Id-37ecfdd46cc1411bb6bd8777e3e4d0bb

ArchiMate-modellen > FORA > AccessRelationships > Id-37ecfdd46cc1411bb6bd8777e3e4d0bb
ArchiMate-relatie Id-37ecfdd46cc1411bb6bd8777e3e4d0bb
ArchiMate_AccessRelationship.png
Relatietype  : AccessRelationship
Relatie-id  : FORA/id-37ecfdd4-6cc1-411bb-6bd8-777e3e4d0bb
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Vervaardigen strategisch beleidsplan (BusinessProcess)
Naar  : Visiedocument (BusinessObject)
Relatietoevoeging  : Read
Object ID  : 37ecfdd4-6cc1-411bb-6bd8-777e3e4d0bb
Original ID  : id-37ecfdd46cc1411bb6bd8777e3e4d0bb
Semanticsearch  : id-37ecfdd46cc1411bb6bd8777e3e4d0bb
ArchiMate-views  :