Art. 8.14 WVO 2020 - Schorsing

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 8.14 WVO 2020 - Schorsing
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Art. 8.14 WVO 2020 - Schorsing
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-803383fe-17f7-4ac5b-e7a8-fec63e75e54
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-803383fe-17f7-4ac5b-e7a8-fec63e75e54
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 8.14 WVO 2020 - Schorsing
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=8&paragraaf=1&artikel=8.14&z=2022-08-01&g=2022-08-01
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0044212&hoofdstuk=8&paragraaf=1&artikel=8.14&z=2022-08-01&g=2022-08-01
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : 803383fe-17f7-4ac5b-e7a8-fec63e75e54
Original ID  : id-803383fe17f74ac5be7a8fec63e75e54
Semanticsearch  : art. 8.14 wvo 2020 - schorsing