Samenwerkingsverband passend onderwijs

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Samenwerkingsverband passend onderwijs
Beschrijving
Het samenwerkingsverband passend onderwijs maakt afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen


Contextdiagram
FORA
Het samenwerkingsverband passend onderwijs maakt afspraken over welke begeleiding de reguliere scholen bieden, welke leerlingen een plek krijgen in het speciaal onderwijs en over de verdeling van de ondersteuningsmiddelen (BusinessObject) Samenwerkin- gsverband passend onderwijs Driver Art. 28a WEC- Samenwerkin- gsverbanden Bedrijfsdomein met preventie- en zorgfuncties. (Grouping) Leerlingbegele- iding en –zorg Driver Art. 17a WVO- Samenwerkin- gsverbanden Driver Art. 18a WPO- Samenwerkin- gsverbanden Een toelaatbaarheidsverklaring is een verklaring waarmee de leerling toelaatbaarheid wordt verklaard tot het (voortgezet) speciaal onderwijs, speciaal basisonderwijs, praktijkonderwijs is een toelaatbaarheidsverklaring. (BusinessObject) Toelaatbaarhe- idsverklaring De Inspectie van het Onderwijs (IvhO), ook wel Onderwijsinspectie genoemd, is een inspectie-orgaan dat valt onder onder Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, bewaakt de kwaliteit van het onderwijs en doet dit onder andere door het bezoeken van scholen. (BusinessObject) Inspectie van het Onderwijs Dit reglement is van toepassing op alle persoonsgegevens van een betrokkene die door of namens een samenwerkingsverband worden verwerkt, en heeft o.a. tot doel vast te stellen van welke personen het samenwerkingsverband persoonsgegevens verwerkt en te voorkomen dat persoonsgegevens worden verwerkt voor een ander doel dan het doel waarvoor ze verzameld zijn. (BusinessObject) Privacyreglem- ent Samenwerkin- gsverband Passend Onderwijs PO/VO Een orthopedagogisch didactisch centrum is een bovenschoolse voorziening, verbonden aan een samenwerkingsverband. De leerlingen die gebruikmaken van de diensten van het orthopedagogisch didactisch centrum zijn ingeschreven bij reguliere scholen voor voortgezet onderwijs. De scholen uit het samenwerkingsverband zijn verantwoordelijk voor de (bekostiging van) de huisvesting van het orthopedagogisch didactisch centrum. (BusinessObject) Orthopedagog- isch Didactisch Centrum Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur Op overeenstemming gericht overleg is het overleg tussen schoolbesturen en gemeente over de inhoud van het ondersteuningsplan, de ondersteuning aan leerlingen, de aansluiting op jeugdzorg, het leerlingenvervoer en de huisvesting van het onderwijs. (BusinessObject) Op overeenstem- ming gericht overleg (Gemeente) Een Samenwerkingsverband heeft altijd een Ondersteuningsplanraad naast een eventuele Medezeggenschapsraad. De leden Ondersteuningsplanraad van worden afgevaardigd door de medezeggenschapsraden van de scholen in het samenwerkingsverband. De Ondersteuningsplanraad moet instemmen met het Ondersteuningsplan van het Samenwerkingsverband. (BusinessObject) Ondersteunin- gsplanraad Een Permanente Commissie Leerlingenzorg is ingesteld door het bevoegd gezag of de bevoegde gezagsorganen van scholen in een samenwerkingsverband, en bepaalt op aanvraag van de ouders of plaatsing van een leerling op een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs noodzakelijk is. (BusinessObject) Permanente Commissie Leerlingenzorg In het schoolondersteuningsprofiel staat een beschrijving van de voorzieningen die zijn getroffen voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven, d.w.z. een beschrijving van de mogelijkheden die de school heeft voor de ondersteuning van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften. Ook staat hierin welke ambities de school heeft voor de toekomst. In het schoolondersteuningsprofiel omschrijft de school hoe leerlingen met een extra ondersteuningsvraag begeleid worden. En welke middelen de school hiervoor ter beschikking heeft of extern kan organiseren. Voorgedefinieerde set profielen; school kan kiezen In regio moet goede spreiding zijn van profielen bijv als leerling doof is check Scholen op de kaart / Vensters (filteren op onderwijsconcepten / kenmerken) (BusinessObject) Schoolonderst- euningsprofiel In het ondersteuningsplan (voorheen: zorgplan) legt het samenwerkingsverband vast hoe passend onderwijs in hun regio wordt vormgegeven, d.w.z. de kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een passend plek en passende begeleiding kunnen krijgen. Dit ondersteuningsplan wordt ten minste 1 keer per 4 jaar opgesteld. Het ondersteuningsplan is gebaseerd op de schoolondersteuningsprofielen van de deelnemende scholen. (BusinessObject) Ondersteunin- gsplan Aanvraag voor een nieuw op te richten school. (BusinessObject) Aanvraag nieuwe school InfluenceRelationship AggregationRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship geeft af AssociationRelationship houdt toezicht op AssociationRelationship houdt zich aan AssociationRelationship maakt gebruik van diensten van AssociationRelationship neemt deel aan AssociationRelationship participeert in AssociationRelationship stelt in AssociationRelationship stelt in AssociationRelationship stelt op / vast AssociationRelationship stelt vast AssociationRelationship wordt betrokken bij Deze svg is op 14-05-2024 19:11:41 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:11:41 CEST


Komt voor in
Details ArchiMate-element Samenwerkingsverband passend onderwijs
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-3cd2d3dd-5bd3-4f48b-ca77-1a3d441e61b
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-3cd2d3dd-5bd3-4f48b-ca77-1a3d441e61b
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Samenwerkingsverband passend onderwijs
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Partij
Domein  : Leerlingbegeleiding en -zorg
Sector  : FO
Bron  : FORA-WG Informatiemodel LB&Z
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-12-2021
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 3cd2d3dd-5bd3-4f48b-ca77-1a3d441e61b
Original ID  : id-3cd2d3dd5bd34f48bca771a3d441e61b
Semanticsearch  : samenwerkingsverband passend onderwijs