Uitvoeren bestuurstaken

ArchiMate-modellen > FORA > BusinessProcesses > Uitvoeren bestuurstaken
Beschrijving
Het uitvoeren van bestuurstaken.


Contextdiagram
FORA
Het uitvoeren van bestuurstaken. (BusinessProcess) Uitvoeren bestuurstaken Het professioneel statuut bevat afspraken gemaakt over de wijze waarop de zeggenschap van leraren wordt georganiseerd. (BusinessObject) Professioneel statuut Een bestuursmodel beschrijft de wijze waarop de verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn ingericht, welke coördinatiemechanismen er zijn en welke onderlinge relaties worden onderscheiden. Het is een instrument om de beheersbaarheid van een organisatie te realiseren. Er zijn verschillende vormen van bestuursmodellen, zoals bijvoorbeeld het one-tier bestuursmodel of het two-tier bestuursmodel. (BusinessObject) Bestuursmodel Een mandatering is de bevoegdheid om in naam van een ander te handelen, maar zonder de daarbij horende verantwoordelijkheid. Bij mandateren worden geen bevoegdheden overgedragen. De mandaatgever blijft zelf bevoegd. (BusinessObject) Mandatering Bestuurlijke collegiale visitatie is het gestructureerd bezoeken van bestuurders aan collega-bestuurders met als doel te leren en ontwikkelen door te reflecteren op het bestuurlijk handelen in de context van de onderwijsorganisatie (BusinessObject) Bestuurlijke collegiale visitatie In het bestuursformatieplan moet het bevoegd gezag aangeven welke functies van welke omvang, aard en niveau op korte en lange termijn noodzakelijk zijn voor het verwezenlijken van de onderwijsdoelstellingen. Uit het bestuursformatieplan moet kunnen worden afgeleid welke functies boventallig zijn, voor welke omvang en waarom. Het bestuursformatieplan bevat vervolgens in ieder geval de volgende overzichten: • Het meerjarenformatiebeleid en de prognoses; • Een overzicht van de te besteden middelen en de lumpsumbekostiging; • Een overzicht van de formatieopbouw en andere bestedingsdoelen; • Een overzicht van de besteding van middelen, de vorming van reserves en voorzieningen en de overdracht van formatie. (BusinessObject) Bestuursforma- tieplan Het uitvoeren van bestuurstaken. (BusinessFunction) Bestuur Het medezeggenschapsstatuut bevat de regels en afspraken die voor alle scholen van een schoolbestuur gelden. Het medezeggenschapsstatuut kan worden beschouwd als ‘de grondwet’ voor medezeggenschap binnen de stichting. In het document worden afspraken opgenomen over de vormgeving van medezeggenschap binnen de organisatie. Het statuut wordt elke twee jaar opgesteld door het bevoegd gezag van de school en wordt bij vaststelling en bij wijziging ter instemming voorgelegd aan de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), die met een twee derde meerderheid moet instemmen (artikel 21 lid 1 WMS). (BusinessObject) Medezeggens- chapsstatuut Het ouderstatuut is een overzicht van de functies en werkwijzen van de ouderraad en de klassenouders. (BusinessObject) Ouderstatuut Het leerlingenstatuut is een overzicht van de rechten en de plichten van leerlingen op die school. In het leerlingenstatuut worden in elk geval voorschriften opgenomen, strekkende tot handhaving van de goede gang van zaken binnen de instelling en, de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de bescherming van gegevens uit de persoonlijke levenssfeer. In een goed leerlingenstatuut staat beschreven wat van de docenten mag worden verwacht, maar ook wat docenten van de leerlingen mogen verwachten. In het statuut worden de alle regels rondom toetsen, huiswerk, toelating, overgaan en te laat komen, vastgelegd. (BusinessObject) Leerlingenstat- uut Het managementstatuut beschrijft de verantwoordelijkheden van het bevoegd gezag, de directies van scholen en eventueel bovenschools management. In het statuut wordt specifiek aangegeven welke maat van taken en bevoegdheden gemandateerd worden naar de directies, en welke taken op het niveau van het bevoegd gezag blijven. (BusinessObject) Managements- tatuut Code goed bestuur is een sectoraal document waarin richting wordt gegeven aan goed bestuur in de betreffende sector. (BusinessObject) Code goed bestuur AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AggregationRelationship AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 21:08:51 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 21:08:51 CEST


Details ArchiMate-element Uitvoeren bestuurstaken
ArchiMate_Process.png
Elementtype  : BusinessProcess
Element-id  : FORA/id-2e180b9d-6973-40e09-1a9e-d6713607665
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-2e180b9d-6973-40e09-1a9e-d6713607665
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Uitvoeren bestuurstaken
FORA-type  : Bedrijfsproces
Object ID  : 2e180b9d-6973-40e09-1a9e-d6713607665
Original ID  : id-2e180b9d697340e091a9ed6713607665
Semanticsearch  : uitvoeren bestuurstaken