Id-04cf947029a744a280b23117e31d8a57

ArchiMate-modellen > FORA > AccessRelationships > Id-04cf947029a744a280b23117e31d8a57
ArchiMate-relatie Id-04cf947029a744a280b23117e31d8a57
ArchiMate_AccessRelationship.png
Relatietype  : AccessRelationship
Relatie-id  : FORA/id-04cf9470-29a7-44a28-0b23-117e31d8a57
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Beoordelen toets Centraal examen (BusinessProcess)
Naar  : Gemaakt examenwerk (BusinessObject)
Relatietoevoeging  : Read
Object ID  : 04cf9470-29a7-44a28-0b23-117e31d8a57
Original ID  : id-04cf947029a744a280b23117e31d8a57
Semanticsearch  : id-04cf947029a744a280b23117e31d8a57
ArchiMate-views  :