verzoeken voor het verkrijgen van toegangsrechten (account) en/of specifieke rollen binnen een systeem, platform of organisatie. (BusinessProcess) Aanvragen account en/of rollen Het indienen van verzoeken voor facilitaire middelen, zoals kantoorbenodigdheden, apparatuur, of andere voorzieningen, om de werkomgeving van medewerkers te ondersteunen en te optimaliseren. (BusinessProcess) Aanvragen facilitaire middelen Het verzamelen, registreren en verwerken van alle relevante gegevens met betrekking tot een nieuwe medewerker, zoals persoonlijke informatie, arbeidsvoorwaarden en andere benodigde gegevens, om het administratieve proces van indiensttreding te voltooien. (BusinessProcess) Verwerken gegevens Het formaliseren en verwerken van een arbeidsovereenkomst, waarbij de relevante informatie met betrekking tot de tewerkstelling van een individu wordt vastgelegd en gedocumenteerd. Dit omvat onder andere de vaststelling van arbeidsvoorwaarden, verantwoordelijkheden en andere overeengekomen bepalingen die de arbeidsrelatie regelen. (BusinessProcess) Verwerken arbeidsovereenkomst Het systematisch opslaan en organiseren van de ingediende documenten met als doel het creëren van een geordend archief voor toekomstige referentie en naleving van administratieve procedures. (BusinessProcess) Archiveren van aangeleverde stukken Het vastleggen en documenteren van persoonsgegevens van individuen, inclusief maar niet beperkt tot naam, contactgegevens, geboortedatum en andere relevante informatie, met inachtneming van de geldende privacywetgeving en beleidsrichtlijnen. (BusinessProcess) Registreren & valideren persoonsgegevens Het documenteren en vastleggen van de bevoegdheid en benoemingsgrond binnen de context van het onderwijs, waarbij wordt vastgelegd welke autoriteit binnen de onderwijsinstelling de bevoegdheid heeft om personeel aan te nemen en op basis van welke criteria en gronden een persoon wordt benoemd in een specifieke functie of positie. Deze registratie is van belang voor het naleven van onderwijswetgeving en het transparant en rechtmatig uitvoeren van het wervingsproces. (BusinessProcess) Vastleggen bevoegdheid en benoemingsgrond Het proces van controleren en bevestigen van de onderwijskwalificaties en bevoegdheden van individuen die solliciteren of in dienst zijn bij een onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Verifiëren (onderwijs)bevoegdheden Het samenstellen en organiseren van alle relevante documentatie en informatie met betrekking tot het zij-instroomproces van een medewerker, met als doel een gestructureerd en toegankelijk dossier te creëren dat de stappen, beslissingen en benodigde documenten documenteert. Hierin zit o.a. het uitvoeren van het geschiktheidsonderzoek en het sluiten van een begeleidings en scholingsovereenkomst. (BusinessProcess) Inrichten zij-instroom dossier Het formaliseren van de overeenkomst tussen een zij-instromer en de organisatie met betrekking tot scholing en begeleiding. Dit omvat het vastleggen van afspraken over onderwijs- en ondersteuningsprogramma's die de zij-instromer zal volgen tijdens het inwerkproces. (BusinessProcess) Sluiten scholings- en begeleidingsovereenkomst Het afronden van het geschiktheidsonderzoek zodat er vastgesteld is dat de kandidaat geschikt is om direct voor de klas te gaan staan, binnen 2 jaar de bevoegdheid weet te halen en of er aanvullende scholing en begeleiding vereist is. Tijdens het uitvoeren van het geschiktheidsonderzoek wordt er o.a.: - een assesment afgenomen, - een bekwaamheidsonderzoek uitgevoerd, - een geschiktheidsonderzoek uitgevoerd. (BusinessProcess) Uitvoeren geschiktheidsonderzoek zij- instroom Op basis van de resultaten van het geschiktheidsonderzoek van de zijinstromer wordt er een oordeel gegeven of een zijinstroomkandidaat geschikt is om het zijinstroom traject te volgen of niet. (BusinessProcess) Geschiktheidsoordeel uitvoeren Het monitoren of een personeelsdossier compleet is. Het personeelsdossier is