Medische gegeven

ArchiMate-modellen > FORA > DataObjects > Medische gegeven
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Medische gegeven
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : DataObject
Element-id  : FORA/id-35121b6d-0296-4f958-3af6-0768f6dd0bf
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-35121b6d-0296-4f958-3af6-0768f6dd0bf
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Medische gegeven
Betrokkene  : Leerling
FORA-type  : Gegevenselement
Object ID  : 35121b6d-0296-4f958-3af6-0768f6dd0bf
Original ID  : id-35121b6d02964f9583af60768f6dd0bf
Semanticsearch  : medische gegeven