Id-7358e9cd-34a2-4981-8087-a78b89346a0e

ArchiMate-modellen > FORA > RealizationRelationships > Id-7358e9cd-34a2-4981-8087-a78b89346a0e
ArchiMate-relatie Id-7358e9cd-34a2-4981-8087-a78b89346a0e
ArchiMate_RealisationRelationship.png
Relatietype  : RealizationRelationship
Relatie-id  : FORA/id-7358e9cd-34a2-4981-8087-a78b89346a0e
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Leerlingadministratiesysteem (LAS) (ApplicationComponent)
Naar  : Edukoppeling transactiestandaard (Constraint)
Verbindingsrol  : aanbevolen
Object ID  : 7358e9cd-34a2-4981-8087-a78b89346a0e
Object ID_nl  : 7358e9cd-34a2-4981-8087-a78b89346a0e
Original ID  : id-7358e9cd-34a2-4981-8087-a78b89346a0e
Semanticsearch  : id-7358e9cd-34a2-4981-8087-a78b89346a0e
ArchiMate-views  :