Einddatum verzuim

ArchiMate-modellen > FORA > DataObjects > Einddatum verzuim
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Einddatum verzuim
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : DataObject
Element-id  : FORA/id-0182e8e5-fb21-41449-69a2-f959d6ae5d8
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-0182e8e5-fb21-41449-69a2-f959d6ae5d8
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Einddatum verzuim
Betrokkene  : Leerling
FORA-type  : Gegevenselement
Object ID  : 0182e8e5-fb21-41449-69a2-f959d6ae5d8
Original ID  : id-0182e8e5fb214144969a2f959d6ae5d8
Semanticsearch  : einddatum verzuim