Art. 8.10 WVO 2020 - Te verstrekken gegevens bij toelating

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 8.10 WVO 2020 - Te verstrekken gegevens bij toelating
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Art. 8.10 WVO 2020 - Te verstrekken gegevens bij toelating
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-865a8a60-6762-474b8-5b5b-e4c02fefde9
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-865a8a60-6762-474b8-5b5b-e4c02fefde9
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 8.10 WVO 2020 - Te verstrekken gegevens bij toelating
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=8&paragraaf=1&artikel=8.10&z=2022-08-01&g=2022-08-01
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=8&paragraaf=1&artikel=8.10&z=2022-08-01&g=2022-08-01
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : 865a8a60-6762-474b8-5b5b-e4c02fefde9
Original ID  : id-865a8a606762474b85b5be4c02fefde9
Semanticsearch  : art. 8.10 wvo 2020 - te verstrekken gegevens bij toelating