Id-78b5fbdc60b645e69e1d36c7d9863e4d

ArchiMate-modellen > FORA > AccessRelationships > Id-78b5fbdc60b645e69e1d36c7d9863e4d
ArchiMate-relatie Id-78b5fbdc60b645e69e1d36c7d9863e4d
ArchiMate_AccessRelationship.png
Relatietype  : AccessRelationship
Relatie-id  : FORA/id-78b5fbdc-60b6-45e69-e1d3-6c7d9863e4d
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Beheer toets- en opdrachtbeoordelingsgegevens (ApplicationFunction)
Naar  : Opdracht (BusinessObject)
Relatietoevoeging  : Write
Object ID  : 78b5fbdc-60b6-45e69-e1d3-6c7d9863e4d
Original ID  : id-78b5fbdc60b645e69e1d36c7d9863e4d
Semanticsearch  : id-78b5fbdc60b645e69e1d36c7d9863e4d
ArchiMate-views  :