compleet wanneer alle persoonsgegevens, documenten (VOG/Diploma's/Certificaten) ingevoerd en gevalideerd zijn. (BusinessProcess) Monitoren compleetheid personeelsdossier Het bepalen of een personeelsdossier compleet is. Een dossier is compleet wanneer de vooraf bepaalde stukken in het dossier opgenomen zijn. Dit zijn onder andere de volgende stukken; - arbeitsovereenkomst - additionele overeekomsten (bijv. scholingsovereenkomst) - VOG - Diploma(s) en/of certificaten (indien internationaal;)- Erkenning internationaal diploma (BusinessProcess) Bepalen compleetheid personeelsdossier Het opvragen van additionele documenten die nodig zijn om het instroom dossier van de nieuwe medewerker compleet te maken. Hieronder valt onder andere het opvragen van een geldig VOG. (BusinessProcess) Aanvragen additionele documenten Het vrijgeven van het dossier nadat het dossier als compleet is gemarkeerd. Wanneer het dossier vrijgegeven is zal er geen actieve monitoring vanuit HR plaatsvinden t.b.v. het instroom proces. (BusinessProcess) Vrijgeven compleet dossier BusinessEvent Geregistreerde medewerker BusinessEvent Externe medewerker overgenomen in (vast) dienstverband Een of meerdere testen om te toetsen wat de competenties en kwaliteiten van een (nieuwe) medewerker zijn. (BusinessObject) Assesment Een opdracht die uitgevoerd wordt in een praktijk situatie. (BusinessObject) Praktijkopdracht Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (?de betrokkene?). (artikel 4 lid 1 AVG) (BusinessObject) Persoonsgegeven Een geschiktheidsverklaring is een document dat bevestigt dat een persoon geschikt is bevonden voor een specifieke functie, opleiding of activiteit. Het kan uitgegeven worden door bijvoorbeeld een medische instantie, een opleidingsinstituut of een werkgever, en dient als bewijs van de bekwaamheid van de betreffende persoon voor de desbetreffende situatie. (BusinessObject) Geschiktheidsverkla- ring Het aanvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in Nederland. Dit officiële document wordt afgegeven door de overheid en certificeert dat het gedrag van een persoon geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke functie (BusinessObject) VOG aanvraag De aanvraag voor een (digitale) werkplek. (BusinessObject) Werkplek aanvraag De aanvraag voor een account om de systemen die relevant zijn voor de uitoefening van een functie te kunnen raadplegen. (BusinessObject) Account aanvraag De aanvraag voor facilitaire middelen die benodigd zijn om de functie uit te kunnen voeren. (BusinessObject) Aanvraag facilitaire middelen Waardedocument dat op basis van nauw omschreven richtlijnen qua vorm en inhoud getuigt van de afronding met voldoende resultaat van een opleiding door een onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Diploma De juridische basis of bevoegdheid waarop iemand wordt aangesteld in een functie of positie. Het geeft aan welke regels, wetten of criteria van toepassing zijn op de benoeming. De benoemingsgrondslag is essentieel om de rechtmatigheid en legitimiteit van een aanstelling te waarborgen binnen de juridische context. (BusinessObject) Benoemingsgrondslag Het onderzoek wat moet plaatsvinden om te bepalen of een zijinstromer bekwaam is om het zijinstroom traject te starten. (BusinessObject) Bekwaamheidsonde- rzoek Een beoordeling die aangeeft in hoeverre een persoon voldoet aan de vereisten en kwalificaties voor een specifieke functie of rol. (BusinessObject) Geschiktheidsoorde- el Afdeling die belast is met uitvoeren van het personeelsbeleid, zoals werving en selectie, (bij) scholing, enzovoort (BusinessRole) Afdeling HR / Personeelszaken Een verklaring omtrend gedrag. Hierin is opgenomen of een persoon (BusinessObject) VOG Driver Art. 193j WPO - Onderwijspersoneel Driver Art. 9.3k WVO 2020 - Onderwijspersoneel Driver Art. 34a WPO - Afschriften bewijsstukken Driver Art. 7.37a WVO 2020 - Afschriften bewijsstukken Driver Art. 3.1 CAO po - Arbeidsovereenkomst Driver Art. 9 CAO