Medezeggenschapsraad

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Medezeggenschapsraad
Beschrijving
Medezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak met instemming en advies op het beleid van de school.

De MR stemt in met / adviseert op plannen van een school. De algemene bevoegdheden van de MR en de geledingen bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms);

- het recht op informatie (artikel 8 Wms).


Contextdiagram
FORA
Medezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak met instemming en advies op het beleid van de school. De MR stemt in met / adviseert op plannen van een school. De algemene bevoegdheden van de MR en de geledingen bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms); - het recht op informatie (artikel 8 Wms). (BusinessObject) Medezeggens- chapsraad Wet medezeggenschap op scholen (Driver) Art. 3 WMS - Medezeggens- chapsraad De geleding van de medezeggenschapsraad bestaande uit leerlingen (BusinessObject) Leerlingengele- ding van de medezeggens- chapsraad Driver Art. 6 WMS - Algemene bevoegdhede- n medezeggens- chapsraad en vertegenwoor- diging bevoegd gezag De geleding van de medezeggenschapsraad bestaande uit ouders (BusinessObject) Oudergeleding van de medezeggens- chapsraad Het instellen van een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad waarin elke medezeggenschapsraad van de scholen onder het bestuur is vertegenwoordigd. (BusinessProcess) Aanstellen gemeenschap- pelijke medezeggens- chapsraad Driver Art. 8 WMS - Algemeen informatierech- t medezeggens- chapsraad Driver Art. 11 WMS - Adviesbevoeg- dheid medezeggens- chapsraad Driver Art. 10 WMS - Instemmingsb- evoegdheid medezeggens- chapsraad Bedrijfsdomein voor zaken die de leiding over de school betreffen. De schoolleiding is de directie van een school of scholengemeenschap (Grouping) Schoolleiding De geleding van de medezeggenschapsraad bestaande uit personeelsleden (BusinessObject) Personeelsgel- eding van de Medezeggens- chapsraad Een Samenwerkingsverband heeft altijd een Ondersteuningsplanraad naast een eventuele Medezeggenschapsraad. De leden Ondersteuningsplanraad van worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen in het samenwerkingsverband. De Ondersteuningsplanraad moet instemmen met het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband. (BusinessObject) Ondersteunin- gsplanraad In het schoolondersteuningsprofiel staat een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven, d.w.z. een beschrijving van de mogelijkheden die de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft of extern kan organiseren. Voorgedefinieerde set profielen; school kan kiezen In regio moet goede spreiding zijn van profielen bijv als leerling doof is check Scholen op de kaart / Vensters (filteren op onderwijsconcepten / kenmerken) (BusinessObject) Schoolonderst- euningsprofiel Medezeggenschapsraad is een zelfstandig orgaan met een wettelijke taak op bestuursniveau. De algemene bevoegdheden van de GMR bestaan uit drie rechten: - het recht op overleg (artikel 6 Wms); - het initiatiefrecht (artikel 6 lid 2 Wms); - het recht op informatie (artikel 8 Wms). (BusinessObject) Gemeenschap- pelijke medezeggens- chapsraad Onderwijsaanbiedersgroep is een gemeenschap van twee of meer scholen voor voortgezet onderwijs (BusinessObject) Onderwijsaan- biedersgroep Weergave van de formele organisatie (privaatrechtelijke rechtspersoon) van het bestuur en zijn onderwijsinstellingen. RIO: Een organisatie die door een onderwijsbestuur is ingesteld voor het verzorgen van onderwijs. (BusinessObject) Onderwijsaan- bieder Het medezeggenschapsstatuut bevat de regels en afspraken die voor alle scholen van een schoolbestuur gelden. Het medezeggenschapsstatuut kan worden beschouwd als ‘de grondwet’ voor medezeggenschap binnen de stichting. In het document worden afspraken opgenomen over de vormgeving van medezeggenschap binnen de organisatie. Het statuut wordt elke twee jaar opgesteld door het bevoegd gezag van de school en wordt bij vaststelling en bij wijziging ter instemming voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die met een twee derde meerderheid moet instemmen (artikel 21 lid 1 WMS). (BusinessObject) Medezeggens- chapsstatuut De schoolgids is een informatiedocument bedoeld voor ouders/verzorgers. (BusinessObject) Schoolgids Het schoolplan is een instrument om sturing te geven aan het onderwijs en planmatig te werken aan verbetering van de onderwijskwaliteit en leeropbrengsten. Het brengt de visie, de onderwijsaanpak en de ambities van de school samen. Het is een handvat voor kwaliteitsbeleid. Het schoolplan is een planmatig sturingsinstrument en bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en het stelsel van kwaliteitszorg. (BusinessObject) Schoolplan InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AccessRelationship R InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship afgevaardigd in AssociationRelationship geeft advies voor AssociationRelationship gekozen door AssociationRelationship stelt in AssociationRelationship stelt in AssociationRelationship stemt in met AssociationRelationship stemt in met AssociationRelationship stemt in met Deze svg is op 14-05-2024 19:06:26 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:06:26 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Medezeggenschapsraad
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-7fd7e235-3587-44238-884b-71aad82a6a7
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-7fd7e235-3587-44238-884b-71aad82a6a7
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Medezeggenschapsraad
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Ja
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Schoolleiding
Alias  : MR
Toelichting  : In deze raad zitten mensen die bij de school betrokken zijn: ouders en leerkrachten. De MR mag de schoolleiding aanspreken op alle zaken die met school te maken hebben. In het geval van een bestuur met één school, dan is er alleen een MR (een dus geen GMR). PO: de medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders en medewerkers; VO: de medezeggenschapsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van ouders, leerlingen en medewerkers
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
Externe verwijzing  : https://www.poraad.nl/themas/medezeggenschap/rollen-en-verantwoordelijkheden/medezeggenschapsraad-mr,https://www.infowms.nl/,https://www.onderwijsconsument.nl/medezeggenschap-op-school/
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 7fd7e235-3587-44238-884b-71aad82a6a7
Original ID  : id-7fd7e235358744238884b71aad82a6a7
Semanticsearch  : medezeggenschapsraad