Art. 194e WPO - Overgangsrecht plan van scholen

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 194e WPO - Overgangsrecht plan van scholen
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Art. 194e WPO - Overgangsrecht plan van scholen
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-6b579a50-7904-447f8-3f3e-0ee7edb4488
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-6b579a50-7904-447f8-3f3e-0ee7edb4488
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 194e WPO - Overgangsrecht plan van scholen
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=IV&artikel=194e&z=2021-08-01&g=2021-08-01
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0003420&hoofdstuk=IV&artikel=194e&z=2021-08-01&g=2021-08-01
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : 6b579a50-7904-447f8-3f3e-0ee7edb4488
Original ID  : id-6b579a507904447f83f3e0ee7edb4488
Semanticsearch  : art. 194e wpo - overgangsrecht plan van scholen