Informatiemodel Schoolleiding - Beleid en planning & Verantwoording

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiemodel Schoolleiding - Beleid en planning & Verantwoording
Informatiemodel Schoolleiding - Beleid en planning & Verantwoording
Een strategisch beleidsplan (SBP) is vergelijkbaar met een schoolplan, maar dan voor de gehele organisatie. Een SBP beschrijft de missie, visie en waarden van de organisatie als uitgangspunt, en verwoord wat de plannen voor de komende jaren voor de organisatie zijn. Dit SBP vormt het kader voor de schoolplannen van de scholen voor de planperiode. (BusinessObject) Strategisch beleidsplan Periodieke rapportage over de kwalitatieve eigenschappen van het onderwijs van een instelling. (BusinessObject) Kwaliteitsrapportag- e (school) Plan betreffende het te voeren beleid met looptijd van een jaar. (BusinessObject) Jaarplanning Het schoolplan is een instrument om sturing te geven aan het onderwijs en planmatig te werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten. Het brengt de visie, de onderwijsaanpak en de ambities van de school samen. Het is een handvat voor kwaliteitsbeleid. Het schoolplan is een planmatig sturingsinstrument en bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessObject) Schoolplan Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaanbieder Peiodiek rapport met overzicht van alle gebeurtenissen op het gebied van fysieke en digitale veiligheid. (BusinessObject) Incident- en veiligheidsrapportage De schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers. (BusinessObject) Schoolgids Medezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak met instemming en advies op het beleid van de school. De MR stemt in met / adviseert op plannen van een school. De algemene bevoegdheden van de MR en de geledingen bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms); - het recht op informatie (artikel 8 Wms). (BusinessObject) Medezeggenschapsraad Leerlingenraad is de raad die bestaat uit door de leerlingen (uit leerlingen) gekozen vertegenwoordigers zonder wettelijke status. De leerlingenraad praat namens de mening van de leerlingen op een school. Een school hoeft geen leerlingenraad te hebben. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/voortgezet-onderwijs/vraag-en-antwoord/wat-doet-de-leerlingenraad-in-het-onderwijs (BusinessObject) Leerlingenraad Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbestuur Onderwijsaanbiedersgroep is een gemeenschap van twee of meer scholen voor voortgezet onderwijs (BusinessObject) Onderwijsaanbiedersgroep Een gebeurtenis die de gang van zaken in de context van de school kan verstoren. (BusinessObject) Incident Het schoolveiligheidsplan is een hulpmiddel bij het ontwikkelen van een eigen aanpak voor sociale veiligheid in de leer- of werkomgeving. Het is een document waarin wordt beschreven op welke wijze een school zorgdraagt voor de algehele veiligheid, zowel voor de leerlingen als ook voor de medewerkers en zowel met betrekking tot de sociale veiligheid als tot de de fysieke veiligheid. (BusinessObject) (Integraal) Schoolveiligheidsplan Veiligheidsbeleid is beleid rondom sociale, fysieke en digitale veiligheid waarin concrete doelen en verantwoordelijkheden beschreven staan om de veiligheid in de leer- en werkomgeving te verbeteren. (BusinessObject) Veiligheidsbeleid Architectuur en inrichtingskeuzes, eigenschappen en keuzes die bepalend zijn hoe de onderwijsinstelling is georganiseerd en functioneert (BusinessObject) Ict-beleidsplan Beleid omtrent het aannemen, inzetten en uitstromen van personeel. (BusinessObject) Personeelsbeleid Beleid rondom het waarborgen van de kwaliteit van het onderwijs. (BusinessObject) Stelsel van kwaliteitszorg Stelsel van kwaliteitszorg (BusinessObject) Onderwijskundig beleid Jaarverslag is een verantwoordingsdocument dat in ieder geval bestaat uit het bestuursverslag en de jaarrekening die jaarlijks wettelijk verplicht wordt opgesteld door het schoolbestuur. (BusinessObject) Jaarverslag Driver Art. 171 WPO - Jaarverslag Driver Art. 103 WVO - Jaarverslag Driver Art. 4c WPO - Zorgplicht veiligheid op school Driver Art. 13 WPO - Schoolgids Driver Art. 12 WPO - Schoolplan Driver Art. 10 WPO - Kwaliteit onderwijs De ouderraad is een zelfstandige vereniging die in overleg met de school buitenschoolse activiteiten organiseert, en ook de