Art. 17a1 WPO - Goed bestuurde school

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 17a1 WPO - Goed bestuurde school
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Art. 17a1 WPO - Goed bestuurde school
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-d386231a-ac1d-43938-9012-b4ad57a6fdd
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-d386231a-ac1d-43938-9012-b4ad57a6fdd
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 17a1 WPO - Goed bestuurde school
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=17a&z=2020-07-01&g=2020-07-01
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=I&titeldeel=II&afdeling=1&paragraaf=1&artikel=17a&z=2020-07-01&g=2020-07-01
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : d386231a-ac1d-43938-9012-b4ad57a6fdd
Original ID  : id-d386231aac1d439389012b4ad57a6fdd
Semanticsearch  : art. 17a1 wpo - goed bestuurde school