Procesmodel Organiseren Eindexamen - Details

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Organiseren Eindexamen - Details
Procesmodel Organiseren Eindexamen - Details
Een bij wet- en regelgeving vastgelegd curriculumdocument dat voor een vak beschrijft wat er aan het einde van het voortgezet onderwijs bereikt moet zijn in termen van beheersing en/of ervaring om het vak met succes af te ronden. (BusinessObject) Examenprogramma Het proces van beoordeling en evaluatie van de kennis, vaardigheden, competenties en prestaties van een onderwijsdeelnemer. (BusinessObject) Examinering Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters. (BusinessFunction) Formatieplanning en personeelroostering Het toewijzen van duidelijk omschreven rollen en verantwoordelijkheden aan de betrokkenen bij de evaluatie van het onderwijs of opleiding, zodat alle belanghebbenden weten welke taken en verantwoordelijkheden ze hebben in het evaluatieproces. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Eindexamen Het benoemen van leden van de examencommissie. (BusinessProcess) Benoemen examencommissie Het benoemen van examensecretaris(sen). (BusinessProcess) Benoemen examensecretaris(sen) Het benoemen van leden van de commissie van beroep. (BusinessProcess) Benoemen commissie van beroep Het inrichten van de interne organisatie met de juiste rollen, taken en commissies zodat het centraal examen afgenomen en beoordeeld kan worden (BusinessProcess) Inrichten organisatie Centraal examen Het benoemen van afnameleiders bij afname van onderdelen van het centraal examen. (BusinessProcess) Benoemen afnameleiders Het benoemen van correctoren voor het beoordelen van gemaakte toetsen die onderdeel zijn van het centraal examen. (BusinessProcess) Benoemen examinatoren Het inrichten van de organisatie met betrekking tot het schoolexamen voor wat betreft rollen en verantwoordelijkheden. (BusinessProcess) Inrichten organisatie Schoolexamen Afsluitende onderdeel van het eindexamen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dat in opdracht van de overheid centraal wordt ontwikkeld en vastgesteld. (BusinessObject) Centraal examen Geheel van toetsen dat leidt tot een eindbeoordeling met kwalificatie voor een vervolgstap naar het vervolgonderwijs of de arbeidsmarkt. (BusinessObject) Eindexamen Document regels met betrekking tot de organisatie van het eindexamen en de gang van zaken tijdens het eindexamen. (BusinessObject) Examenreglement BusinessRole Bevoegd gezag Medenzeggenschapsraad (wet medezeggenschap op scholen) (BusinessRole) Medezeggenschapsraad BusinessCollaboration Examencommissie De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school. Handreiking positie examensecretaris (incl. taken): https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf (BusinessRole) Examensecretaris Het samenstellen van les-, toets- en examenprogramma's, curricula en/of leerlijnen en het variëren en arrangeren in het beschikbare aanbod. Opleidinginformatie wordt gepubliceerd in de studiewijzer. (BusinessFunction) Opleidingontwikkeling Het opstellen van het geheel an regels en bepalingen ten behoeve van het afnemen van het centraal examen (BusinessProcess) Opstellen reglement en programma examinering Eindexamen De activiteiten voor het opstellen van het examenreglement met regels, procedures en richtlijnen met betrekking tot de organisatie, afname en beoordeling van examens in de betreffende onderwijsinstelling. (BusinessProcess) Opstellen examenreglement De activiteiten voor het opstellen van het Programma van Toetsing en Afsluiting met gedetailleerde informatie over de toetsing en beoordeling van die vakken gedurende het schoolexamen in een specifiek schooljaar. (BusinessProcess) Opstellen Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) De activiteiten voor het opstellen van richtlijnen en aanwijzingen om te komen tot een beoordeling van het schoolexamen. (BusinessProcess) Opstellen beoordelingsrichtlijnen schoolexamen Afsluitend onderdeel van het eindexamen in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs, dat wordt ingericht door de scholen en beschreven staat in het Programma van toetsing en afsluiting. (BusinessObject) Schoolexamen Planning op hoofdlijnen (bijvoorbeeld jaar- of trimesterplanning) van onderwijstijd plus inzet en aanvullende activiteiten (zoals ouderavonden, rapportgesprekken, et cetera). (BusinessObject) Onderwijsplanning Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het treffen van de nodige voorbereidingen in de onderwijsplanning (jaarplanning) en het verzamelen van benodigde middelen met betrekking tot eindexamen voordat de activiteiten