Id-f17ca6cda43541e580193d9f96774493

ArchiMate-modellen > FORA > AccessRelationships > Id-f17ca6cda43541e580193d9f96774493
ArchiMate-relatie Id-f17ca6cda43541e580193d9f96774493
ArchiMate_AccessRelationship.png
Relatietype  : AccessRelationship
Relatie-id  : FORA/id-f17ca6cd-a435-41e58-0193-d9f96774493
ArchiMate-model  : FORA
Vanaf  : Houden toezicht op beleid (BusinessProcess)
Naar  : Interne toezichthouder (BusinessObject)
Relatietoevoeging  : Write
Object ID  : f17ca6cd-a435-41e58-0193-d9f96774493
Original ID  : id-f17ca6cda43541e580193d9f96774493
Semanticsearch  : id-f17ca6cda43541e580193d9f96774493
ArchiMate-views  :