Id-27bd78b5e58346a799a18399951c6879

ArchiMate-modellen > FORA > AggregationRelationships > Id-27bd78b5e58346a799a18399951c6879
ArchiMate-relatie Id-27bd78b5e58346a799a18399951c6879
ArchiMate_AggregationRelationship.png
Relatietype  : AggregationRelationship
Relatie-id  : FORA/id-27bd78b5-e583-46a79-9a18-399951c6879
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Verwerken eindresultaten Schoolexamen (Grouping)
Naar  : Verantwoording (schoolniveau) (BusinessFunction)
Object ID  : 27bd78b5-e583-46a79-9a18-399951c6879
Original ID  : id-27bd78b5e58346a799a18399951c6879
Semanticsearch  : id-27bd78b5e58346a799a18399951c6879
ArchiMate-views  :