en middelen, die moeten zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt, kunnen worden gestructureerd, gecoördineerd en geregeld. (BusinessProcess) Plannen Eindexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om examinering (een gestructureerde evaluatie van het onderwijs en/of opleiding) te plannen. (BusinessProcess) Plannen afname Schoolexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om examinering (een gestructureerde evaluatie van het onderwijs en/of opleiding) te plannen. (BusinessProcess) Plannen afname Centraal examen Activiteit die invulling geeft aan de onderwijstijd van een onderwijsprogramma. (BusinessObject) Onderwijsactiviteit Detailplanning (rooster) van het onderwijsaanbod. (BusinessObject) Rooster Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften inplannen van klassen en (semiautomatisch) samenstellen van klassikale, groepsgewijze en/of individuele roosters. Roostering kan ad-hoc worden aangepast aan omstandigheden. (BusinessFunction) Planning en roostering Het structureren, coördineren en regelen van activiteiten, taken, mensen en middelen in de jaarplanning om te zorgen dat het eindexamen als geheel succesvol verloopt. (BusinessProcess) Roosteren Eindexamen De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een examinering (doorstroomtoets, eindexamen), zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt worden gepland en georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. (BusinessProcess) Opstellen rooster Centraal examen De activiteiten die worden uitgevoerd om een georganiseerd schema of rooster te maken voor de verschillende onderdelen van een examinering (doorstroomtoets, eindexamen), zodat alle activiteiten in dat kader efficiënt worden gepland en georganiseerd, en dat docenten, leerlingen en andere belanghebbenden weten wanneer en waar ze worden verwacht. (BusinessProcess) Opstellen rooster Schoolexamen Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een begeleider is een medewerker die onderwijsdeelnemers begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn. (BusinessObject) Leerlingbegeleider Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent BusinessEvent Jaarkalender start voorbereiding Eindexamen BusinessEvent Reglement en programma Eindexamen opgesteld BusinessEvent Eindexamen gepland BusinessEvent Roosteren Eindexamen afgerond BusinessRole Roostermaker Curriculumdocument waarin het bevoegd gezag van een school de inrichting van het schoolexamen beschrijft. (BusinessObject) Programma van toetsing en afsluiting Driver Wet voortgezet onderwijs 2020 Driver Art 2.51 WVO 2020 - Eindexamen Driver Art 2.54 WVO 2020 - Examenprogramma's Driver Art 2.60 WVO 2020 - Examenreglement: inhoud en vaststelling Driver Art 2.60a WVO 2020 - Programma van toetsing en afsluiting: de inhoud Driver Art 2.55 WVO 2020 - Schoolexamen Driver Art 2.60b WVO 2020 - Programma van toetsing en afsluiting: vaststelling BusinessObject Beoordelingsrichtlijnen schoolexamen BusinessObject Toetsbeleid Het faciliteren van communicatie met leerlingen in het kader van het onderwijs dat zij op school volgen en de zorg en begeleiding die zij op school ontvangen. (BusinessFunction) Facilitering leerlingcommunicatie Communicatie over onderwijs en resultaten richting een klas (BusinessFunction) Leerlingcommunicatie klasbreed Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan leerlingen. (BusinessProcess) Communiceren regels en planning leerlingen Eindexamen Het opzetten van effectieve communicatiekanalen, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld met leerlingen. Dit omvat activiteiten zoals: - identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieboekjes, websites, informatieavonden, communicatie-apps e.d. - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen - opstellen van een communicatieplan (BusinessProcess) Inrichten communicatiekanalen leerlingen Eindexamen Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan leerlingen. (BusinessProcess) Informeren leerlingen regels en planning Eindexamen Het faciliteren van communicatie met ouders/verzorgers in het kader van onderwijs, preventie en zorg. (BusinessFunction) Facilitering oudercommunicatie Communicatie over klasoverstijgende schoolgerelateerde zaken. (BusinessFunction) Oudercommunicatie schoolbreed Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan de belanghebbenden. (BusinessProcess) Communiceren regels en planning ouders /verzorgers Eindexamen Het opzetten van effectieve communicatiekanalen, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld met ouders / verzorgers. Dit omvat activiteiten zoals: - identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieboekjes, websites, informatieavonden, communicatie-apps e.d. - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen - opstellen van een communicatieplan (BusinessProcess) Inrichten communicatiekanalen ouders / verzorgers Eindexamen Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan ouders/ verzorgers van leerlingen. (BusinessProcess) Informeren ouders / verzorgers regels en planning Eindexamen Uitwisseling van berichten en/of documenten met collega's binnen en buiten de eigen onderwijsorganisatie, leveranciers en andere interne en externe partijen. (BusinessFunction) Samenwerken en communiceren medewerkers en extern Communicatie over klasoverstijgende schoolgerelateerde zaken. (BusinessFunction) Medewerkercommunicatie schoolbreed Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan de belanghebbenden. (BusinessProcess) Communiceren regels en planning medewerkers Eindexamen Het opzetten van effectieve communicatiekanalen, zodat informatie op een duidelijke en tijdige manier wordt uitgewisseld met medewerkers. Dit omvat activiteiten zoals: - identificeren van alle belanghebbenden - bepalen van de informatiebehoeften - selecteren van de meest geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieboekjes, websites, informatieavonden, communicatie-apps e.d. - opzetten en organiseren van de gekozen communicatiekanalen - opstellen van een communicatieplan (BusinessProcess) Inrichten communicatiekanalen medewerkers Eindexamen Het verstrekken van informatie met betrekking tot regels en planning van het Eindexamen aan medewerkers. (BusinessProcess) Informeren medewerkers regels en planning Eindexamen BusinessEvent Leerlingen geïnformeerd (Eindexamen) BusinessEvent Ouders / verzorgers geïnformeerd (Eindexamen) BusinessEvent Medewerkers geïnformeerd (Eindexamen) InfluenceRelationship AssociationRelationship gaat volgens AssociationRelationship omvat TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship regelt InfluenceRelationship AssignmentRelationship A AssignmentRelationship C AssignmentRelationship C AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship - W InfluenceRelationship AccessRelationship - W InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W SpecializationRelationship InfluenceRelationship AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A TriggeringRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship - W AssociationRelationship omvat TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship - W AccessRelationship R SpecializationRelationship SpecializationRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship R InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship beschrijft AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W TriggeringRelationship AccessRelationship - W AccessRelationship - W AccessRelationship - W Deze svg is op 12-01-2024 20:02:53 CET gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 12-01-2024 20:02:53 CET
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Organiseren Eindexamen - Details
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-17a08a49-8308-434b8-dbd9-41c778ce5d8
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Organiseren Eindexamen - Details
Documentatie  : Dit detailprocesmodel toont voor het voorbereiden / organiseren van het Eindexamen de betreffende processen met daarbij:

- de informatie die door de processen wordt gebruikt en geproduceerd - de relevante wet- en regelgeving met betrekking tot processen en informatie - de partijen die bij de processen betrokken zijn voor de uitvoering dan wel verantwoordelijk zijn

De voorbereiding van het Eindexamen start op enig moment met het opstellen van het examenreglement en het programma van toetsing en afsluiting (PTA) zodat die op tijd (vóór 1 oktober) bij de Onderwijsinspectie kunnen worden geüpload.

Hierna kunnen de activiteiten voor het Eindexamen, bestaande uit het Schoolexamen en het Centraal examen, worden verwerkt in de jaarplanning en in de roosters. Ook kan hierna de benodigde organisatie voor het Eindexamen, zoals commissies, examensecretaris(sen), afnameleiders en examinatoren, worden ingericht, en kunnen alle betrokkenen, zoals leerlingen, ouders en medewerkers, worden geïnformeerd via geschikte communicatiekanalen, zoals nieuwsbrieven, informatieavonden en websites.
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 17a08a49-8308-434b8-dbd9-41c778ce5d8
Object ID_nl  : 17a08a49-8308-434b8-dbd9-41c778ce5d8
Original ID  : id-17a08a498308434b8dbd941c778ce5d8
Semanticsearch  : procesmodel organiseren eindexamen - details
Elementen  : 
Relaties  :