Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Centraal examen) - Details (compleet)

ArchiMate-modellen > FORA > Views > Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Centraal examen) - Details (compleet)
Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Centraal examen) - Details (compleet)
Het behandelen van klachten en bezwaren van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Klachten en bezwaren Het afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. (BusinessFunction) Klachtbehandeling Het in behandeling nemen van een bezwaar m.b.t. een toetsresultaat Centraal Examen om deze vervolgens te verwerken en te voorzien van een conclusie (BusinessProcess) Afhandelen bezwaar toetsresultaat Centraal Examen Het zorgdragen voor de faciliteiten van de organisatie. (BusinessFunction) Facilitair beheer De archivering van documenten. (BusinessFunction) Archivering Het veilig en georganiseerd opslaan van gemaakte toetsen of andere beoordelingsmaterialen voor toekomstige referentie, verificatie en bewaartermijnen. (BusinessProcess) Archiveren gemaakt toetswerk Centraal examen BusinessRole Bevoegd gezag De punten of het aantal correct beantwoorde vragen dat een leerling behaalt op een toets. (BusinessObject) Toetsscore Een cijfer is een getal dat een cijfermatige uitdrukking geeft aan het behaalde resultaat. (BusinessObject) Cijfer Resultaat is een vastgelegde waarneming van een onderwijsactiviteit (BusinessObject) Resultaat BusinessRole Examinator BusinessRole Gecommitteerde Een numerieke representatie van de prestaties van een leerling op een bepaalde test of opdracht. (BusinessObject) Score Driver Uitvoeringsbesluit WVO 2020 Driver Art. 3.21 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - Beoordeling centraal examen door examinator Driver Art. 3.25 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - Vaststelling score en cijfer centraal examen Een meetbaar en kwantificeerbare uitkomst, bijvoorbeeld in de vorm van een cijfer, score of kwalificatie, van een toets waarin de prestaties, vaardigheden, kennis of andere relevante aspecten van een leerling worden geëvalueerd en beoordeeld. (BusinessObject) Toetsresultaat Hij die met de leiding van de school is belast. (Art 1 LPW - Begripsbepalingen) Rector of directeur Schoolleider (BusinessRole) Schoolleider Driver Art. 3.24 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - Beoordeling centraal examen door gecommitteerde Een protest tegen iets (bijvoorbeeld een beslissing), een tegenkanting. Wanneer iemand ergens niet mee akkoord gaat, heeft diegene bezwaren. De bezwaren zijn de redenen of argumenten die worden gebruikt om ergens tegen te verzetten. Iemand probeert er anderen mee te overtuigen om iets niet te doen. (BusinessObject) Bezwaar Een protest tegen het resultaat van een toets van het Centraal examen. (BusinessObject) Bezwaar toetsresultaat Centraal examen Een beslissing (definitieve uitspraak) met betrekking tot een bezwaar tegen het resultaat van een toets van het Centraal examen. (BusinessObject) Besluit bezwaar toetsresultaat Centraal examen Een instrument voor het meten van iemands kennis en vaardigheden (praktische vaardigheden en houdingen) die door middel van leren en/of onderwijs op een of ander vakgebied zijn verworven. (BusinessObject) Toets BusinessRole Afnameleider Driver Art. 3.20 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - Afname centraal examen Driver Art. 3.31 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - Bewaren werk centraal examen Door een leerling gemaakt werk in het kader van een examen. (BusinessObject) Gemaakt examenwerk Het afnemen van een toets en waar nodig uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessObject) Toetsafname Een door een leerling gemaakte toets. (BusinessObject) Gemaakte toets Driver Art. 3.58 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - Maatregelen in geval van onregelmatigheden of afwezigheid Driver Wet voortgezet onderwijs 2020 Driver Art. 2.61 WVO 2020 - Onregelmatigheden; onvoorziene omstandigheden; maatregelen Een door een leerling gemaakt werk. (BusinessObject) Gemaakt werk Een lijst met een overzicht van aanwezigen bij een evenement, zoals een toets of examen. (BusinessObject) Presentielijst Een gedetailleerd verslag van het verloop van de afname van een formele evaluatie, zoals een examenafname. (BusinessObject) Proces verbaal BusinessEvent Toetsafname Centraal examen uitgevoerd BusinessEvent Toetsresultaat Centraal examen geformaliseerd BusinessEvent Toetswerk Centraal examen gearchiveerd BusinessEvent Bezwaar toetsresultaat Centraal examen ingediend BusinessEvent Bezwaar toetsresultaat Centraal examen afgehandeld Het afnemen van een opdracht (oefening, toets, examen) en, waar nodig, uitvoeren van supervisie over de afname. (BusinessFunction) Toetsafname De activiteiten voor het daadwerkelijk afnemen van een toets of opdracht in het kader van het centraal examen om het niveau van kennis, vaardigheden of competenties van leerlingen te meten en te beoordelen. (BusinessProcess) Uitvoeren toetsafname (Centraal examen) Het voorzien van de deelnemers aan de toets met alle relevante informatie en richtlijnen die ze nodig hebben om de toets te maken. (BusinessProcess) Instrueren toetsdeelnemers Centraal examen Het zorgen dat de toetsdeelnemers zich aan de regels en voorschriften houden bij het maken van de toets, en het nemen van acties bij gebeurtenissen, incidenten en onregelmatigheden die zich voordoen tijdens het afnemen van de toets. (BusinessProcess) Begeleiden en toezicht houden toets Centraal examen Het uitdelen / zorgdragen dat de toetsdeelnemers de beschikking hebben over de toetsopgaven. (BusinessProcess) Beschikbaar stellen toetsopgaven Centraal examen Het van de toetsdeelnemers ontvangen / verzamelen en het veilig opbergen en het gedurende een bepaalde periode bewaren van het gemaakte toetswerk waaronder fysieke (papieren) toetsopgaven. (BusinessProcess) Verzamelen en bewaren gemaakt toetswerk Centraal examen BusinessProcess Bepalen maatregel onregelmatigheid Centraal Examen BusinessEvent Leermaterialen Centraal examen verzorgd Het resultaat van een opdracht nakijken en het bepalen van de