Verwerkingsactiviteiten Informatiebeveiliging en privacy (a)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Verwerkingsactiviteiten Informatiebeveiliging en privacy (a)
Verwerkingsactiviteiten Informatiebeveiliging en privacy (a)
Het organiseren van informatiebeveiliging en het beschermen van persoonsgegevens van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Informatiebeveiliging en privacy Het aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming in het kader van de AVG (BusinessFunction) FG-aanstelling Het aanstellen van een Functionaris voor Gegevensbescherming in het kader van de AVG. (BusinessProcess) Aanstellen FG Het inventariseren van risico's die de school mogelijk loopt ten aanzien van beschikbaarheid, integriteit en/of vertrouwelijkheid van informatie. (BusinessFunction) Risicoinventarisatie Het inventariseren van risico's die de school mogelijk loopt ten aanzien van beschikbaarheid, integriteit en/of vertrouwelijkheid van informatie. (BusinessProcess) Inventariseren risico's Het instellen van beveiligingsmaatregelen (ook wel 'beheersmaatregelen') gericht op het beperken van risico's ten aanzien van beschikbaarheid, integriteit en/of vertrouwelijkheid van informatie. (BusinessFunction) Realisatie beveiligingsmaatregelen Het instellen van beveiligingsmaatregelen (ook wel 'beheersmaatregelen') gericht op het beperken van risico's ten aanzien van beschikbaarheid, integriteit en/of vetrouwelijkheid van informatie. (BusinessProcess) Realiseren beveiligingsmaatregelen Het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten in het kader van de AVG, waarin is vastgelegd welke persoonsgegevens de onderwijsorganisatie verwerkt. (BusinessFunction) Registratie verwerkingsactiviteiten Het bijhouden van een register van verwerkingsactiviteiten in het kader van de AVG, waarin is vastgelegd welke persoonsgegevens de onderwijsorganisatie verwerkt. (BusinessProcess) Registereren verwerkingsactiviteiten Diensten rondom, en evaluatie van, relevante kaders en wetgeving. (BusinessFunction) Advies en toets op compliance Diensten rondom, en evaluatie van, relevante kaders en wetgeving. (BusinessProcess) Adviseren en toetsen compliance Maatregel waarmee een risico wordt gemitigeerd. (BusinessObject) Beheersmaatregel Een overeenkomst of andere rechtshandeling krachtens het Unierecht of het lidstatelijke recht die een verwerker ten aanzien van de verwerkingsverantwoordelijke bindt, en waarin het onderwerp en de duur van de verwerking, de aard en het doel van de verwerking, het soort persoonsgegevens en de categorie�n van betrokkenen, en de rechten en verplichtingen van de verwerkingsverantwoordelijke worden omschreven. (BusinessObject) Verwerkersovereenkom- st Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde proced�s, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. (artikel 4 lid 2 AVG) (BusinessObject) Verwerkingsactivite- it Een register met informatie over verwerkingen van persoonsgegevens. (BusinessObject) Register van de verwerkingsactiviteiten Het potentieel voor schade als gevolg van ongeoorloofd gebruik, verstoring, wijziging of vernietiging van informatie. (BusinessObject) Beveiligingsrisico Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt. (artikel 4 lid 8 AVG) (BusinessObject) Verwerker Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt. (artikel 4 lid 7 AVG) (BusinessObject) Verwerkingsverantwoordelijk- e Een privacyverklaring is een informatief bericht aan betrokkenen over de verwerking van persoonsgegevens, waarin onder meer wordt uitgelegd waarom persoonsgegevens worden verzameld en gebruikt, welke gegevens dat zijn en welke rechten de betrokkene heeft als diens persoonsgegevens worden verwerkt. (BusinessObject) Privacyverklaring De locatie waar de verwerking van (persoons)gegevens plaatsvindt. (BusinessObject) Verwerkingslocatie Een bijlage bij de Model Verwerkersovereenkomst met een beknopte beschrijving en opsomming van van de technische en organisatorische maatregelen die worden getroffen ter beveiliging van de Verwerking van Persoonsgegevens. (BusinessObject) Beveiligingsbijlage De opdracht van een verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens aan de verwerker en eenieder die onder het gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of van de verwerker handelt en toegang heeft tot persoonsgegevens. (BusinessObject) Verwerkingsopdrac- ht Een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de gegevens worden verstrekt. (artikel 4 lid 9 AVG) (BusinessObject) Ontvanger AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W AccessRelationship W Deze svg is op 14-05-2024 19:07:49 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 14-05-2024 19:07:49 CEST
Legenda
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   
   
   

   
   

   
   

   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Verwerkingsactiviteiten Informatiebeveiliging en privacy (a)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-6d19fd79-366f-43a9a-33da-f664620951e
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Verwerkingsactiviteiten Informatiebeveiliging en privacy (a)
ArchiMate-gezichtspunt  : Verwerkingsactiviteiten
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Bedrijfsvoering
Scope  : Instelling
Viewpoint  : Verwerkingsactiviteiten
Viewtype  : Detail
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 6d19fd79-366f-43a9a-33da-f664620951e
Original ID  : id-6d19fd79366f43a9a33daf664620951e
Semanticsearch  : verwerkingsactiviteiten informatiebeveiliging en privacy (a)
Elementen  : 
Relaties  :