ouderbijdrage kan innen. De ouderraad kan de vorm aannemen van een vereniging waar alle ouders lid van zijn, of van een stichting. Een ouderraad is geen verplichting op school en is daarom ook niet vastgelegd in een wet. (BusinessObject) Ouderraad /- vereniging Driver Art. 24 WVO - Schoolplan Onderwijskwaliteit is de kwaliteit van het onderwijs dat op een school gegeven wordt. (BusinessObject) Onderwijskwaliteit Driver Art. 19 WEC - Kwaliteit onderwijs Driver Art. 23a WVO - Kwaliteit onderwijs Driver Art. 22 WEC - Schoolgids Driver Art. 24a WVO - Schoolgids Driver Art. 21 WEC - Schoolplan Driver Art. 157 WEC - Jaarverslag Driver Art. 3b WVO - Zorgplicht veiligheid op school Driver Art. 5a WEC - Zorgplicht veiligheid op school Driver Art. 13a WPO - Vaststelling en beschikbaarstelling schoolplan en schoolgids Driver Art. 24a1 WVO - Vaststelling en beschikbaarstelling schoolplan en schoolgids Driver Art. 22a WEC - Vaststelling en beschikbaarstelling schoolplan en schoolgids Het vertalen van de strategie en wet- en regelgeving in meer concrete onderwijsdoelstellingen en jaarplannen. (BusinessFunction) Beleid en planning (schoolniveau) Het maken en samenstellen van het schoolplan. Het schoolplan is een planmatig sturingsinstrument en bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Vervaardiging schoolplan Het formuleren van concrete doelstellingen voor een komend (school)jaar, afgeleid uit een schoolplan en in samenhang met beleids-, veiligheids- en kwaliteitsplannen. (BusinessFunction) Vervaardiging jaarplan Het maken en samenstellen van de schoolgids. De schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers. (BusinessFunction) Vervaardiging schoolgids Het op schoolniveau zorgdragen voor de kwaliteit van het onderwijs. Kwaliteitszorg omvat alle activiteiten en maatregelen waarmee het bestuur en de school de onderwijskwaliteit bewaken en verbeteren. Kwaliteitszorg is de wijze waarop de kwaliteit van het onderwijs wordt bepaald, bewaakt, geborgd, verbeterd en verantwoord. (BusinessFunction) Kwaliteitszorg school Het rapporteren naar belanghebbenden binnen en buiten de school over de mate waarin de school voldoet aan verplichtingen en afspraken. (BusinessFunction) Verantwoording (schoolniveau) Het jaarlijks opstellen van een verantwoordingsdocument op schoolniveau, waarmee de schoolleiding verantwoording aflegt. (BusinessFunction) Vervaardiging jaarverslag school Het actief betrekken van het team, MR, ouders en leerlingen bij de organisatie en het beleid in en om de school. (BusinessFunction) Horizontale verantwoording school Het op schoolniveau bijhouden van en rapporteren over thema's op het gebied van (onderwijs) kwaliteit, conform het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessFunction) Monitoring kwaliteitszorg school AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt in AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt in AssociationRelationship behoort tot AssociationRelationship ingesteld door AssociationRelationship rapporteert InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship stemt in met AssociationRelationship stelt vast AssociationRelationship stelt vast AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship stelt op AssociationRelationship ingesteld door AssociationRelationship stelt in AssociationRelationship is gebaseerd op InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship biedt handvat voor InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:56:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:18 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiemodel Schoolleiding - Beleid en planning & Verantwoording
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-20e83b9f-f7c8-472f9-dd4d-1f453087620
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiemodel Schoolleiding - Beleid en planning & Verantwoording
Documentatie  : Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot het bedrijfsdomein Schoolleiding.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiemodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Schoolleiding
Viewpoint  : Informatiemodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 20e83b9f-f7c8-472f9-dd4d-1f453087620
Original ID  : id-20e83b9ff7c8472f9dd4d1f453087620
Semanticsearch  : informatiemodel schoolleiding - beleid en planning & verantwoording
Elementen  : 
Relaties  :