Algemeen

ArchiMate-element Algemeen
Elementtype  : Grouping
Element-id  : FORA/id-c1d191e9-108c-4da7-90fa-ec39a6cdcc59
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Algemeen
Documentatie  : Bedrijfsdomein met algemene onderdelen zoals portaal, samenwerken, klachtenfuncties.
SWC status  : In gebruik
SWC type  : Groep
Object ID  : c1d191e9-108c-4da7-90fa-ec39a6cdcc59
Object ID_nl  : c1d191e9-108c-4da7-90fa-ec39a6cdcc59
Original ID  : c1d191e9-108c-4da7-90fa-ec39a6cdcc59
Semanticsearch  : algemeen
ArchiMate-views  : 
Relaties  : 
Contextdiagram
Bedrijfsdomein met algemene onderdelen zoals portaal, samenwerken, klachtenfuncties. (Grouping) Algemeen Participatie en buitenschoolse activiteiten en extracurriculaire activiteiten, waaronder: * Algemene schoolmededelingen aan ouders * Informatieavonden * Activiteitencommissie * Voorleesouders, luizenouders * Schoolopvoering (BusinessFunction) Ouderbetrokk- enheid ouder - school Functionaliteit voor het aanmaken en onderhouden van gegevens omtrent nieuwsitems. (ApplicationFunction) Beheer gegevens nieuwsitems Functionaliteit voor het aanmaken, opslaan, verwijderen en organiseren van documenten. (ApplicationFunction) Beheer documenten Systeem ten behoeve van samenwerken, informatie delen, ideeën uitwisselen en contact onderhouden. (ApplicationComponent) Sociaal netwerk- systeem Het maken / bewerken van teksten in documenten. (ApplicationFunction) Tekstverwerki- ngsfunctie Het bevoegd gezag treft een regeling voor de behandeling van klachten. (art. 15 WPO) (BusinessObject) Klachtenregeli- ng Systeem voor het maken / bewerken van presentaties. (ApplicationComponent) Presentatiesy- steem Uitwisseling van berichten en/of documenten met collega's binnen en buiten de eigen onderwijsorganisatie, leveranciers en andere interne en externe partijen. (BusinessFunction) Samenwerken en communicere- n medewerkers- en extern Het maken / bewerken van presentaties. (ApplicationFunction) Presentatiefun- ctie Pesten is het psychisch of fysiek mishandelen van een of meer leerlingen door een of meer klasgenoten. Van pesten is er sprake als ‘iemand herhaaldelijk en langdurig wordt blootgesteld aan negatieve handelingen door één of meer personen’ (Dan Olweus). De negatieve handelingen zijn structureel tegen dezelfde persoon gericht en er is sprake van machtsongelijkheid. (BusinessObject) Pesten Functionaliteit voor het uitwisselen van korte berichten (Instant messages, chats) tussen deelnemers. (ApplicationFunction) Messagingfun- ctie Systeem voor het maken / bewerken van spreadsheets . (ApplicationComponent) Spreadsheet- systeem Functionaliteit die als "toegangspoort" uit diverse bronnen geselecteerde informatie biedt en/of toegang geeft tot verschillende informatiebronnen en/of services als vertrekpunt en overzichtstabel voor verdere navigatie. (ApplicationFunction) Portaalfunctie Het opslaan van bestanden / documenten in een externe database. (ApplicationFunction) Cloud- opslagfunctie Functionaliteit voor het publiceren van informatie, zoals nieuwsberichten en meldingen. (ApplicationFunction) Informatiepubl- icatiefunctie Systeem voor het online maken en delen van whiteboards. (ApplicationComponent) Whiteboarding- systeem Het delen van / geven van toegang tot bestanden / documenten met andere personen. (ApplicationFunction) Documentdeli- ngsfunctie Het verzorgen van (professionele) opvang voor en na schooltijden en tussen de middag. (BusinessFunction) Buiten- en tussenschools- e opvang Algemene functionaliteit ter ondersteuning van het leerproces. (ApplicationFunction) Algemene ondersteuning- sfunctie leerproces Een anti-pestprotocol is een document waarin staat hoe de school pestgedrag signaleert en aanpakt. (BusinessObject) Anti- pestprotocol Schoolklimaat is de omgeving waarin leerlingen en medewerkers de omgeving op een bepaalde manier ervaren. (BusinessObject) Schoolklimaat Het schoolveiligheidsplan is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een eigen aanpak voor sociale veiligheid in de leer- of werkomgeving. Het is een document waarin wordt beschreven op welke wijze een school zorgdraagt voor de algehele veiligheid, zowel voor de leerlingen als ook voor de medewerkers en zowel met betrekking tot de sociale veiligheid als tot de de fysieke veiligheid. (BusinessObject) (Integraal) Schoolveilighe- idsplan Peiodiek rapport