Informatiemodel Bedrijfsvoering

Hier vindt u het informatiemodel voor het domein Bedrijfsvoering. Omwille van de leesbaarheid en de omvang van het model wordt het informatiemodel gepresenteerd per hoofdbedrijfsfunctie in het domein.


Personeel en organisatie & Juridische zaken

Dit betreft zowel

Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen.

als

Het ervoor zorgen dat de onderwijsorganisatie zich houdt aan wet- en regelgeving.
Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Arbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico`s in het bedrijf, (BusinessObject) Arbobeleid Een begeleider is een medewerker die onderwijsdeelnemers begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn. (BusinessObject) Leerlingbegeleider Iemand die onderwijs geeft. (BusinessObject) Docent Het ervoor zorgen dat de onderwijsorganisatie zich houdt aan wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Juridische zaken Het geven van juridisch advies. (BusinessFunction) Juridisch adviseren Het beschermen van de intellectuele eigendommen van de onderwijsinstelling. (BusinessFunction) Juridische bescherming Het controleren of het functioneren van de organisatie in lijn is met relevante wet- en regelgeving. (BusinessFunction) Compliancebeheer Medewerker die in dienst is bij de onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker in loondienst Een medewerker die geen dienstbetrekking heeft bij de onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker niet in loondienst Een organisatie die producten of diensten levert. (BusinessObject) Leverancier Betrekking met de omvang van een volledige weektaak. (BusinessObject) Formatieplaats De rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst. (BusinessObject) Dienstbetrekking Een activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking of andere contractuele overeenkomst. (BusinessObject) Werkactiviteit Een beoordeling van het functioneren van een medewerker. (BusinessObject) Medewerkerbeoord- eling Een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, inzicht en houding, dat nodig is om in een beroepscontext beroepsproducten te realiseren die aan de geldende kwaliteitseisen voldoen. (BusinessObject) Medewerkercompet- entie Driver H2 Arbowet - Arbeidsomstandighede- nbeleid Driver Arbeidsomstandighed- enwet Bij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers. (BusinessObject) Risico-inventarisatie en -evaluatie Driver Art. 5 Arbowet - Inventarisatie en evaluatie van risico's Het ervoor zorgdragen dat er competente medewerkers beschikbaar zijn voor de uitvoering van bedrijfsprocessen. (BusinessFunction) Personeel en organisatie Instroom betreft de activiteiten die worden ontplooid op het gebied van werving en selectie, waaronder activiteiten gericht op het benaderen van potentiële kandidaten voor openstaande vacatures, het selecteren van de juiste kandidaat en het aanstellen van deze persoon. (BusinessFunction) Instroom personeel Het begeleiden en opleiden van medewerkers om specifieke kwaliteiten van medewerkers te verbeteren en om de aanwezige capaciteiten optimaal te benutten. Hieraan ligt vaak een personeelsbeoordeling ten grondslag. (BusinessFunction) Opleiding en ontwikkeling Het bepalen, uitvoeren en evalueren van het beleid (maatregelen) ten aanzien van (het verbeteren van) de arbeidsomstandigheden binnen de onderwijsorganisatie. Hierbij staat de risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) centraal. (BusinessFunction) Waarborging arbeidsomstandigheden Het opbouwen en exploiteren van competenties van medewerkers om de prestaties van medewerkers en organisatie te verbeteren. Hierbij wordt gekeken naar de eisen die worden gesteld aan het vervullen van bepaalde functies, en naar de kwaliteiten die momenteel voor die functies binnen de onderwijsorganisatie aanwezig zijn. (BusinessFunction) Competentiemanagement De registratie van gewerkte uren, toegekend en opgenomen verlof en ziek- en herstelmeldingen, en daarnaast ook de analyse van het verzuim en het signaleren van vervolgacties in het kader van de Arbowetgeving en Poortwachter om het verzuim van medewerkers te voorkomen en verhelpen. (BusinessFunction) Verlof- en verzuimadministratie en -begeleiding Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare medewerkers in (meer)jarenplanningen en roosters. (BusinessFunction) Formatieplanning en personeelroostering Verantwoordelijkheid voor het correcte verloop van het proces van uitstroom van medewerkers, waaronder medewerkers die met pensioen gaan, medewerkers die vrijwillig elders hun loopbaan voortzetten en ontslag van medewerkers. (BusinessFunction) Uitstroom personeel Het beoordelen van werkresultaten, gedrag en potentieel van medewerkers teneinde prestaties van medewerkers te kunnen meten en de ontwikkeling en motivatie van medewerkers te bevorderen. De beoordeling wordt in de regel met de medewerker besproken, en is vaak het uitgangspunt voor een salarisaanpassing. (BusinessFunction) Personeelsbeoordeling Het beheren van relevante gegevens van huidige en voormalige medewerkers, zoals NAW-gegevens, contractgegevens, beloningsgegevens en personeelsmutaties. (BusinessFunction) Beheer personeelsgegevens Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbestuur AssociationRelationship voert uit AssociationRelationship heeft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship omvat InfluenceRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship heeft SpecializationRelationship AssociationRelationship wordt geleverd door AssociationRelationship vraagt AssociationRelationship vult in AssociationRelationship bij AssociationRelationship wordt beoordeeld in AssociationRelationship beoordeelt AggregationRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship stelt op Deze svg is op 05-04-2024 18:25:07 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 18:25:07 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Definities

InformatieobjectDefinitieBronStatusStatusdatum
ArbobeleidArbobeleid is het beleid dat een werkgever binnen zijn bedrijf voert op het gebied van arbeidsomstandigheden. Een goed arbobeleid beperkt de gezondheidsrisico`s in het bedrijf,FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
DienstbetrekkingDe rechtsbetrekking tussen werkgever en werknemer zoals vastgelegd in een arbeidsovereenkomst.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
DocentIemand die onderwijs geeft.FORA-WG Informatiemodel O&ODefinitief
FormatieplaatsBetrekking met de omvang van een volledige weektaak.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
LeerlingbegeleiderEen begeleider is een medewerker die onderwijsdeelnemers begeleidt bij onderwijszaken, persoonlijke ontwikkeling en welzijn die niet direct met het vakonderwijs te maken hebben maar meer van algemene aard zijn.Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raadDefinitief
LeverancierEen organisatie die producten of diensten levert.HORADefinitief1-12-2021
MedewerkerEen individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief
Medewerker in loondienstMedewerker die in dienst is bij de onderwijsinstelling.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
Medewerker niet in loondienstEen medewerker die geen dienstbetrekking heeft bij de onderwijsinstelling.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
MedewerkerbeoordelingEen beoordeling van het functioneren van een medewerker.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
MedewerkercompetentieEen geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden, inzicht en houding, dat nodig is om in een beroepscontext beroepsproducten te realiseren die aan de geldende kwaliteitseisen voldoen.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
OnderwijsbestuurHet schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt.

