Id-691df5099630446f944d5e01881772a4

ArchiMate-modellen > FORA > AccessRelationships > Id-691df5099630446f944d5e01881772a4
ArchiMate-relatie Id-691df5099630446f944d5e01881772a4
ArchiMate_AccessRelationship.png
Relatietype  : AccessRelationship
Relatie-id  : FORA/id-691df509-9630-446f9-44d5-e01881772a4
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Inrichten organisatie Centraal examen (BusinessProcess)
Naar  : Medewerker (BusinessObject)
Relatietoevoeging  : Read
Object ID  : 691df509-9630-446f9-44d5-e01881772a4
Original ID  : id-691df5099630446f944d5e01881772a4
Semanticsearch  : id-691df5099630446f944d5e01881772a4
ArchiMate-views  :