Op overeenstemming gericht overleg (Gemeente)

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Op overeenstemming gericht overleg (Gemeente)
Beschrijving
Op overeenstemming gericht overleg is het overleg tussen schoolbesturen en gemeente over de inhoud van het ondersteuningsplan, de ondersteuning aan leerlingen, de aansluiting op jeugdzorg, het leerlingenvervoer en de huisvesting van het onderwijs.


Contextdiagram
FORA
Op overeenstemming gericht overleg is het overleg tussen schoolbesturen en gemeente over de inhoud van het ondersteuningsplan, de ondersteuning aan leerlingen, de aansluiting op jeugdzorg, het leerlingenvervoer en de huisvesting van het onderwijs. (BusinessObject) Op overeenstem- ming gericht overleg (Gemeente) Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Een schoolgebouw is een gebouw met een onderwijsbestemming. (BusinessObject) Schoolgebouw Integraal HuisvestingsPlan Onderwijs is een plan waarin gemeenten na overleg met betrokken schoolbesturen het huisvestingsbeleid en het investeringsprogramma voor een periode van 4 jaar vastleggen in een meerjarenprogramma (IHP), met een doorkijk naar meerdere jaren na deze periode. (BusinessObject) Integraal HuisvestingsP- lan Onderwijs Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen reizen. De verantwoordelijkheid van het naar school brengen en ophalen ligt primair bij de ouders/verzorgers. De gemeente heeft de zorgplicht passend vervoer aan te bieden. Dit betekent dat het leerlingenvervoer moet aansluiten bij de mogelijkheden van het kind. (BusinessObject) Leerlingenver- voer In het ondersteuningsplan (voorheen: zorgplan) legt het samenwerkingsverband vast hoe passend onderwijs in hun regio wordt vormgegeven, d.w.z. de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passend plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld. Het ondersteuningsplan is gebaseerd op de schoolondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen. (BusinessObject) Ondersteunin- gsplan Het samenwerkingsverband passend onderwijs maakt afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen (BusinessObject) Samenwerkin- gsverband passend onderwijs Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur Een gemeente is een groep van woonkernen (dorpen, steden) met het bijbehorende gebied die samen worden bestuurd door een politiek apparaat. Het is de kleinste eenheid van openbaar bestuur, bestuurd door een gemeenteraad en B en W. (BusinessObject) Gemeente AggregationRelationship AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship betreft AssociationRelationship participeert in AssociationRelationship participeert in AssociationRelationship participeert in Deze svg is op 14-05-2024 18:54:30 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 18:54:30 CEST


Details ArchiMate-element Op overeenstemming gericht overleg (Gemeente)
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-f14e3745-67cf-4920a-f3f1-5606c5f05b4
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-f14e3745-67cf-4920a-f3f1-5606c5f05b4
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Op overeenstemming gericht overleg (Gemeente)
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Gebeurtenis
Domein  : Bevoegd gezag
Alias  : OOGO
Externe verwijzing  : https://www.poraad.nl/ledenondersteuning/toolboxen/passend-onderwijs/op-overeenstemming-gericht-overleg-oogo
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel BG&SL
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : f14e3745-67cf-4920a-f3f1-5606c5f05b4
Original ID  : id-f14e374567cf4920af3f15606c5f05b4
Semanticsearch  : op overeenstemming gericht overleg (gemeente)