RIO: Onderwijsbestuur

Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan)
FORA-WG Informatiemodel BG&SLDefinitief1-12-2021
Risico-inventarisatie en -evaluatieBij het voeren van het arbeidsomstandighedenbeleid legt de werkgever in een inventarisatie en evaluatie schriftelijk vast welke risico's de arbeid voor de werknemers met zich brengt. Deze risico-inventarisatie en -evaluatie bevat tevens een beschrijving van de gevaren en de risico-beperkende maatregelen en de risico's voor bijzondere categorieën van werknemers.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
WerkactiviteitEen activiteit van een medewerker die voortvloeit uit een dienstbetrekking of andere contractuele overeenkomst.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021


Financieel beheer en bekostiging & Inkoop en contractbeheer

Dit betreft zowel

Het beschikbaar maken van financiële middelen voor (onderdelen van) de onderwijsorganisatie.

als

Het gezamenlijk inkopen van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier.
Activa omvat de zaken, vermogensrechten en intellectueel eigendomsrechten, die naar economische maatstaven waardeerbaar zijn, overdraagbaar of verhandelbaar zijn, aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon ter beschikking staan en waarover de rechtspersoon risico loopt en die bestemd zijn om minder dan een jaar dienstbaar te zijn aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon. (BusinessObject) Activum Begroting is een schatting vooraf van de baten en lasten van een schoolbestuur (BusinessObject) Begroting Een kostenplaats is een verzameling grootboekrekeningen die samen het totaal van een kostenonderdeel vormt. (BusinessObject) Kostenplaats Een crediteur is een leverancier (een persoon of bedrijf) aan wie moet worden betaald voor het leveren van een goed of een dienst. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Crediteur Een journaalpost geeft bij dubbel boekhouden voor financiële feiten aan welke grootboekrekeningen gedebiteerd en gecrediteerd moeten worden. Voor elke journaalpost zijn het (totaal van het) debet- en creditbedrag gelijk. Een journaalpost bestaat dan ook altijd uit minimaal twee regels, het zijn er vaak ook meer. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Journaalpost Een debiteur, juridisch schuldenaar, is een persoon die een verplichting heeft ten opzichte van een ander. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Debiteur Een betaling is de overdracht van geld of goederen van de ene partij (zoals een persoon of een bedrijf) aan de andere. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Inkomende betaling Een vordering is, in informele zin, het aan een schuldenaar kenbaar maken, door een schuldeiser, van hetgeen er door die eiser van die schuldenaar wordt verwacht. Dat kan gaan over geld, of een bepaald doen of laten, maar in alle gevallen bedoelt men hiermee, dat er een verplichting wordt ingeroepen, tegen een ander. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Vordering Een betaling is de overdracht van geld of goederen van de ene partij (zoals een persoon of een bedrijf) aan de andere. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Uitgaande betaling Bij het verplichtingenstelsel worden alle bedragen die aan contracten die in een bepaalde periode (meestal een jaar) worden afgesloten, als uitgaven in de begroting opgenomen. (bron: Wikipedia) (BusinessObject) Verplichting Doelbekostiging is bekostiging dat besteed moet worden overeenkomstig het doel waarvoor het bestemd is. (BusinessObject) Doelbekostiging De lumpsumbekostiging is een totaal bedrag aan rijksbekostiging die het Ministerie van OCW aan de Nederlandse schoolbesturen geeft. (BusinessObject) Lumpsumbekostigi- ng De vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage aan het schoolbestuur van ouders. (BusinessObject) Vrijwillige ouderbijdrage Passiva is het vermogen waarmee de onderneming van de rechtspersoon is gefinancierd. (BusinessObject) Passivum Rijksbijdragen is het totaal van de toegekende (normatieve) rijksbijdrage (lump sum) plus de aanvullende (project)subsidies. (BusinessObject) Rijksbijdragen Schoolbegroting is een schatting vooraf van een deel van de baten en lasten die specifiek op betreffende school van toepassing zijn. (BusinessObject) Schoolbegroting Schoolkosten zijn alle kosten die ouders maken voor hun kinderen op school, inclusief de vrijwillige ouderbijdrage. (BusinessObject) Schoolkosten Het investeringsverbod verwijst naar bepalingen in artikel 143 WEC en artikel 148 WPO. (BusinessObject) Investeringsverbod Total Cost of Ownership is het totaalbedrag aan kosten voor de aanschaf en het bezit van een product of dienst gedurende de hele levenscyclus/gebruikscyclus. Behalve de aanschafprijs reken je alle kosten mee: vanaf het moment van aankoop tot het moment dat je er afstand van doet. (BusinessObject) Total Cost of Ownership Driver Art. 148 WPO - Besteding bekostiging De aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten. (BusinessObject) Subsidie Geldelijke of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving en niet zijnde de ouderbijdragen, waarvoor het bevoegd gezag geen tegenprestatie levert. (BusinessObject) Donatie Geldelijke of materiële bijdragen, of vrijstelling van een (een deel) van de betaling, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving, niet zijnde de ouderbijdragen indien het bevoegd gezag daarbij, al dan niet uit eigen beweging, in welke vorm dan ook verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen in schoolverband (bijvoorbeeld binnen de schooltijden, het overblijven daaronder begrepen of naschoolse activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd) worden geconfronteerd. (BusinessObject) Sponsoring Bindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een leverancier rondom het leveren van producten of diensten. (BusinessObject) Inkoopcontract Een organisatie die producten of diensten levert. (BusinessObject) Leverancier Driver Art. 4:21 AWB Driver Algemene wet bestuursrecht (AWB) Lesgeld is een verplichte bijdrage van ouders aan het schoolbestuur van een particuliere (niet-bekostigde) onderwijsinstelling. (BusinessObject) Lesgeld Driver Art. 28b WVO - Deelname leerlingen aan extra activiteiten Driver Art. 41a WPO - Deelname leerlingen aan extra activiteiten Driver Art. 40 lid 1 WPO - Toelating en verwijdering van leerlingen Driver Art. 27 lid 2 WPO - Toelating, verwijdering, voorwaardelijke bevordering; verblijfsduur praktijkonderwijs Driver Titel III WVO - Aanvang, grondslagen, wijze en beëindiging der bekostiging Driver Titel IV WPO - Bekostiging Het gezamenlijk inkopen van middelen en het bewaken van de afspraken hierover met de leverancier. (BusinessFunction) Inkoop en contractbeheer Het inkopen / verwerven van producten, goederen en diensten bij leveranciers waaronder het zorgen voor tijdige levering om het bedrijfsproces (inclusief het geven van onderwijs) van de onderwijsinstelling zeker te stellen. Dit omvat ook het uitvoeren van aanbestedingen. (BusinessFunction) Inkoop Het beheer van leveranciergegevens. (BusinessFunction) Leverancierbeheer Het beheer en planning van voorraden van materiaal en materieel benodigd voor een opleiding, zoals kantoorartikelen, apparatuur en goederen. Bijvoorbeeld voor het kunnen vastleggen van waar producten zich bevinden, hoeveel er van een bepaald product op voorraad zijn en het kunnen doen van bestellingen op basis van verwachte vraag. (BusinessFunction) Voorraadbeheer Het beheer van gegevens over contracten, waaronder het bewaken van afspraken met leveranciers. (BusinessFunction) Contractbeheer Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbestuur Het beschikbaar maken van financiële middelen voor (onderdelen van) de onderwijsorganisatie. (BusinessFunction) Financieel beheer en bekostiging Beheer van debiteuren (BusinessFunction) Debiteurenbeheer Beheer van crediteuren (BusinessFunction) Crediteurenbeheer Het opstellen van een schatting vooraf van de baten en lasten op het niveau van het schoolbestuur of voor een specifieke school ('Schoolbegroting'). (BusinessFunction) Begroting Het innen van vrijwillige ouderbijdragen. (BusinessFunction) Inning ouderbijdragen Verantwoordelijkheid voor het aanmaken, verwerken en verwijderen van grootboekrekeningen (BusinessFunction) Grootboekbeheer Beheer van activa (BusinessFunction) Activabeheer Het uitbrengen van facturen, onderdeel van financieel beheer. (BusinessFunction) Facturering Verantwoordelijkheid voor het (laten) uitvoeren van de overdracht van geld of goederen aan een andere partij (bron: Wikipedia) (BusinessFunction) Betaling Salarisverwerking omvat activiteiten met betrekking tot het verwerken van salarisbetaling, en ook de verwerking van declaraties. (BusinessFunction) Salarisverwerking Het toedelen, bestemmen en aanwenden van bekostigingsgelden en het bewaken dat uitgaven vallen binnen de bekostigingsvoorwaarden. (BusinessFunction) Bekostigingsbeheer Beheer van passiva (BusinessFunction) Passivabeheer AssociationRelationship heeft betrekking op AssociationRelationship heeft betrekking AssociationRelationship heeft betrekking op AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship van AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship leit tot AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship aan AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship is een basis voor InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship is een basis voor InfluenceRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship is onderdeel van InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship stelt regels aan AssociationRelationship stelt regels aan InfluenceRelationship AssociationRelationship heeft betrekking op AssociationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship leidt tot SpecializationRelationship AssociationRelationship is gecontracteerd in AggregationRelationship AssociationRelationship is onderdeel van SpecializationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship is contractant in Deze svg is op 05-04-2024 18:25:10 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 18:25:10 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Definities