vo - Arbeidsovereenkomst Driver Art. 7.30 WVO 2020 - Scholings- en begeleidingsovereenkomst zij-instroom Driver Art. 7.17 WVO 2020 - Tijdelijke benoembaarheid van de leraar in opleiding Driver Art. 5.2 CAO po - Benoeming in een functie Driver Art. 32 WPO - Vereisten benoeming of tewerkstelling personeel Driver Art. 5 CAO vo - Functies en functiewaardering Driver Art. 34 WPO - Benoeming in algemene dienst Driver Art. 3 BZI - Aanvraag geschiktheidsonderzoek en vaststelling geschiktheidsoordeel Driver Art. 7.27 WVO 2020 - Geschiktheidsonderzoek Driver Art. 7.28 WVO 2020 - Geschiktheidsverklaring Driver Art. 172 WPO - Geschiktheidsonderzoek Driver Art. 174 WPO - Uitvoeren geschiktheidsonderzoek Driver Art. 152 WEC - Geschiktheidsonderzoek Driver Art. 3.2 CAO po - Bezit onderwijsbevoegdheid Driver Art. 7.11 WVO 2020 - Bevoegdheid Driver Art. 9 BZI - Inrichting van bekwaamheidsonderzoek Driver Art. 155 WEC - Bekwaamheidsonderzoek Driver Art. 175 WPO - Bekwaamheidsonderzoek Driver Art. 7.31 WVO 2020 - Bekwaamheidsonderzoek Driver Art. 32a WPO - Bekwaamheidseisen Driver Art. 32b WPO - Bekwaamheidsdossier Driver Art. 7.10 WVO 2020 - Bekwaamheidseisen voor leraren Driver Art. 176 WPO - Uitvoeren scholing, begeleiding en bekwaamheidsonderzoek Driver Art. 7.9 WVO 2020 - Algemene vereisten voor leraren Driver Art. 5 BZI - Criteria assessment Een arbeidsovereenkomst is een juridisch bindend document tussen een werkgever en een werknemer waarin de voorwaarden van de werkrelatie worden vastgelegd. Het omvat details zoals functiebeschrijving, salaris, arbeidsuren, vakantie, opzegtermijn en andere bepalingen die de rechten en plichten van beide partijen regelen tijdens de duur van het dienstverband. (BusinessObject) Arbeidsovereenkomst Het dossier waar alle informatie rondom het dienstverband van een personeelslid wordt opgeslagen. (BusinessObject) Personeelsdossier De overeenkomst die de afspraken bevat tussen een werkgever en werknemer ten behoeve van de begeleiding en/of scholing van de medewerker (BusinessObject) Scholings- & begeleidingsovereenko- mst BusinessEvent Medewerker gecontracteerd Een ervaringscertificaat is een officieel document dat de werkervaring van een individu bevestigt. Het geeft details over de functies die de persoon heeft vervuld, de periode van tewerkstelling en de prestaties. Dit certificaat wordt vaak verstrekt door vorige werkgevers en kan dienen als referentie bij sollicitaties. (BusinessObject) Ervaringscertificaat (EVC) TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W SpecializationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship ServingRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:55:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:55:16 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Instroom personeel - Registreren medewerker
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-5d10af2f-b0c4-4d53b-e456-58594ec0fd2
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Instroom personeel - Registreren medewerker
Documentatie  : Na contractondertekening worden alle vereiste gegevens en documenten formeel vastgelegd. Dit omvat persoonlijke informatie, identificatiedocumenten, benodigde certificaten en andere relevante papieren. Het doel van deze fase is om een nauwkeurige en complete administratieve registratie te waarborgen, essentieel voor wettelijke naleving en interne beleidsmaatregelen. Een grondige registratie legt niet alleen de basis voor effectieve personeelsbeheerprocessen, maar faciliteert ook een vlotte integratie van de nieuwe medewerker in de onderwijsinstelling, waardoor een solide basis wordt gelegd voor een succesvolle professionele relatie.
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Bedrijfsvoering
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 5d10af2f-b0c4-4d53b-e456-58594ec0fd2
Original ID  : id-5d10af2fb0c44d53be45658594ec0fd2
Semanticsearch  : instroom personeel - registreren medewerker
Elementen  : 
Relaties  :