Id-641f597080334488a7ec16b09664e363

ArchiMate-modellen > FORA > AccessRelationships > Id-641f597080334488a7ec16b09664e363
ArchiMate-relatie Id-641f597080334488a7ec16b09664e363
ArchiMate_AccessRelationship.png
Relatietype  : AccessRelationship
Relatie-id  : FORA/id-641f5970-8033-4488a-7ec1-6b09664e363
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Beheer onderwijskundige rapporten (ApplicationFunction)
Naar  : Administratieve gegevens OKR (DataObject)
Relatietoevoeging  : Write
Object ID  : 641f5970-8033-4488a-7ec1-6b09664e363
Original ID  : id-641f597080334488a7ec16b09664e363
Semanticsearch  : id-641f597080334488a7ec16b09664e363
ArchiMate-views  :