InformatieobjectDefinitieBronStatusStatusdatum
ActivumActiva omvat de zaken, vermogensrechten en intellectueel eigendomsrechten, die naar economische maatstaven waardeerbaar zijn, overdraagbaar of verhandelbaar zijn, aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon ter beschikking staan en waarover de rechtspersoon risico loopt en die bestemd zijn om minder dan een jaar dienstbaar te zijn aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
BegrotingBegroting is een schatting vooraf van de baten en lasten van een schoolbestuurFORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
CrediteurEen crediteur is een leverancier (een persoon of bedrijf) aan wie moet worden betaald voor het leveren van een goed of een dienst. (bron: Wikipedia)FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
DebiteurEen debiteur, juridisch schuldenaar, is een persoon die een verplichting heeft ten opzichte van een ander. (bron: Wikipedia)FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
DoelbekostigingDoelbekostiging is bekostiging dat besteed moet worden overeenkomstig het doel waarvoor het bestemd is.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
DonatieGeldelijke of materiële bijdragen, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving en niet zijnde de ouderbijdragen, waarvoor het bevoegd gezag geen tegenprestatie levert.Convenant Scholen primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2020-2022Definitief1-12-2021
Inkomende betalingEen betaling is de overdracht van geld of goederen van de ene partij (zoals een persoon of een bedrijf) aan de andere. (bron: Wikipedia)FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
InkoopcontractBindende afspraak tussen onderwijsinstelling en een leverancier rondom het leveren van producten of diensten.HORADefinitief1-12-2021
InvesteringsverbodHet investeringsverbod verwijst naar bepalingen in artikel 143 WEC en artikel 148 WPO.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
JournaalpostEen journaalpost geeft bij dubbel boekhouden voor financiële feiten aan welke grootboekrekeningen gedebiteerd en gecrediteerd moeten worden. Voor elke journaalpost zijn het (totaal van het) debet- en creditbedrag gelijk. Een journaalpost bestaat dan ook altijd uit minimaal twee regels, het zijn er vaak ook meer. (bron: Wikipedia)FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
KostenplaatsEen kostenplaats is een verzameling grootboekrekeningen die samen het totaal van een kostenonderdeel vormt.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
LesgeldLesgeld is een verplichte bijdrage van ouders aan het schoolbestuur van een particuliere (niet-bekostigde) onderwijsinstelling.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
LeverancierEen organisatie die producten of diensten levert.HORADefinitief1-12-2021
LumpsumbekostigingDe lumpsumbekostiging is een totaal bedrag aan rijksbekostiging die het Ministerie van OCW aan de Nederlandse schoolbesturen geeft.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
OnderwijsbestuurHet schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt.

