Roosteren Eindexamen afgerond

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessEvents > Roosteren Eindexamen afgerond
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Roosteren Eindexamen afgerond
ArchiMate_Event.png
Elementtype  : BusinessEvent
Element-id  : FORA/id-646ac3fe-8bd8-498d9-5e8d-5968803fb50
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-646ac3fe-8bd8-498d9-5e8d-5968803fb50
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Roosteren Eindexamen afgerond
FORA-type  : Bedrijfsgebeurtenis
Object ID  : 646ac3fe-8bd8-498d9-5e8d-5968803fb50
Original ID  : id-646ac3fe8bd8498d95e8d5968803fb50
Semanticsearch  : roosteren eindexamen afgerond