Gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding (OKR)

ArchiMate-modellen > FORA > DataObjects > Gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding (OKR)
BeschrijvingDetails ArchiMate-element Gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding (OKR)
ArchiMate_Object.png
Elementtype  : DataObject
Element-id  : FORA/id-ef6533c4-630a-45d69-54ed-0103c09d199
Element URI  : https://fora.wikixl.nl/index.php/FORA/id-ef6533c4-630a-45d69-54ed-0103c09d199
ArchiMate-model  : FORA
Label  : Gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding (OKR)
FORA-type  : Gegevensset
Object ID  : ef6533c4-630a-45d69-54ed-0103c09d199
Original ID  : id-ef6533c4630a45d6954ed0103c09d199
Semanticsearch  : gegevens met betrekking tot de gegeven of geïndiceerde begeleiding (okr)