onderwijskundige betekenis van het resultaat. Bij summatief gebruik van een opdracht is de betekenis het oordeel (in de vorm van bijvoorbeeld een cijfer). Bij formatief gebruik van een opdracht is de betekenis gericht op het bepalen van vervolgstappen. Daarbij wordt een relatie gelegd tussen de te bereiken leerdoelen van de leerling en de leerdoelen die door het onderwijsmateriaal worden behandeld. (BusinessFunction) Beoordeling Het nakijken en het bepalen van het resultaat van gemaakte toetsen of opdrachten door leerlingen in het kader van het centraal examen. (BusinessProcess) Beoordelen toets Centraal examen Het overhandigen van het gemaakte examen werk aan de beoordelaars (BusinessProcess) Overdragen examenwerk Centraal examen aan beoordelaars Het vaststellen van de correcte en foutieve antwoorden op een gemaakte toets ten opzichte van de correcte antwoorden. Vervolgens het bepalen van de toetsscore. (BusinessProcess) Nakijken en bepalen toetsscore Centraal examen Het aanleveren van afnamegegevens en toetsscores aan Cito via WOLF. (BusinessProcess) Aanleveren toetsscore aan Cito Geautomatiseerd of handmatig vastleggen van resultaten van (de boordeling van) een opdracht. (BusinessFunction) Resultatenregistratie De activiteiten die worden uitgevoerd om de resultaten van gemaakte toetsen of opdrachten te registreren en te verwerken. (BusinessProcess) Formaliseren toetsresultaat Centraal examen Het registreren van definitieve toetsresultaten, bijvoorbeeld in een Leerlingvolgsysteem (LVS). (BusinessProcess) Vastleggen toetsresultaten Centraal examen Het (formeel) vaststellen van het cijfer van een centraal examen. Het cijfer wordt vastgelegd in de vorm van een cijfer inclusief 1 cijfer achter de comma. (BusinessProcess) Vaststellen cijfer Centraal examen Het communiceren van het definitieve toetsresultaat (beoordeling / cijfer) aan leerlingen. (BusinessProcess) Verstrekken resultaten toets Centraal examen Het vaststellen van een procedure zodat leerlingen de mogelijkheid hebben om de gemaakte examen in te zien. (BusinessProcess) Bieden toetsinzage Centraal examen BusinessEvent Toets Centraal examen beoordeeld BusinessObject Normering De examensecretaris is bij het organiseren van de examens in het voortgezet onderwijs de spin in het web, verantwoordelijk voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van het geheel van de (school)examenprocedures, in samenwerking met medewerkers op alle niveaus in de school. Handreiking positie examensecretaris (incl. taken): https://www.vo-raad.nl/rails/active_storage/blobs/eyJfcmFpbHMiOnsibWVzc2FnZSI6IkJBaHBBc0lQIiwiZXhwIjpudWxsLCJwdXIiOiJibG9iX2lkIn19--275fcd0627592623338a2cf29cb119044da77717/Handreiking%20examensecretaris%202023-2024.pdf Voor examensecretarissen is er PLEXS (https://www.plexs.info/): een platform vóór en dóór examensecretarissen. (BusinessRole) Examensecretaris Het behandelen van klachten en bezwaren van leerlingen, ouders en medewerkers. (BusinessFunction) Klachten en bezwaren Het afhandelen van klachten, al dan niet met betrokkenheid van een vertrouwenspersoon of de klachtencommissie. (BusinessFunction) Klachtbehandeling Het in behandeling nemen van een bezwaar tegen een (naar aanleiding van een onregelmatigheid) genomen maatregel bij het Centraal Examen om deze vervolgens te verwerken en te voorzien van een conclusie (BusinessProcess) Afhandelen bezwaar maatregel Centraal Examen BusinessEvent Beroep maatregel onregelmatigheid Centraal Examen ingediend BusinessRole Commissie van beroep BusinessObject Onregelmatigheid Centraal examen BusinessObject Maatregel n.a.v. onregelmatigheid Centraal examen BusinessObject Bezwaar maatregel Centraal Examen BusinessObject Beslissing bezwaar maatregel Centraal Examen Een protest tegen iets (bijvoorbeeld een beslissing), een tegenkanting. Wanneer iemand ergens niet mee akkoord gaat, heeft diegene bezwaren. De bezwaren zijn de redenen of argumenten die worden gebruikt om ergens tegen te verzetten. Iemand probeert er anderen mee te overtuigen om iets niet te doen. (BusinessObject) Bezwaar Driver Art. 3.59 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 - Beslissing en gegevens commissie van beroep voor de eindexamens BusinessRole Examencommissie TriggeringRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R InfluenceRelationship AssignmentRelationship A SpecializationRelationship AssociationRelationship drukt uit AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssociationRelationship leidt tot AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AggregationRelationship AssociationRelationship is gebaseerd op SpecializationRelationship AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A AssignmentRelationship A SpecializationRelationship AssociationRelationship leidt tot AssociationRelationship afgenomen bij AssignmentRelationship R SpecializationRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship leidt tot AggregationRelationship AssociationRelationship omvat AssociationRelationship betreft InfluenceRelationship InfluenceRelationship AssociationRelationship betreft TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship W InfluenceRelationship AccessRelationship W AccessRelationship R InfluenceRelationship AccessRelationship R TriggeringRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W TriggeringRelationship TriggeringRelationship InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship W InfluenceRelationship InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R TriggeringRelationship TriggeringRelationship AccessRelationship RW AccessRelationship R AccessRelationship W InfluenceRelationship AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W AccessRelationship R InfluenceRelationship TriggeringRelationship AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AssignmentRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship R AccessRelationship W TriggeringRelationship AssignmentRelationship InfluenceRelationship SpecializationRelationship InfluenceRelationship AssignmentRelationship R Deze svg is op 21-06-2024 00:07:21 CEST gegenereerd door ArchiMedes™ © 2016-2024 ArchiXL. ArchiMedes 21-06-2024 00:07:21 CEST
Legenda
   
