Art. 14a WMS - Instemmingsbevoegdheid ondersteuningsplanraad

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 14a WMS - Instemmingsbevoegdheid ondersteuningsplanraad
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Art. 14a WMS - Instemmingsbevoegdheid ondersteuningsplanraad
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-2f6238e2-ec45-4199b-4604-1134a2bb3bc
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-2f6238e2-ec45-4199b-4604-1134a2bb3bc
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 14a WMS - Instemmingsbevoegdheid ondersteuningsplanraad
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020685&hoofdstuk=3&artikel=14a&z=2021-01-01&g=2021-01-01
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0020685&hoofdstuk=3&artikel=14a&z=2021-01-01&g=2021-01-01
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : 2f6238e2-ec45-4199b-4604-1134a2bb3bc
Original ID  : id-2f6238e2ec454199b46041134a2bb3bc
Semanticsearch  : art. 14a wms - instemmingsbevoegdheid ondersteuningsplanraad