Informatiemodel Bedrijfsvoering - IBP - Rechtmatige verwerking persoonsgegevens

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Informatiemodel Bedrijfsvoering - IBP - Rechtmatige verwerking persoonsgegevens
Informatiemodel Bedrijfsvoering - IBP - Rechtmatige verwerking persoonsgegevens
Een systeem dat zijn inhoud verbergt en zijn functionaliteit beschikbaar stelt via een verzameling van interfaces. (BusinessObject) Applicatie Driver AVG Een gegeven is een vastgelegde uitdrukking van een feit, zodanig geregistreerd dat deze uitgewisseld en voor langere tijd bewaard kan worden. (BusinessObject) Gegeven Maatregel waarmee een risico wordt gemitigeerd. (BusinessObject) Beheersmaatregel Een overeenkomst of andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die een verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt, en waarin het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorie�n van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven. (BusinessObject) Verwerkersovereenkom- st Driver Art. 28 AVG - Verwerker Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde proced�s, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. (artikel 4 lid 2 AVG) (BusinessObject) Verwerkingsactiviteit Driver Art. 30 AVG - Register van de verwerkingsactiviteiten Een data protection impact assessment (DPIA) is een beoordeling van het effect van beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van persoonsgegevens. (BusinessObject) DPIA Driver Art. 35 AVG - Gegevensbeschermingseffectbeoor- deling Een register met informatie over verwerkingen van persoonsgegevens. (BusinessObject) Register van de verwerkingsactiviteiten Het potentieel voor schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik, verstoring, wijziging of vernietiging van informatie. (BusinessObject) Beveiligingsrisico Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. (artikel 4 lid 8 AVG) (BusinessObject) Verwerker Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. (artikel 4 lid 7 AVG) (BusinessObject) Verwerkingsverantwoordelijk- e Een BIV-classificatie of BIV-indeling is een indeling van gegevens waarbij de beschikbaarheid (B), integriteit (I) en vertrouwelijkheid (V) wordt aangegeven. (BusinessObject) BIV-classificatie Het verwerkingsdoeleinde geeft het doel aan waarom een verwerking plaatsvindt. (BusinessObject) Verwerkingsdoeleinde De reden waarvoor persoonsgegevens moeten worden verwerkt, en die de rechtmatigheid van de verwerking aangeeft. (BusinessObject) Grondslag Een verwerkersovereenkomst welke voor de sector 'onderwijs' als model in de bijlagen bij het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy is opgenomen en daarvan een integraal onderdeel uitmaakt. (BusinessObject) Model Verwerkersovereenkomst Een privacyverklaring is een informatief bericht aan betrokkenen over de verwerking van persoonsgegevens, waarin onder meer wordt uitgelegd waarom persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt, welke gegevens dat zijn en welke rechten de betrokkene heeft als diens persoonsgegevens worden verwerkt. (BusinessObject) Privacyverklaring De locatie waar de verwerking van (persoons)gegevens plaatsvindt. (BusinessObject) Verwerkingslocatie Informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (?de betrokkene?). (artikel 4 lid 1 AVG) (BusinessObject) Persoonsgegeven Termijn die men in acht moet nemen om documenten, gegevens enz. bij te houden, waarna vernietiging of verwijdering is toegestaan. (BusinessObject) Bewaartermijn Een bijlage bij de Model Verwerkersovereenkomst met een beknopte beschrijving en opsomming van van de technische en organisatorische maatregelen die worden getroffen ter beveiliging van de Verwerking van Persoonsgegevens. (BusinessObject) Beveiligingsbijlage De opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens aan de verwerker en eenieder die onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of van de verwerker handelt en toegang heeft tot persoonsgegevens. (BusinessObject) Verwerkingsopdrac- ht Een ge�dentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon over wie persoonsgegevens worden verwerkt. (artikel 4 lid 1 AVG) (BusinessObject) Betrokkene Persoonsgegeven waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, en verwerking van genetische gegevens, biometrische gegevens met het oog op de unieke identificatie van een persoon, of gegevens over gezondheid, of gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid, zoals bedoeld in artikel 9 AVG. (BusinessObject) Bijzonder persoonsgegeven Driver Art. 9 AVG - Verwerking van bijzondere categorieën van persoonsgegevens Driver H II AVG - Beginselen verwerking persoonsgegevens Driver Art. 24 AVG - Verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke Driver H III AVG - Rechten van de betrokkene Driver AVG Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de gegevens worden verstrekt. (artikel 4 lid 9 AVG) (BusinessObject) Ontvanger Driver Art. 29 AVG - Verwerking onder gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker Driver Privacyconvenant Onderwijs Driver Art. 4 PcO - Verwerkersovereenkomst Driver Bijl 1 PcO - Model Verwerkersovereenkomst Een bijlage bij de Model Verwerkersovereenkomst waarin de Instructies voor de Verwerking van Persoonsgegevens van de Onderwijsinstelling aan de Verwerker staan beschreven. Deze bijsluiter geeft Onderwijsinstellingen informatie over de dienstverlening die de Onderwijsinstelling van Verwerker afneemt en legt vast welke Persoonsgegevens de Verwerker daarbij in opdracht van de Onderwijsinstelling verwerkt. (BusinessObject) Privacybijsluiter AssociationRelationship schrijft en/of leest AssociationRelationship is betrokken bij AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship is gebaseerd op AssociationRelationship omvat InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship omvat AssociationRelationship betreft AssociationRelationship heeft AssociationRelationship is vastgelegd in AssociationRelationship vindt plaats op InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship betreft AssociationRelationship geeft inzicht in InfluenceRelationship AssociationRelationship omvat AssociationRelationship wordt gemitigeerd door AssociationRelationship voert uit AssociationRelationship ondertekent InfluenceRelationship AssociationRelationship handelt conform AssociationRelationship stelt doel en middelen vast voor AssociationRelationship ondertekent AssociationRelationship is verantwoordelijk voor AssociationRelationship geeft uit InfluenceRelationship AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship is van toepassing op InfluenceRelationship AssociationRelationship bevat AssociationRelationship bevat AssociationRelationship informeert AssociationRelationship informeert over SpecializationRelationship AssociationRelationship heeft betrekking op AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft InfluenceRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship is ontvanger van AggregationRelationship AggregationRelationship Deze svg is op 14-05-2024 18:56:29 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:56:29 CEST
Legenda
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Informatiemodel Bedrijfsvoering - IBP - Rechtmatige verwerking persoonsgegevens
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-f1aaebaa-7599-488eb-3af6-e91c7b2c70e
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Informatiemodel Bedrijfsvoering - IBP - Rechtmatige verwerking persoonsgegevens
Documentatie  : Detailoverzicht van de informatie die een onderwijsinstelling beheert met betrekking tot verwerking van persoonsgegevens in het kader van Informatiebeveiliging en privacy (IBP) in het bedrijfsdomein Bedrijfsvoering.
ArchiMate-gezichtspunt  : Informatiemodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Bedrijfsvoering
Viewpoint  : Informatiemodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : f1aaebaa-7599-488eb-3af6-e91c7b2c70e
Original ID  : id-f1aaebaa7599488eb3af6e91c7b2c70e
Semanticsearch  : informatiemodel bedrijfsvoering - ibp - rechtmatige verwerking persoonsgegevens
Elementen  : 
Relaties  :