   
   
   
   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   
   
   

   
   

   
   
Klik hier om deze view op ware grootte te tonen.
Klik hier om de technische details van deze view te tonen.


ArchiMate-view Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Centraal examen) - Details (compleet)
Elementtype  : ArchiMateView
Element-id  : FORA/id-6748c246-ff0c-4c078-3a45-5448facca04
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Procesmodel Uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (Centraal examen) - Details (compleet)
Documentatie  : Dit detailprocesmodel toont voor het uitvoeren van de afname van een onderdeel (toets) en het verwerken van de resultaten daarvan in het kader van het Centraal examen de betreffende processen.

Het uitvoeren van de afname van het onderdeel (toets) in het kader van het Centraal examen omvat:

 • het instrueren van de toetsdeelnemers,
 • het beschikbaar stellen van de toetsopgaven,
 • het begeleiden en toezicht houden,
 • het verzamelen en bewaren van het gemaakt toetswerk (bij papieren toets),
 • het bepalen van maatregelen ingeval van voorgevallen onregelmatigheden, en het eventueel afhandelen van bezwaren tegen een maatregel.

Het verwerken van de resultaten van een afname van een onderdeel (toets) in het kader van het Centraal examen omvat:

 • het overdragen van het gemaakte toetswerk aan de beoordelaars,
 • het nakijken en bepalen van de toetsscores,
 • het aanleveren van toetsscores aan Cito,
 • het vaststellen, vastleggen en verstrekken van toetsresultaten (cijfers),
 • het bieden van toetsinzage,
 • indien nodig, afhandelen van bezwaren tegen het toetsresultaat,
 • het archiveren van het gemaakte toetswerk.
ArchiMate-gezichtspunt  : Procesmodel
Publiceren  : Wiki
Architectuurlaag  : Bedrijfsarchitectuur
Domein  : Onderwijs
Viewpoint  : Procesmodel
Viewtype  : Basis
Scope  : Instelling
Viewdetail  : Detailniveau
Object ID  : 6748c246-ff0c-4c078-3a45-5448facca04
Original ID  : id-6748c246ff0c4c0783a455448facca04
Semanticsearch  : procesmodel uitvoeren toetsafname en verwerken resultaten (centraal examen) - details (compleet)
Elementen  : 
Relaties  :