Art. 5 Toetsbesluit PO - Afnamevoorschriften

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 5 Toetsbesluit PO - Afnamevoorschriften
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Art. 5 Toetsbesluit PO - Afnamevoorschriften
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-ebea5a04-4c52-4d088-06d0-7d74726e53e
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-ebea5a04-4c52-4d088-06d0-7d74726e53e
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 5 Toetsbesluit PO - Afnamevoorschriften
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0035216&paragraaf=2&artikel=5&z=2023-08-01&g=2023-08-01
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0035216&paragraaf=2&artikel=5&z=2023-08-01&g=2023-08-01
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : ebea5a04-4c52-4d088-06d0-7d74726e53e
Original ID  : id-ebea5a044c524d08806d07d74726e53e
Semanticsearch  : art. 5 toetsbesluit po - afnamevoorschriften