Id-d23040dc1e3a43bbba422c23f2f8555c

ArchiMate-modellen > FORA > AccessRelationships > Id-d23040dc1e3a43bbba422c23f2f8555c
ArchiMate-relatie Id-d23040dc1e3a43bbba422c23f2f8555c
ArchiMate_AccessRelationship.png
Relatietype  : AccessRelationship
Relatie-id  : FORA/id-d23040dc-1e3a-43bbb-a422-c23f2f8555c
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Vaststellen onderwijsaanbod (BusinessProcess)
Naar  : Aangeboden opleiding (BusinessObject)
Relatietoevoeging  : Write
Object ID  : d23040dc-1e3a-43bbb-a422-c23f2f8555c
Original ID  : id-d23040dc1e3a43bbba422c23f2f8555c
Semanticsearch  : id-d23040dc1e3a43bbba422c23f2f8555c
ArchiMate-views  :