RIO: Onderwijsbestuur

Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan)
FORA-WG Informatiemodel BG&SLDefinitief1-12-2021
PassivumPassiva is het vermogen waarmee de onderneming van de rechtspersoon is gefinancierd.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
RijksbijdragenRijksbijdragen is het totaal van de toegekende (normatieve) rijksbijdrage (lump sum) plus de aanvullende (project)subsidies.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
SchoolbegrotingSchoolbegroting is een schatting vooraf van een deel van de baten en lasten die specifiek op betreffende school van toepassing zijn.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
SchoolkostenSchoolkosten zijn alle kosten die ouders maken voor hun kinderen op school, inclusief de vrijwillige ouderbijdrage.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
SponsoringGeldelijke of materiële bijdragen, of vrijstelling van een (een deel) van de betaling, niet gebaseerd op de onderwijswetgeving, niet zijnde de ouderbijdragen indien het bevoegd gezag daarbij, al dan niet uit eigen beweging, in welke vorm dan ook verplichtingen op zich neemt waarmee de leerlingen in schoolverband (bijvoorbeeld binnen de schooltijden, het overblijven daaronder begrepen of naschoolse activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de school worden georganiseerd) worden geconfronteerd.Convenant Scholen primair en voortgezet onderwijs en sponsoring 2020-2022Definitief1-12-2021
SubsidieDe aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
Total Cost of OwnershipTotal Cost of Ownership is het totaalbedrag aan kosten voor de aanschaf en het bezit van een product of dienst gedurende de hele levenscyclus/gebruikscyclus. Behalve de aanschafprijs reken je alle kosten mee: vanaf het moment van aankoop tot het moment dat je er afstand van doet.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
Uitgaande betalingEen betaling is de overdracht van geld of goederen van de ene partij (zoals een persoon of een bedrijf) aan de andere. (bron: Wikipedia)FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
VerplichtingBij het verplichtingenstelsel worden alle bedragen die aan contracten die in een bepaalde periode (meestal een jaar) worden afgesloten, als uitgaven in de begroting opgenomen. (bron: Wikipedia)FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
VorderingEen vordering is, in informele zin, het aan een schuldenaar kenbaar maken, door een schuldeiser, van hetgeen er door die eiser van die schuldenaar wordt verwacht. Dat kan gaan over geld, of een bepaald doen of laten, maar in alle gevallen bedoelt men hiermee, dat er een verplichting wordt ingeroepen, tegen een ander. (bron: Wikipedia)FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
Vrijwillige ouderbijdrageDe vrijwillige ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage aan het schoolbestuur van ouders.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021


PR en communicatie

Dit betreft Het ervoor zorgdragen dat de onderwijsorganisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen.

Het ervoor zorgdragen dat de onderwijsorganisatie zich op de juiste wijze uit naar interne en externe partijen. (BusinessFunction) PR en communicatie Het werven van nieuwe leerlingen. (BusinessFunction) Leerlingwerving Het communiceren met doelgroepen en externe relaties. (BusinessFunction) Externe communicatie Het in- en/of extern verspreiden van nieuwsberichten en andere updates. (BusinessFunction) Communicatie van nieuws en updates Klantrelatiebeheer (CRM) (BusinessFunction) Beheer van relaties en externe betrekkingen Mededelingen, vaak op een specifiek gebied, die aan een bekende relatie worden gedaan. (BusinessFunction) Gerichte communicatie Gegevens waarmee een externe relatie kan worden geidentificeerd en geadresseerd. (BusinessObject) Contactgegevens externe relaties Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een communicatiemiddel is een middel om een boodschap over te brengen bij een doelgroep. (BusinessObject) Communicatiemiddel Een communicatievorm is een manier waarop de school communiceert met ouders en/of leerlingen. (BusinessObject) Communicatievorm Een individu of organisatie waarmee de instelling een relatie onderhoudt. (BusinessObject) Externe relatie Een potentiële leerling. (BusinessObject) Prospect Een specifieke groep die de instelling wil bereiken. (BusinessObject) Doelgroep Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder Een organisatie die producten of diensten levert. (BusinessObject) Leverancier Een potentiële medewerker. (BusinessObject) Sollicitant Een communicatiestrategie bepaalt hoe een boodschap bij de beoogde doelgroep terecht moet komen. (BusinessObject) Communicatiestrategie Een contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering. (BusinessObject) Contact AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship onderdeel van AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship gericht op AssociationRelationship heeft AssociationRelationship onderdeel van SpecializationRelationship AssociationRelationship wordt potentieel SpecializationRelationship AssociationRelationship verantwoord- elijk voor SpecializationRelationship SpecializationRelationship SpecializationRelationship AssociationRelationship wordt potentieel AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship met Deze svg is op 05-04-2024 18:25:12 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 18:25:12 CEST
Legenda
   
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Definities

InformatieobjectDefinitieBronStatusStatusdatum
CommunicatiemiddelEen communicatiemiddel is een middel om een boodschap over te brengen bij een doelgroep.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
CommunicatiestrategieEen communicatiestrategie bepaalt hoe een boodschap bij de beoogde doelgroep terecht moet komen.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
CommunicatievormEen communicatievorm is een manier waarop de school communiceert met ouders en/of leerlingen.FORA-WG Informatiemodel O&ODefinitief12-7-2021
ContactEen contact tussen individuen dat relevant is voor de bedrijfsvoering.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
Contactgegevens externe relatiesGegevens waarmee een externe relatie kan worden geidentificeerd en geadresseerd.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
DoelgroepEen specifieke groep die de instelling wil bereiken.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
Externe relatieEen individu of organisatie waarmee de instelling een relatie onderhoudt.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
LeerlingPersoon die primair of voortgezet onderwijs volgt.FORA-WG Informatiemodel O&ODefinitief12-7-2021
LeverancierEen organisatie die producten of diensten levert.HORADefinitief1-12-2021
MedewerkerEen individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief
OuderOuder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden.Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raadDefinitief23-8-2021
ProspectEen potentiële leerling.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
SollicitantEen potentiële medewerker.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021


Facilitair beheer

Dit betreft Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie.

Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op ge�nstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd. (BusinessObject) Apparaat Een software-omgeving voor specifieke componenten en objecten die erop geïnstalleerd worden in de vorm van artefacten. (BusinessObject) Systeemsoftware Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. (BusinessObject) Applicatie Een opdracht voor het uitvoeren van een werkactiviteit. (BusinessObject) Werkorder Een klacht, wens of vraag die expliciet door de organisatie moet worden behandeld. (BusinessObject) Melding Een component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit het perspectief van servicemanagement. (BusinessObject) Configuratie-item Een object dat door individuen kan worden gebruikt. (BusinessObject) Voorwerp Een onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden. (BusinessObject) Ruimte Activa omvat de zaken, vermogensrechten en intellectueel eigendomsrechten, die naar economische maatstaven waardeerbaar zijn, overdraagbaar of verhandelbaar zijn, aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon ter beschikking staan en waarover de rechtspersoon risico loopt en die bestemd zijn om minder dan een jaar dienstbaar te zijn aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon. (BusinessObject) Activum Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Een meerjarenonderhoudsplan is een rapport dat inzicht geeft in de bouwkundige staat van een gebouw, de te verwachte onderhoudswerkzaamheden en kosten daarvan. (BusinessObject) Meerjarenonderhoudsplan BusinessObject Meerjareninvesteringsplan Vrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden. (BusinessObject) Gebouw Een schoolgebouw is een gebouw met een onderwijsbestemming. (BusinessObject) Schoolgebouw Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair beheer Het registreren en beheren van (gegevens over) ruimten, zoals geschiktheid voor praktijklessen, daglicht, vierkante meters, enz. (BusinessFunction) Ruimtenbeheer Het zorgdragen voor fysieke beveiligings- en veiligheidsvoorzieningen, zoals BHV, gebouwtoegangsystemen (poortjes, slagbomen, zonering), parkeerruimteteller, liftcontrole, inbraakdetectiesystemen, brandmelders, deurmagneetcontacten, intercominstallatie, sprinklerinstallatie, alarminstallatie, centrale meldkamer systeem, portofoonsysteem, EHBO-registratie, beveiligingscamera's. (BusinessFunction) Fysieke beveiliging Het zorgdragen voor facilitaire voorzieningen (zoals afval, schoonmaak, catering, postafhandeling) en de registratie en het beheer van facilitaire middelen zoals lockers, meubilair, inventaris, inclusief het magazijnbeheer. (BusinessFunction) Facilitaire dienstverlening Het realiseren, inrichten en beheren van gebouwen, terreinen en gebouwvoorzieningen (zoals electriciteit, luchtbehandeling, noodstroominstallaties, zonwering, kluisjes). (BusinessFunction) Gebouwbeheer Het realiseren, verwerven, slopen en renoveren van gebouwen en terreinen. (BusinessFunction) Nieuw- en verbouw De archivering van documenten. (BusinessFunction) Archivering Het op basis van verwachte (geprognosticeerde) en vastgestelde behoeften indelen van beschikbare facilitaire middelen, gebouwen en ruimten in (meer)jarenplanningen en roosters, en het matchen van benodigde versus beschikbare middelen. (BusinessFunction) Planning en roostering faciliteiten SpecializationRelationship AssociationRelationship gebruikt SpecializationRelationship AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship leidt tot SpecializationRelationship AssociationRelationship is onderwerp van AssociationRelationship heeft als inventaris AssociationRelationship heeft werkplek AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft SpecializationRelationship AssociationRelationship bestaat uit SpecializationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 18:25:14 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 18:25:14 CEST
Legenda
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   

   
   

   
   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Definities

InformatieobjectDefinitieBronStatusStatusdatum
ActivumActiva omvat de zaken, vermogensrechten en intellectueel eigendomsrechten, die naar economische maatstaven waardeerbaar zijn, overdraagbaar of verhandelbaar zijn, aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon ter beschikking staan en waarover de rechtspersoon risico loopt en die bestemd zijn om minder dan een jaar dienstbaar te zijn aan de bedrijfsactiviteiten van de rechtspersoon.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
ApparaatEen fysiek rekenmiddel waar artefacten op ge�nstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
ApplicatieEen systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
Configuratie-itemEen component die deel uitmaakt van de organisatie en die expliciet beheerd dient te worden vanuit het perspectief van servicemanagement.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
GebouwVrijstaande, overdekte en geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten toegankelijke ruimte, die direct of indirect met de grond is verbonden.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
MedewerkerEen individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief
MeerjareninvesteringsplanFORA-WG Informatiemodel BG&SLDefinitief1-12-2021
MeerjarenonderhoudsplanEen meerjarenonderhoudsplan is een rapport dat inzicht geeft in de bouwkundige staat van een gebouw, de te verwachte onderhoudswerkzaamheden en kosten daarvan.FORA-WG Informatiemodel BG&SLDefinitief1-12-2021
MeldingEen klacht, wens of vraag die expliciet door de organisatie moet worden behandeld.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
RuimteEen onderdeel van een gebouw waarin een activiteit kan plaats vinden.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
SchoolgebouwEen schoolgebouw is een gebouw met een onderwijsbestemming.FORA-WG Informatiemodel BG&SLDefinitief1-12-2021
SysteemsoftwareEen software-omgeving voor specifieke componenten en objecten die erop geïnstalleerd worden in de vorm van artefacten.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
VoorwerpEen object dat door individuen kan worden gebruikt.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
WerkorderEen opdracht voor het uitvoeren van een werkactiviteit.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021


IM, IBP en Ict-ondersteuning

Dit betreft zowel

Het ervoor zorgen dat de informatiebehoeften die vanuit verschillende werk- en bedrijfsprocessen van de instelling ontstaan worden vertaald in informatievoorziening.

als

Het organiseren van informatiebeveiliging en het beschermen van persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers.

