Strategisch beleidsplan

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Strategisch beleidsplan
Beschrijving
Een strategisch beleidsplan (SBP) is vergelijkbaar met een schoolplan, maar dan voor de gehele organisatie. Een SBP beschrijft de missie, visie en waarden van de organisatie als uitgangspunt, en verwoord wat de plannen voor de komende jaren voor de organisatie zijn. Dit SBP vormt het kader voor de schoolplannen van de scholen voor de planperiode.


Contextdiagram
FORA
Een strategisch beleidsplan (SBP) is vergelijkbaar met een schoolplan, maar dan voor de gehele organisatie. Een SBP beschrijft de missie, visie en waarden van de organisatie als uitgangspunt, en verwoord wat de plannen voor de komende jaren voor de organisatie zijn. Dit SBP vormt het kader voor de schoolplannen van de scholen voor de planperiode. (BusinessObject) Strategisch beleidsplan Architectuur en inrichtingskeuzes, eigenschappen en keuzes die bepalend zijn hoe de onderwijsinstelling is georganiseerd en functioneert (BusinessObject) Ict-beleidsplan Beleid omtrent het aannemen, inzetten en uitstromen van personeel. (BusinessObject) Personeelsbel- eid Beleid rondom het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. (BusinessObject) Stelsel van kwaliteitszorg Het maken en samenstellen van het schoolplan. Het schoolplan is een planmatig sturingsinstrument en bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessProcess) Vervaardigen schoolplan Stelsel van kwaliteitszorg (BusinessObject) Onderwijskund- ig beleid Veiligheidsbeleid is beleid rondom sociale, fysieke en digitale veiligheid waarin concrete doelen en verantwoordelijkheden beschreven staan om de veiligheid in de leer- en werkomgeving te verbeteren. (BusinessObject) Veiligheidsbel- eid Het (intern) toezicht houden op het beleid en de behaalde resultaten van het uitvoerend bestuur. De taken van intern toezichthouders bestaan onder meer uit: - het toezien op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur; - de naleving van de wettelijke verplichtingen en toepassing van de code voor goed bestuur; - het toezien op rechtmatige en doelmatige besteding van middelen; - het goedkeuren van de begroting, bestuursverslag en meerjarenplan. (BusinessProcess) Houden toezicht op beleid Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Het maken en samenstellen van het strategisch beleidsplan. Het strategisch beleidsplan is een document dat de strategische koers van de organisatie voor de (middel)langetermijn bevat. (BusinessProcess) Vervaardigen strategisch beleidsplan Bestuursvisie op bedrijfsvoering en samenwerking. (BusinessObject) Visiedocument Het schoolplan is een instrument om sturing te geven aan het onderwijs en planmatig te werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten. Het brengt de visie, de onderwijsaanpak en de ambities van de school samen. Het is een handvat voor kwaliteitsbeleid. Het schoolplan is een planmatig sturingsinstrument en bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessObject) Schoolplan Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship gebaseerd op AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship stelt op Deze svg is op 14-05-2024 19:35:39 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:35:39 CEST


Details ArchiMate-element Strategisch beleidsplan
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-1c2c34c4-5b73-4be1-986d-d2c2e08cba23
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-1c2c34c4-5b73-4be1-986d-d2c2e08cba23
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Strategisch beleidsplan
Onderwijsbegrippen_nl  : Nee
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Bevoegd gezag
Alias  : SBP
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 1c2c34c4-5b73-4be1-986d-d2c2e08cba23
Original ID  : id-1c2c34c4-5b73-4be1-986d-d2c2e08cba23
Semanticsearch  : strategisch beleidsplan