Code goed bestuur

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessObjects > Code goed bestuur
Beschrijving
Code goed bestuur is een sectoraal document waarin richting wordt gegeven aan goed bestuur in de betreffende sector.


Contextdiagram
FORA
Code goed bestuur is een sectoraal document waarin richting wordt gegeven aan goed bestuur in de betreffende sector. (BusinessObject) Code goed bestuur Driver Art. 28i WEC - Inhoud intern toezicht Driver Art. 17a1 WPO - Goed bestuurde school Driver Art. 17c WPO- Inhoud intern toezicht Driver Art. 17a WPO- Scheiding toezicht en bestuur Driver Art. 24e1 WVO - Inhoud intern toezicht Driver Art. 24d WVO- Scheiding toezicht en bestuur Het (intern) toezicht houden op het beleid en de behaalde resultaten van het uitvoerend bestuur. De taken van intern toezichthouders bestaan onder meer uit: - het toezien op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur; - de naleving van de wettelijke verplichtingen en toepassing van de code voor goed bestuur; - het toezien op rechtmatige en doelmatige besteding van middelen; - het goedkeuren van de begroting, bestuursverslag en meerjarenplan. (BusinessProcess) Houden toezicht op beleid Bedrijfsdomein voor zaken die het bevoegd gezag betreffen. Het bevoegd gezag is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de organisatie en de kwaliteit en continuïteit van het onderwijs. (Grouping) Bevoegd gezag Het uitvoeren van bestuurstaken. (BusinessProcess) Uitvoeren bestuurstaken Het schoolbestuur is het orgaan dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor beslissingen die te maken hebben met de school en het onderwijs dat gegeven wordt. RIO: Onderwijsbestuur Een orgaan van een rechtspersoon krachtens publiekrecht ingesteld (a-orgaan) of een persoon of college met enig openbaar gezag bekleed (b-orgaan) (BusinessObject) Onderwijsbest- uur De interne toezichthouder of het interne toezichthoudend orgaan houdt toezicht op de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden door het bestuur en staat het bestuur met raad terzijde. (BusinessObject) Interne toezichthouder InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R AggregationRelationship AccessRelationship W AssociationRelationship geeft richting aan AssociationRelationship geeft richting aan Deze svg is op 14-05-2024 19:04:02 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:04:02 CEST


Details ArchiMate-element Code goed bestuur
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : BusinessObject
Element-id  : FORA/id-9a085c38-1304-4d78a-91c9-05125bec2b3
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-9a085c38-1304-4d78a-91c9-05125bec2b3
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Code goed bestuur
Onderwijsbegrippen_nl  : Ja
Beschikbaarheid  : Laag
Integriteit  : Laag
Vertrouwelijkheid  : Laag
Persoonsgegevens  : Nee
Gegevenscategorie  : Richting
Domein  : Bevoegd gezag
Sector  : FO
Status  : Definitief
Statusdatum  : 1-1-2021
Bron  : Werkgroep onderwijsbegrippen PO-Raad en VO-raad
Externe verwijzing  : https://www.poraad.nl/themas/goed-bestuur/code-goed-bestuur,https://www.poraad.nl/system/files/code_goed_bestuur_0.pdf,https://www.vo-raad.nl/themas/goed-bestuur/onderwerpen/code-goed-onderwijsbestuur,https://www.vo-raad.nl/system/downloads/attachments/000/000/003/original/Code_Goed_Onderwijsbestuur_VO_2019_0701.pdf?1561974995
FORA-type  : Informatieobject
Object ID  : 9a085c38-1304-4d78a-91c9-05125bec2b3
Original ID  : id-9a085c3813044d78a91c905125bec2b3
Semanticsearch  : code goed bestuur