als

Het inrichten, beheren en ondersteunen van (toepassingen van) informatie- en communicatietechnologie.
Middel waarmee met (een bepaalde mate van) zekerheid de digitale identiteit van een individu wordt vastgesteld. (BusinessObject) Authenticatiemiddel Een individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling. (BusinessObject) Medewerker Persoon die primair of voortgezet onderwijs volgt. (BusinessObject) Leerling Een fysiek rekenmiddel waar artefacten op ge�nstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd. (BusinessObject) Apparaat Een software-omgeving voor specifieke componenten en objecten die erop geïnstalleerd worden in de vorm van artefacten. (BusinessObject) Systeemsoftware Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. (BusinessObject) Applicatie Driver AVG Een uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordt (BusinessObject) Digitale identiteit Verbinding tussen apparaten voor de uitwisseling van data. (BusinessObject) Netwerkverbinding Een gegeven is een vastgelegde uitdrukking van een feit, zodanig geregistreerd dat deze uitgewisseld en voor langere tijd bewaard kan worden. (BusinessObject) Gegeven Masterdata betreffen de kerngegevens van de organisatie. (BusinessObject) Masterdata De toestemming voor een individu om een bepaalde applicatie of een bepaald gegeven te benaderen. (BusinessObject) Autorisatie Een rapportage is een integraal en historisch beeld van gegevens. (BusinessObject) Rapportage De eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken. (BusinessObject) Architectuur Een gewenste eigenschap van de organisatie. (BusinessObject) Requirement Maatregel waarmee een risico wordt gemitigeerd. (BusinessObject) Beheersmaatregel Een service-level agreement (SLA) is een type overeenkomst waarin afspraken staan tussen aanbieder en afnemer van een dienst of product. (BusinessObject) Service-level agreement Een overeenkomst of andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die een verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt, en waarin het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorie�n van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven. (BusinessObject) Verwerkersovereen- komst Driver Art. 28 AVG - Verwerker Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde proced�s, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. (artikel 4 lid 2 AVG) (BusinessObject) Verwerkingsactivite- it Driver Art. 30 AVG - Register van de verwerkingsactiviteiten Een data protection impact assessment (DPIA) is een beoordeling van het effect van beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens. (BusinessObject) DPIA Driver Art. 35 AVG - Gegevensbeschermingseffectbeoor- deling Ouder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden. (BusinessObject) Ouder AssociationRelationship betreft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship gebruikt AssociationRelationship schrijft en/of leest AssociationRelationship vervult AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship heeft AssociationRelationship is een subset van AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship omvat AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship stelt kaders aan AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship betreft AssociationRelationship verantwoord- elijk voor AssociationRelationship heeft AssociationRelationship heeft Deze svg is op 05-04-2024 18:25:16 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 18:25:16 CEST
Legenda
   
   

   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Definities

InformatieobjectDefinitieBronStatusStatusdatum
ApparaatEen fysiek rekenmiddel waar artefacten op ge�nstalleerd kunnen worden en worden uitgevoerd.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
ApplicatieEen systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
ArchitectuurDe eigenschappen van de organisatie die essentieel zijn om de doelstellingen te bereiken.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
AuthenticatiemiddelMiddel waarmee met (een bepaalde mate van) zekerheid de digitale identiteit van een individu wordt vastgesteld.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
AutorisatieDe toestemming voor een individu om een bepaalde applicatie of een bepaald gegeven te benaderen.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
BeheersmaatregelMaatregel waarmee een risico wordt gemitigeerd.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
DPIAEen data protection impact assessment (DPIA) is een beoordeling van het effect van beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
Digitale identiteitEen uniek gegeven aan de hand waarvan een natuurlijk persoon of rechtspersoon in een bepaald domein gekend wordtFORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
GegevenEen gegeven is een vastgelegde uitdrukking van een feit, zodanig geregistreerd dat deze uitgewisseld en voor langere tijd bewaard kan worden.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
LeerlingPersoon die primair of voortgezet onderwijs volgt.FORA-WG Informatiemodel O&ODefinitief12-7-2021
MasterdataMasterdata betreffen de kerngegevens van de organisatie.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
MedewerkerEen individu die werkactiviteiten uitvoert in opdracht van een onderwijsinstelling.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief
NetwerkverbindingVerbinding tussen apparaten voor de uitwisseling van data.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
OuderOuder, voogd of verzorger die (mede) de wettelijke verantwoordelijkheid draagt voor een leerling. Het is een persoon die een huishouding voert waartoe het kind behoort, welk kind in belangrijke mate door hem/haar in belangrijke mate wordt onderhouden.Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raadDefinitief23-8-2021
RapportageEen rapportage is een integraal en historisch beeld van gegevens.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
RequirementEen gewenste eigenschap van de organisatie.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
Service-level agreementEen service-level agreement (SLA) is een type overeenkomst waarin afspraken staan tussen aanbieder en afnemer van een dienst of product.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
SysteemsoftwareEen software-omgeving voor specifieke componenten en objecten die erop geïnstalleerd worden in de vorm van artefacten.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
VerwerkersovereenkomstEen overeenkomst of andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die een verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt, en waarin het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorie�n van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
VerwerkingsactiviteitEen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde proced�s, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. (artikel 4 lid 2 AVG)FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021


IBP - Rechtmatige verwerking persoonsgegevens

Dit betreft Het organiseren van informatiebeveiliging en het beschermen van persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers.

Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. (BusinessObject) Applicatie Driver AVG Een gegeven is een vastgelegde uitdrukking van een feit, zodanig geregistreerd dat deze uitgewisseld en voor langere tijd bewaard kan worden. (BusinessObject) Gegeven Maatregel waarmee een risico wordt gemitigeerd. (BusinessObject) Beheersmaatregel Een overeenkomst of andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die een verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt, en waarin het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorie�n van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven. (BusinessObject) Verwerkersovereenkom- st Driver Art. 28 AVG - Verwerker Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde proced�s, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. (artikel 4 lid 2 AVG) (BusinessObject) Verwerkingsactiviteit Driver Art. 30 AVG - Register van de verwerkingsactiviteiten Een data protection impact assessment (DPIA) is een beoordeling van het effect van beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens. (BusinessObject) DPIA Driver Art. 35 AVG - Gegevensbeschermingseffectbeoor- deling Een register met informatie over verwerkingen van persoonsgegevens. (BusinessObject) Register van de verwerkingsactiviteiten Het potentieel voor schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik, verstoring, wijziging of vernietiging van informatie. (BusinessObject) Beveiligingsrisico Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. (artikel 4 lid 8 AVG) (BusinessObject) Verwerker Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. (artikel 4 lid 7 AVG) (BusinessObject) Verwerkingsverantwoordelijk- e Een BIV-classificatie of BIV-indeling is een indeling van gegevens waarbij de beschikbaarheid (B), integriteit (I) en vertrouwelijkheid (V) wordt aangegeven. (BusinessObject) BIV-classificatie Het verwerkingsdoeleinde geeft het doel aan waarom een verwerking plaatsvindt. (BusinessObject) Verwerkingsdoeleinde De reden waarvoor persoonsgegevens moeten worden verwerkt, en die de rechtmatigheid van de verwerking aangeeft. (BusinessObject) Grondslag Een verwerkersovereenkomst welke voor de sector 'onderwijs' als model in de bijlagen bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy is opgenomen en daarvan een integraal onderdeel uitmaakt. (BusinessObject) Model Verwerkersovereenkomst Een privacyverklaring is een informatief bericht aan betrokkenen over de verwerking van persoonsgegevens, waarin onder meer wordt uitgelegd waarom persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt, welke gegevens dat zijn en welke rechten de betrokkene heeft als diens persoonsgegevens worden verwerkt. (BusinessObject) Privacyverklaring De locatie waar de verwerking van (persoons)gegevens plaatsvindt. (BusinessObject) Verwerkingslocatie Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (?de betrokkene?). (artikel 4 lid 1 AVG) (BusinessObject) Persoonsgegeven Termijn die men in acht moet nemen om documenten, gegevens enz. bij te houden, waarna vernietiging of verwijdering is toegestaan. (BusinessObject) Bewaartermijn Een bijlage bij de Model Verwerkersovereenkomst met een beknopte beschrijving en opsomming van van de technische en organisatorische maatregelen die worden getroffen ter beveiliging van de Verwerking van Persoonsgegevens. (BusinessObject) Beveiligingsbijlage De opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens aan de verwerker en eenieder die onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of van de verwerker handelt en toegang heeft tot persoonsgegevens. (BusinessObject) Verwerkingsopdrac- ht Een ge�dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon over wie persoonsgegevens worden verwerkt. (artikel 4 lid 1 AVG) (BusinessObject) Betrokkene Persoonsgegeven waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, zoals bedoeld in artikel 9 AVG. (BusinessObject) Bijzonder persoonsgegeven Driver Art. 9 AVG - Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens Driver H II AVG - Beginselen verwerking persoonsgegevens Driver Art. 24 AVG - Verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke Driver H III AVG - Rechten van de betrokkene Driver AVG Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de gegevens worden verstrekt. (artikel 4 lid 9 AVG) (BusinessObject) Ontvanger Driver Art. 29 AVG - Verwerking onder gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker Driver Privacyconvenant Onderwijs Driver Art. 4 PcO - Verwerkersovereenkomst Driver Bijl 1 PcO - Model Verwerkersovereenkomst Een bijlage bij de Model Verwerkersovereenkomst waarin de Instructies voor de Verwerking van Persoonsgegevens van de Onderwijsinstelling aan de Verwerker staan beschreven. Deze bijsluiter geeft Onderwijsinstellingen informatie over de dienstverlening die de Onderwijsinstelling van Verwerker afneemt en legt vast welke Persoonsgegevens de Verwerker daarbij in opdracht van de Onderwijsinstelling verwerkt. (BusinessObject) Privacybijsluiter AssociationRelationship schrijft en/of leest AssociationRelationship is betrokken bij AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship omvat InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship omvat AssociationRelationship betreft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship is vastgelegd in AssociationRelationship vindt plaats op InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship betreft AssociationRelationship geeft inzicht in InfluenceRelationship AssociationRelationship omvat AssociationRelationship wordt gemitigeerd door AssociationRelationship voert uit AssociationRelationship ondertekent InfluenceRelationship AssociationRelationship handelt conform AssociationRelationship stelt doel en middelen vast voor AssociationRelationship ondertekent AssociationRelationship is verantwoordelijk voor AssociationRelationship geeft uit InfluenceRelationship AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship is van toepassing op InfluenceRelationship AssociationRelationship bevat AssociationRelationship bevat AssociationRelationship informeert AssociationRelationship informeert over SpecializationRelationship AssociationRelationship heeft betrekking op AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft InfluenceRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship is ontvanger van AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 05-04-2024 18:25:18 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 05-04-2024 18:25:18 CEST
Legenda
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.

