Art. 3.31 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - Bewaren werk centraal examen

ArchiMate-modellen > FORA > Drivers > Art. 3.31 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - Bewaren werk centraal examen
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Art. 3.31 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - Bewaren werk centraal examen
ArchiMate_Driver.png
Elementtype  : Driver
Element-id  : FORA/id-af313698-7739-434fb-0d1e-e8139b28a3f
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-af313698-7739-434fb-0d1e-e8139b28a3f
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Art. 3.31 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - Bewaren werk centraal examen
Verwijzing  : https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=3&paragraaf=3&artikel=3.31&z=2023-03-29&g=2023-03-29
Juriconnect  : jci1.3:c:BWBR0045787&hoofdstuk=3&paragraaf=3&artikel=3.31&z=2023-03-29&g=2023-03-29
FORA-type  : Wet- en regelgeving
Object ID  : af313698-7739-434fb-0d1e-e8139b28a3f
Original ID  : id-af3136987739434fb0d1ee8139b28a3f
Semanticsearch  : art. 3.31 uitvoeringsbesluit wvo 2020 - bewaren werk centraal examen