Id-10fdce408116411387f2287869596b8a

ArchiMate-modellen > FORA > AccessRelationships > Id-10fdce408116411387f2287869596b8a
ArchiMate-relatie Id-10fdce408116411387f2287869596b8a
ArchiMate_AccessRelationship.png
Relatietype  : AccessRelationship
Relatie-id  : FORA/id-10fdce40-8116-41138-7f22-87869596b8a
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Diplomeren en certificeren Eindexamen (BusinessProcess)
Naar  : Examenuitslag (BusinessObject)
Relatietoevoeging  : Write
Object ID  : 10fdce40-8116-41138-7f22-87869596b8a
Original ID  : id-10fdce408116411387f2287869596b8a
Semanticsearch  : id-10fdce408116411387f2287869596b8a
ArchiMate-views  :