Art. 4a WMS - Ondersteuningsplanraad

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 4a WMS - Ondersteuningsplanraad
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Art. 4a WMS - Ondersteuningsplanraad
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-7a7e2ce3-beff-4ebab-bb5b-04a49969b4e
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-7a7e2ce3-beff-4ebab-bb5b-04a49969b4e
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 4a WMS - Ondersteuningsplanraad
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020685&hoofdstuk=1&artikel=4a&z=2021-01-01&g=2021-01-01
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0020685&hoofdstuk=1&artikel=4a&z=2021-01-01&g=2021-01-01
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : 7a7e2ce3-beff-4ebab-bb5b-04a49969b4e
Original ID  : id-7a7e2ce3beff4ebabbb5b04a49969b4e
Semanticsearch  : art. 4a wms - ondersteuningsplanraad