Art. 2.60a WVO 2020 - Programma van toetsing en afsluiting: de inhoud

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 2.60a WVO 2020 - Programma van toetsing en afsluiting: de inhoud
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Art. 2.60a WVO 2020 - Programma van toetsing en afsluiting: de inhoud
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-f3ca4623-284e-49b8a-448e-2ce421de2b1
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-f3ca4623-284e-49b8a-448e-2ce421de2b1
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 2.60a WVO 2020 - Programma van toetsing en afsluiting: de inhoud
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=2&paragraaf=5&artikel=2.60a&z=2022-08-01&g=2022-08-01
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=2&paragraaf=5&artikel=2.60a&z=2022-08-01&g=2022-08-01
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : f3ca4623-284e-49b8a-448e-2ce421de2b1
Original ID  : id-f3ca4623284e49b8a448e2ce421de2b1
Semanticsearch  : art. 2.60a wvo 2020 - programma van toetsing en afsluiting: de inhoud