Definities

InformatieobjectDefinitieBronStatusStatusdatum
ApplicatieEen systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
BIV-classificatieEen BIV-classificatie of BIV-indeling is een indeling van gegevens waarbij de beschikbaarheid (B), integriteit (I) en vertrouwelijkheid (V) wordt aangegeven.FORA-ServiceteamDefinitief30-9-2022
BeheersmaatregelMaatregel waarmee een risico wordt gemitigeerd.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
BetrokkeneEen ge�dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon over wie persoonsgegevens worden verwerkt. (artikel 4 lid 1 AVG)FORA-ServiceteamDefinitief30-9-2022
BeveiligingsbijlageEen bijlage bij de Model Verwerkersovereenkomst met een beknopte beschrijving en opsomming van van de technische en organisatorische maatregelen die worden getroffen ter beveiliging van de Verwerking van Persoonsgegevens.FORA-ServiceteamDefinitief30-9-2022
BeveiligingsrisicoHet potentieel voor schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik, verstoring, wijziging of vernietiging van informatie.FORA-ServiceteamDefinitief30-9-2022
BewaartermijnTermijn die men in acht moet nemen om documenten, gegevens enz. bij te houden, waarna vernietiging of verwijdering is toegestaan.FORA-ServiceteamDefinitief30-9-2022
Bijzonder persoonsgegevenPersoonsgegeven waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, zoals bedoeld in artikel 9 AVG.FORA-ServiceteamDefinitief30-9-2022
DPIAEen data protection impact assessment (DPIA) is een beoordeling van het effect van beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
GegevenEen gegeven is een vastgelegde uitdrukking van een feit, zodanig geregistreerd dat deze uitgewisseld en voor langere tijd bewaard kan worden.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
GrondslagDe reden waarvoor persoonsgegevens moeten worden verwerkt, en die de rechtmatigheid van de verwerking aangeeft.FORA-ServiceteamDefinitief30-9-2022
Model VerwerkersovereenkomstEen verwerkersovereenkomst welke voor de sector 'onderwijs' als model in de bijlagen bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy is opgenomen en daarvan een integraal onderdeel uitmaakt.FORA-ServiceteamDefinitief30-9-2022
OntvangerEen natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de gegevens worden verstrekt. (artikel 4 lid 9 AVG)FORA-ServiceteamDefinitief30-9-2022
PersoonsgegevenInformatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (?de betrokkene?). (artikel 4 lid 1 AVG)FORA-ServiceteamDefinitief30-9-2022
PrivacybijsluiterEen bijlage bij de Model Verwerkersovereenkomst waarin de Instructies voor de Verwerking van Persoonsgegevens van de Onderwijsinstelling aan de Verwerker staan beschreven. Deze bijsluiter geeft Onderwijsinstellingen informatie over de dienstverlening die de Onderwijsinstelling van Verwerker afneemt en legt vast welke Persoonsgegevens de Verwerker daarbij in opdracht van de Onderwijsinstelling verwerkt.FORA-ServiceteamDefinitief30-9-2022
PrivacyverklaringEen privacyverklaring is een informatief bericht aan betrokkenen over de verwerking van persoonsgegevens, waarin onder meer wordt uitgelegd waarom persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt, welke gegevens dat zijn en welke rechten de betrokkene heeft als diens persoonsgegevens worden verwerkt.FORA-ServiceteamDefinitief30-9-2022
Register van de verwerkingsactiviteitenEen register met informatie over verwerkingen van persoonsgegevens.FORA-ServiceteamDefinitief30-9-2022
VerwerkerEen natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. (artikel 4 lid 8 AVG)FORA-ServiceteamDefinitief30-9-2022
VerwerkersovereenkomstEen overeenkomst of andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die een verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt, en waarin het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorie�n van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven.FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
VerwerkingsactiviteitEen bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde proced�s, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. (artikel 4 lid 2 AVG)FORA-WG Informatiemodel BedrijfsvoeringDefinitief1-12-2021
VerwerkingsdoeleindeHet verwerkingsdoeleinde geeft het doel aan waarom een verwerking plaatsvindt.FORA-ServiceteamDefinitief30-9-2022
VerwerkingslocatieDe locatie waar de verwerking van (persoons)gegevens plaatsvindt.FORA-ServiceteamDefinitief30-9-2022
VerwerkingsopdrachtDe opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens aan de verwerker en eenieder die onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of van de verwerker handelt en toegang heeft tot persoonsgegevens.FORA-ServiceteamDefinitief30-9-2022
VerwerkingsverantwoordelijkeEen natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. (artikel 4 lid 7 AVG)FORA-ServiceteamDefinitief30-9-2022


Wet- en regelgeving

Een aantal informatieobjecten is gerelateerd aan wet- en regelgeving. Het betreft de volgende objecten en wetsartikelen:

InformatieobjectWetsartikel
ArbobeleidH2 Arbowet - Arbeidsomstandighedenbeleid
BetrokkeneH III AVG - Rechten van de betrokkene
Bijzonder persoonsgegevenArt. 9 AVG - Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens
DPIAArt. 35 AVG - Gegevensbeschermingseffectbeoordeling
DoelbekostigingTitel III WVO - Aanvang, grondslagen, wijze en beëindiging der bekostiging
Titel IV WPO - Bekostiging
InvesteringsverbodArt. 148 WPO - Besteding bekostiging
LesgeldArt. 27 lid 2 WPO - Toelating, verwijdering, voorwaardelijke bevordering; verblijfsduur praktijkonderwijs
Art. 28b WVO - Deelname leerlingen aan extra activiteiten
Art. 40 lid 1 WPO - Toelating en verwijdering van leerlingen
Art. 41a WPO - Deelname leerlingen aan extra activiteiten
LumpsumbekostigingTitel III WVO - Aanvang, grondslagen, wijze en beëindiging der bekostiging
Titel IV WPO - Bekostiging
Model VerwerkersovereenkomstBijl 1 PcO - Model Verwerkersovereenkomst
PersoonsgegevenArt. 193j WPO - Onderwijspersoneel
Art. 9.3k WVO 2020 - Onderwijspersoneel
Register van de verwerkingsactiviteitenArt. 30 AVG - Register van de verwerkingsactiviteiten
Risico-inventarisatie en -evaluatieArt. 5 Arbowet - Inventarisatie en evaluatie van risico's
SchoolgebouwBouwbesluit 2012
Gebruiksbesluit 2018
H1 Titel IV Afd. 3 WPO - Voorziening in de huisvesting
H3 Arbobesluit - Inrichting arbeidsplaatsen
Kwaliteitskader huisvesting
Modelverordening Voorzieningen Onderwijshuisvesting
PvE Frisse Scholen
Titel III Afd. IA WVO - Voorziening in de huisvesting en inventaris
SubsidieArt. 4:21 AWB
VerwerkerArt. 28 AVG - Verwerker
VerwerkersovereenkomstArt. 28 AVG - Verwerker
Art. 4 PcO - Verwerkersovereenkomst
VerwerkingsactiviteitArt. 30 AVG - Register van de verwerkingsactiviteiten
H II AVG - Beginselen verwerking persoonsgegevens
VerwerkingsopdrachtArt. 29 AVG - Verwerking onder gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker
VerwerkingsverantwoordelijkeArt. 24 AVG - Verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke
Vrijwillige ouderbijdrageArt. 27 lid 2 WPO - Toelating, verwijdering, voorwaardelijke bevordering; verblijfsduur praktijkonderwijs
Art. 28b WVO - Deelname leerlingen aan extra activiteiten
Art. 40 lid 1 WPO - Toelating en verwijdering van leerlingen
Art. 41a WPO - Deelname leerlingen aan extra activiteiten