met overzicht van alle gebeurtenissen op het gebied van fysieke en digitale veiligheid. (BusinessObject) Incident- en veiligheidsrap- portage Contactgegevens van de ouders/verzorgers van leerlingen (naam, voornaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en eventueel e-mailadres) Nu ook nog opleidingsniveau van ouders, zal snel aangepast worden want niet meer relevant voor de telling van leerlingen (BusinessObject) Gegevens ouder / verzorger / voogd Systeem voor het maken / bewerken van tekeningen / afbeeldingen. (ApplicationComponent) Tekensysteem Systeem voor het beheren van afspraken en gebeurtenissen in agenda's. (ApplicationComponent) Agendasystee- m Systeem voor het maken / bewerken van teksten in documenten. (ApplicationComponent) Tekstverwerki- ngssysteem Het maken / bewerken van tekeningen / afbeeldingen. (ApplicationFunction) Tekenfunctie Functionaliteit voor het beheren en publiceren van content op websites. (ApplicationFunction) Webcontent beheerfunctie Functionaliteit voor het vinden van de juiste informatie. (ApplicationFunction) Zoekfunctie Het versturen en ontvangen van e-mailberichten naar / van deelnemers. (ApplicationFunction) E- mailingfunctie Functionaliteit voor het beheren (vastleggen, wijzigen en verwijderen), presenteren en beschikbaar stellen van gespreksgegevens, zoals van leerlinggesprekken en tienminutengesprekken. (ApplicationFunction) Beheer gespreksgege- vens Het ervoor zorgen dat applicaties goed toegankelijk zijn op verschillende type devices. Hierbij moet rekening gehouden worden met mensen met een auditieve of visuele beperking. (BusinessFunction) Realisatie en onderhoud vandigitale toegankelijkhe- id Functionaliteit voor het het aanmaken, onderhouden en genereren van elektronische formulieren. (ApplicationFunction) Formuliergene- ratiefunctie Functionaliteit voor het archiveren van informatie, bijvoorbeeld documenten. (ApplicationFunction) Archiveringsfu- nctie Systeem ('gereedschap') dat generieke / breed toepasbare functionaliteit biedt. (ApplicationComponent) Generieke / basis- applicatie Gegevensopslag verzorgd door een online (cloud) dienstverlener (ApplicationComponent) Cloudopslags- ysteem Functionaliteit voor het online maken en delen van whiteboards. (ApplicationFunction) Whiteboard- functie Het beheren van afspraken en gebeurtenissen in agenda's. (ApplicationFunction) Beheer agenda's Veiligheidsbeleid is beleid rondom sociale, fysieke en digitale veiligheid waarin concrete doelen en verantwoordelijkheden beschreven staan om de veiligheid in de leer- en werkomgeving te verbeteren. (BusinessObject) Veiligheidsbel- eid Functionaliteit ten behoeve van samenwerken, informatie delen, ideeën uitwisselen en contact onderhouden. (ApplicationFunction) Sociaal netwerk-functie Een gebeurtenis die de gang van zaken in de context van de school kan verstoren. (BusinessObject) Incident Functionaliteit voor het digitaal waarmerken en/of ondertekenen van documenten. (ApplicationFunction) Documentwaa- rmerkings- en ondertekenfun- ctie Systeem voor het bekijken en doorzoeken van webpagina's op het World Wide Web. (ApplicationComponent) Webbrowser Veiligheid is een situatie waarin een bepaald gevaar niets kan aanrichten Onder veiligheid wordt verstaan de sociale, psychische en fysieke veiligheid van leerlingen. (BusinessObject) Veiligheid Fysieke veiligheid gaat over het verkleinen van de kans dat iemand slachtoffer wordt van een ongeval of incident (BusinessObject) Fysieke veiligheid Gegevens betreffende de godsdienst of levensovertuiging van de leerling, voor zover die noodzakelijk zijn voor het te volgen onderwijs (bijvoorbeeld: leerling vrij op bepaalde dag). Wordt waarschijnlijk niet gebruikt in het primaire proces, hooguit voor planning en verantwoording (statistiek) (BusinessObject) Godsdienst Het maken / bewerken van spreadsheets. (ApplicationFunction) Spreadsheet- functie Sociale veiligheid is de bescherming of het zich beschermd voelen tegen grensoverschrijdend sociaal gedrag en contact. (BusinessObject) Sociale veiligheid Systeem voor het versturen en ontvangen van e-mailberichten naar / van deelnemers. (ApplicationComponent) E-mailsysteem AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 31-05-2023 21:35:24 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2023 ArchiXL. ArchiMedes 31-05-2023 21:35:24 CEST